مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای داروسازی ، کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد سم شناسی، کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی عالی، کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

4 دکترای پزشکی ،پزشک قانونی، مدیرکل پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

5 دکترای داروسازی ، مسؤل آزمایشگاه پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

6 دکترای دامپزشکی ، کارشناس حوزه پژوهش، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

7 پزشک قانونی، دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی ، مسئول پژوهش پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

8 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت ، دانشگاه علومپزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: مورفین به عنوان یک آگونیست کامل اپیوئیدها به صورت اولیه فعالیت خود را روی رسپتورهای مغز اعمال می­کند. عارضه اولیه سوء مصرف آن، افت تنفسی از طریق دپرس­کردن مستقیم سیستم عصبی مرکزی بوده و در نهایت می­تواند باعث آپنه یا ایست کامل تنفسی شود. دوز سمی مورفین باعث سرکوب سیستم عصبی مرکزیوکما می­شود.جهت آنالیز داروهای مورد سوء مصرف غالبا از نمونه­هایی مانند خون، کبد و ادرار استفاده می­شود.
روش کار: در این مطالعه، به طور همزمان دو نمونه صفراء و ادرار در 635 نمونه مجهول آزمایش تشخیص مورفین و کدئین  که جهت بررسی های سم شناسی قانونی در سال های 1396 و 1397 به پزشکی قانونی ارجاع شده بودند، با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک مقایسه گردیدند.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان دادند که سطوح مورفین در صفرا چندین برابر بیشتر از قسمت­های دیگر می­باشد.در مواردی که یک دارو یا متابولیت­های آن همچنانکه در خون وسایر نمونه­ها قابل تشخیص نباشد، در صفرا تشخیص داده می­شوند.
 نتیجه‌گیری: با نظر به نتایج به دست آمده می­توان نتیجه گرفت که نمونه صفرا به عنوان یک مکمل در کنار سایر نمونه­ها در تشخیص مورفین، متادون و کدئین قابل استفاده و استنادمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Utility of Urine and Bile Samples in Detection of Morphine and Codeine in Bodies Referred to Fars Province General Administration of Forensic Medicine

نویسندگان [English]

 • Maryam Hosseini 1
 • Asieh Hashemi 2
 • Tahereh Tarian 3
 • Alireza Doroudchi 4
 • Reza Khoshnod 5
 • Abdol Rasoul Malekpour 6
 • Mohammad Zarenezhad 7
 • Navid Kalani 8
1 PhD in Pharmacy, Expert of Fars Forensic Medicine Laboratory, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
2 Master of Toxicology, Expert of Fars Forensic Medicine Laboratory, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
3 Master of Chemistry, Expert of Fars Forensic Medicine Laboratory, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
4 PhD in Forensic Medicine, Director General of Fars Forensic Medicine, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
5 PhD in Pharmacy, in charge of Fars Forensic Medicine Laboratory, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
6 PhD in Veterinary Medicine, Expert in Research, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
7 Forensic Physician, PhD in Medical Genetics, Fars Forensic Medicine Research Officer, Forensic Medicine Research Center, National Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
8 Master of Health Services Management, Center for Social Systems Research, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Introduction: Morphine as a basic opioid is a full agonist of brain receptors exerts its activity. Initial symptoms of morphine abuse are respiratory depression through direct central nervous system depression and can ultimately lead to apnea or complete respiratory arrest. Toxic dose of morphine suppresses the central nervous system and can cause coma. For the analysis of drugs abuse, often examples such as blood, liver, bile and urine are used.
Materials and Methods: In this study, urine and bile samples of 635 unknown samples were tested for morphine and codeine using thin layer chromatography and to biologic samples were compared.
Results: Meanwhile, aside from the negative examples and statistical analysis was performed between positive samples. The results showed that morphine levels in bile are many times more than in the other samples. In cases that a drug or its metabolites in the blood and other samples cannot be detected, it can be detected in the bile.
Conclusion: Considering the results of this study, it can be concluded that bile samples as a supplement along with other samples such as urine can be used in detection and documentation of morphine and codeine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphine
 • Forensic toxicology
 • Bile
 • Thin Layer Chromatography