بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار،گروه بیماری های داخلی ، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اخذ تخصص در ایران یکی از مهمترین دغدغه­های پزشکان عمومی است با اینحال، در برخی موارد، دستیاران پس از قبولی در تخصص انصراف می­دهند؛ لذا بران شدیم به ریشه­یابی و بررسی علت انصراف دستیاران پزشکی از تحصیل بپردازیم.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می­باشد که در نیمه اول سال 1397 بر روی کلیه دستیاران تخصصی انصرافی 5  سال اخیر 1392 تا 1396 دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده­هایک پرسشنامه محقق­ساخته بود. . داده­ها پس از جمع­آوریوارد نرم افزار SPSS نسخه 16 کردید و سپس مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه62 دستیار تخصصی که در فاصله سالهای 92 تا 96 به علل مختلف انصراف داده یودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد 16/5±32  بود که دامنه آن بین 25 تا 45 قرار داشت. از این تعداد 34 نفر (8/54%) مرد بودند. تعداد 48 نفر (4/77%) از شرکت­کنندگان متاهل بودند. از نظر سهمیه مورد پذیرش در آزمون دستیاری، 39 نفر (9/62) سهمیه آزاد و 19 نفر (6/30 %) سهمیه مناطق محروم و بقیه افراد سایر سهمیه­ها را شامل می­شدند. بیشترین انصراف مربوط به طب اورژانس و سپس کودکان بود. حدود 70 % تمایل داشتند مجددا در آزمون شرکت کنند. همچنین، رادیولوژی و پوست بیشترین رشته مورد علاقه بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک­ها  در دستیاران شایع­ترین علل انصراف بودند.
نتیجه‌گیری: یافته­های مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان تخصص به ترتیب مربوط به رشته­های طب اورژانس و کودکان، داخلی و روان­پزشکی بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک­های طولانی بخش در دستیاران به ترتیب شایع ترین علل انصراف بودند. نتایج این مطالعه می­تواند دستاوردهایی را برای سیاست­گذاران آموزش دستیاری و به خصوص مسئولان دانشگاه­های علوم پزشکی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the causes for Canceling Education in residents of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Yalda Ravanshad 1
 • Anoush Azarfar 2
 • Abbas Makarm 3
 • Ali Emadzade 4
 • Mohadese Golsorkhi 2
 • Sahar Ravanshad 5
1 Assistant professor, Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate professor, Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor of internal medicine, Department of internal Medical, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and aim: one of the problems of general medical education is that students are not interested in practical and practical training as they seek to assist and participate in the assistive exam. Along with this, there are a variety of classes that most students use and even unethical methods, such as buying questions, sometimes is common. Despite these issues, we always see a significant number of assistants dropping off after acceptance. So, we decided to find and evaluate the causes of the withdrawal of assistants from education.
Materials and Methods: This cross sectional study that was conducted on all of the Assistant during the last 5 years in the first half of the 1397. In this study, a researcher-made questionnaire was used.
Results: In this study, 62 specialized assistants who had withdrawn from 1992 to 1996 were enrolled to the study. 48 (%77.4) of subjects were married. 39(%62.9) were free quota and 19(%30.6) were deprived areas quota and the rest of the population included other quotas. Most of the withdrawals were related to emergency medicine and then children. Lack of personal interest, family problems and duty in assistants were the most common reasons for withdrawal. About 70% of them willing to attend exam again and radiology and skin was the most favorite fields.
 Conclusion: The results of this study can provide achievements for associate Policymakers, especially those from medical science universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • withdrawn
 • specialist assistant
 • medical science university
 1. gharehaghaji N, Mirahadi M. Evaluating motivation and interest in choosing career or higher education study
  among radiology students in Tabriz University of Medical Sciences. 2014.
  2. Hsu HY, Chen SH, Yu HY, Lou JH. Job stress, achievement motivation and occupational burnout among male
  nurses. Journal of advanced nursing. 2010;66(7):1592-601.
  3. AMIDI R, KADKHODAZADEH M, MIRAKHORI M, SHIDFAR S, NASABI Z, BAGHANI M. The
  Attitude of Post-Graduate Dental Students toward their Career Position and Future at Shahid Beheshti Dental
  School. 2016.
  4. Mehnert A, Koch U. Predictors of employment among cancer survivors after medical rehabilitation-a
  prospective study. Scandinavian journal of work, environment & health. 2013:76-87.
  5. Talebzadegan M. Investigating Factors Affecting the Academic Achievement of Successful Students in Ahwaz
  City. Journal of Research Council of Khuzestan Province. 1999;3(1):25-31.
  6. Parsa S, Aghazadeh A, Nejatisafa A-A, Amini H, Mohammadi M-R, Mostafazadeh B, et al. Freshmen versus
  interns' specialty interests. Archives of Iranian medicine. 2010;13(6):509.
  7. Lefevre JH, Roupret M, Kerneis S, Karila L. Career choices of medical students: a national survey of 1780
  students. Medical education. 2010;44(6):603-12.
  8. Shakurnia A, Mozaffari A, Ghadiri A. Factors influencing choice of specialty by medical residents in Ahvaz,
  Iran. Bangladesh Journal of Medical Science. 2016;15(1):111-7.
  9. Soleymanha M, Heidarzadeh A, Haghighi M, Khoshrang H, Akbari M. Assessment of job-education
  satisfaction in residents of Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education.
  2013;5(1):45-51.
  10. Hofmeister M, Lockyer J, Crutcher R. The acceptability of the multiple mini interview for resident selection.
  Fam Med. 2008;40(10):734-40.
  11. Yang M, Tsai J. Specialty choices of students at a College of Medicine and relevant factors. Medical
  Education. 1999;2(2):15-22.
  12. Kao M, Lu P, Li M, Wang W. Medical students’ specialty preferences and exploration of relevant factors.
  Medical education. 2000;4(1):23-37.
  13. Fevzi Dikici M, Yaris F, Topsever P, Muge Filiz T, Serdar Gurel F, Cubukcu M, et al. Factors affecting choice
  of specialty among first-year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croatian
  medical journal. 2008;49(3): 415-20.
  14. Morra DJ, Regehr G, Ginsburg S. Medical students, money, and career selection: students' perception of
  financial factors and remuneration in family medicine. Family medicine. 2009;41(2):105.
  15. Abaszadeh A, Borhani F. Factors affecting discipline (Major) choice among newly admitted students of
  nursing in Kerman university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(6):600-8.
  16. Khorvash F, Vesal S, Mousavi SA, Ghasemi GR, Mehrbod N. Relationship of specialty select and education
  place with internship students anxiety in 2010. Strides in Development of Medical Education. 2013;9(2):162-9.
  17. Vahid Dastjerdi E MM, nazarali S, Badiee M. . Study motives and career plans of postgraduate students in
  Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Dental School, Shahid Beheshti
  University of Medical Sciences. 2011;29(1):36-42.
  18. Leigh JP, Kravitz RL, Schembri M, Samuels SJ, Mobley S. Physician career satisfaction across specialties.
  Archives of internal medicine. 2002;162(14):1577-84.
  19. Scarbecz M, Ross JA. Gender differences in first-year dental students' motivation to attend dental school.
  Journal of dental education. 2002;66(8):952-61.
 2. 20. Noble J, Hechter FJ, Karaiskos N, Wiltshire WA. Motivational factors and future life plans of orthodontic
  residents in the United States. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
  2010;137(5):623-30.
  21. Scarbecz M, Ross JA. The relationship between gender and postgraduate aspirations among first-and fourthyear students at public dental schools: a longitudinal analysis. Journal of dental education. 2007;71(6):797-
  809.