بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

3 استادیار گروه قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پژوهشی جراحی عروق، بیمارستان امام رضا ع، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

4 استادیار واحد توسعه بالینی دانشکده پزشکی ،بیمارستان قائم عج، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
با توجه به شیوع و اهمیت بالای بیماری­های مادرزادی قلبی و به خصوص نقص دیواره­ی بین دهلیزی و تاثیر شگرف این اختلالات بر سلامت و طول عمر بیماران، شناخت بیشتر آن­ها از ضروریات به شمار می­رود. این اختلالات می توانند همراه با سایر مشکلات عملکردی و ساختاری قلب باشند. تا کنون مطالعات محدودی به تاثیرنقص دیواره­ی بین دهلیزی بر مشکلات ساختاری دریچه میترال پرداخته اند.
 
روش کار
 در مطالعه­ی حاضر تمام بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) که از شهریور 1396 لغایت شهریور 1397 به بیمارستان قائم و امام رضای مشهد مراجعه کرده و کاندید بستن نقص دیواره بین دهلیزی شده بودند وارد مطالعه شدند. داده­های دموگرافیک جمع­آوری شدند. اکوکاردیوگرافی دو بعدی قبل و بعد از عمل جراحی انجام شد.
نتایج
تعداد کل بیماران مورد مطالعه 41 نفر بود و شیوع پرولاپس دریچه میترال در بیماران 2/51 درصد گزارش شد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در 05/19 درصد از بیمارانی که در بدو مطالعه پرولاپس دریچه میترال داشتند، پس از عمل جراحی پرولاپس مشاهده نشد و میانگین و انحراف معیار سایز بطن راست، سایز دهلیز راست و فشار شریان ریه بعد از عمل به طور معناداری کمتر از قبل از عمل بود.
   نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برخی از تغییرات ساختاری دریچه میترال می تواند بواسطه اثر اندازه و شکل بطن راست بر بطن چپ از طریق سپتوم بین بطنی باشد که پس از بسته شدن نقص سپتوم بین دهلیزی، این تغییرات می تواند در برخی از موارد بازگشت پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure

نویسندگان [English]

 • Hoorak Poorzand 1
 • Amirhosein Attarbashi 2
 • Leila Bigdelu 3
 • Hasan Mehrad Majd 4
 • Hediye Alimi 3
1 cardiovascular department, Faculty of Medicine, Mashhad university of medical sciences, Mashhad,Iran
2 general practitioner, Faculty of medicine, Mashhad university of medical science, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor of Cardiovascular Department, Echocardiography Fellowship, Vascular Surgery Research Center, Imam Reza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Ghaem Hospital. Faculty of medicine, Mashhad University of medical science, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Congenital heart disease could have effect on life expectancy and may be associated with other anomalies causing hemodynamic abnormality which regress after resolving the shunt. The purpose of this study was to investigate the change in the mitral valve prolapse after defect closure in patients with atrial septal defect.
Methods & Materials: This study including all patients with atrial septal defect (ASD) who referred to Ghaem and Imam Reza Hospital in Mashhad from September 2017 to September 2018, and had been candidates for atrial septal defect closure. Demographic data were collected. Two-dimensional echocardiography was done before and after defect closure procedure. Exclusion criteria including patients with suboptimal echocardiography view and post procedure residual shunt.
Results: The results of this study showed in patients with atrial septal defect, the prevalence of mitral valve prolapse was 51.2%. Also, 19.05% of patients with mitral valve prolapse before the defect closure procedure, did not have any prolapse after the procedure. On the other hand, the mean and standard deviation of right ventricle and right atrium size and pulmonary artery pressure after the procedure were significantly lower than values before the procedure.
Conclusion: The results of this study indicated, in the presence of ASD, right ventricular (RV) volume overload by effect on left ventricle, could cause mitral valve structural abnormality. This abnormality could be regress after ASD closure and resolving of shunt effect on RV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mitral Valve Prolapse
 • Atrial Fibrillation
 • Congenital Heart Disease
 1. Ballester M, Presbitero P, Foale R, Rickards A, McDonald L. Prolapse of the mitral valve in secundum atrial septal
  defect: a functional mechanism. European heart journal. 1983;4(7):472-6.
  2. Kang J, Das B. Emergent presentation of decompensated mitral valve prolapse and atrial septal defect. The western
  journal of emergency medicine. 2015;16(3):432-4.
  3. Toyono M, Fukuda S, Gillinov AM, Pettersson GB, Matsumura Y, Wada N, et al. Different determinants of residual
  tricuspid regurgitation after tricuspid annuloplasty: comparison of atrial septal defect and mitral valve prolapse. Journal
  of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography.
  2009;22(8):899-903.
  4. Schreiber TL, Feigenbaum H, Weyman AE. Effect of atrial septal defect repair on left ventricular geometry and
  degree of mitral valve prolapse. Circulation. 1980;61(5):888-96.
  5. Tagarakis GI, Karantzis I, Tsolaki F, Stylianakis GE, Daskalopoulos ME, Tsilimingas NB. Classic and non-classic
  forms of mitral valve prolapse. Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology. 2012;12(1):2-
  4.
  6. McDonald A, Harris A, Jefferson K, Marshall J, McDonald L. Association of prolapse of posterior cusp of mitral
  valve and atrial septal defect. British heart journal. 1971;33(3):383-7.
  7. Suchon E, Podolec P, Plazak W, Tomkiewicz-Pajak L, Pieculewicz M, Mura A, et al. Mitral valve prolapse
  associated with ostium secundum atrial septal defect--a functional disorder. Acta cardiologica. 2004;59(2):237-8.
  8. Raju PK, Rajani M, Shrivastava S. Mitral valve prolapse associated with secundum atrial septal defect: clinical,
  haemodynamic and angiographic correlations. The Journal of the Association of Physicians of India. 1983;31(11):709-
  13.
  9. Ohta M, Yamaguchi T, Uehara T, Hayashida K, Naitoh H, Nishimura T, et al. [Mitral valve prolapse in secundum
  atrial septal defect--a new radiological interpretation (author's transl)]. Nihon Igaku Hoshasen Gakkai zasshi Nippon
  acta radiologica. 1981;41(9):841-9.
  10. Almalla M, Schroeder J, Altiok E, Marx N, Reith S. Persistent iatrogenic atrial septal defect after percutaneous
  mitral valve repair using the MitraClip system: one step forward or two steps back. European heart journal.
  2017;38(suppl_1).
  11. Saitoh T, Izumo M, Furugen A, Tanaka J, Miyata-Fukuoka Y, Gurudevan SV, et al. Echocardiographic evaluation
  of iatrogenic atrial septal defect after catheter-based mitral valve clip insertion. The American journal of cardiology.
  2012;109(12):1787-91.
  12. Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. Journal of the American College of Cardiology.
  2002;39(12):1890-900.
  13. van der Linde D, Konings EE, Slager MA, Witsenburg M, Helbing WA, Takkenberg JJ, et al. Birth prevalence of
  congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of
  Cardiology. 2011;58(21):2241-7.
  14. Khan AA, Tan JL, Li W, Dimopoulos K, Spence MS, Chow P, et al. The impact of transcatheter atrial septal defect
  closure in the older population: a prospective study. JACC Cardiovascular interventions. 2010;3(3):276-81.
  15. Nikyar B, Sedehi M, Mirfazeli A, Qorbani M, Golalipour MJ. Prevalence and Pattern of Congenital Heart Disease
  among Neonates in Gorgan, Northern Iran (2007-2008). Iranian journal of pediatrics. 2011;21(3):307-12.
  16. Silvestry FE, Cohen MS, Armsby LB, Burkule NJ, Fleishman CE, Hijazi ZM, et al. Guidelines for the
  Echocardiographic Assessment of Atrial Septal Defect and Patent Foramen Ovale: From the American Society of
  Echocardiography and Society for Cardiac Angiography and Interventions. Journal of the American Society of
  Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography. 2015;28(8):910-58.
  17. Sattur S, Bates S, Movahed MR. Prevalence of mitral valve prolapse and associated valvular regurgitations in
  healthy teenagers undergoing screening echocardiography. Experimental and clinical cardiology. 2010;15(1):e13-5.
 2. 18. Roy RR, Saha PK, Yusuf MA, Saha H, Hasan MI, Sarkar RD. Associated Valvular Heart Diseases among ASD
  Patients Undergoing Surgical Repair. Journal of Current and Advance Medical Research. 2018;5(2):60-3.
  19. Salehian O, Horlick E, Schwerzmann M, Haberer K, McLaughlin P, Siu SC, et al. Improvements in cardiac form
  and function after transcatheter closure of secundum atrial septal defects. Journal of the American College of
  Cardiology. 2005;45(4):499-504.
  20. Teo KS, Dundon BK, Molaee P, Williams KF, Carbone A, Brown MA, et al. Percutaneous closure of atrial septal
  defects leads to normalisation of atrial and ventricular volumes. Journal of cardiovascular magnetic resonance : official
  journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. 2008;10:55.
  21. Nagata S, Nimura Y, Sakakibara H, Beppu S, Park YD, Kawazoe K, et al. Mitral valve lesion associated with
  secundum atrial septal defect. Analysis by real time two dimensional echocardiography. British heart journal.
  1983;49(1):51-8.
  22. Furugen M, Watanabe N, Nishino S, Kimura T, Ashikaga K, Kuriyama N, et al. Unique mechanism of mitral valve
  prolapse in atrial septal defect: Three-dimensional insights into mitral complex geometry using real-time
  transesophageal echocardiography. Echocardiography. 2020 ;37:445-452. doi: 10.1111/echo.14623.
  23. Hiraishi M1, Tanaka H, Motoji Y, Sawa T, Tsuji T, Miyoshi T, et al. Impact of Right Ventricular Geometry on
  Mitral Regurgitation After Transcatheter Closure of Atrial Septal Defect. Int Heart J. 2015;56:516-21. doi:
  10.1536/ihj.15-073. Epub 2015 Sep 11.
  24. Park J, Lee SC, Kim JB, Song JM, Yun SC, Yun TJ. Deterioration of Mitral Valve Competence After the Repair
  of Atrial Septal Defect in Adults. The Annals of Thoracic surgery. 2011;92:1629 –33.
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.05.118
  25. Hyun Jun J , Kang M-K , Hyeon J-S , Choi E, Kim Y , Kim KS , et al. Mitral regurgitation detected during the
  intraoperative period after atrial septal defect closure: a case report. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2019; 14:140.