ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران

2 دکترای تخصصی خدمات بهداشتی درمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشکده بهداشت،ایران

3 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

5 خدمات بهداشتی درمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشکده بهداشت،ایران

چکیده

      مقدمه: اعضای هیات علمی مهم ترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه های تدریس، دانش پژوهی و رهبری سبب می گردد رسالت مؤسسه آموزشی نیز تحقق یابد. از دیرباز نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های مهم، در بسیاری از حوزه ها که با برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف و مقاصد معینی سروکار دارند، مورد توجه بوده است.مدیریت موثر آموزش دانشگاه‎ها مستلزم داشتن مهارت‎های مدیریتی است.لذا این مطالعه با هدف ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده و جامعه پژوهش آن،70 نفر از مدیران گروه های آموزشی دانشکده‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند. مطالعه به صورت سرشماری انجام شده و ابزار آن پرسشنامه خودایفا و دارای 68 سئوال بوده است. پرسشنامه بر اساس نظریه کاتز در خصوص مهارت‌های مدیریتی طراحی گردیده و روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 80/0 و ضریب آزمون-بازآزمون 83/0 سنجیده شد. نحوه پاسخگویی به سئوالات بر اساس مقیاس لیکرت(خیلی زیاد، زیاد،کم، بندرت) بود که شیوه نمره گذاری آن به ترتیب(یک تا چهار) می باشد. پرسشنامه برای هر یک از اعضای هیات علمی از طریق پست الکترونیک ارسال شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه20 و آمار توصیفی و استنباطی(آنالیز واریانس) تحلیل گردید.
نتایج: نتایج نشان داد میانگین سن افراد موردپژوهش04/8±43/38بود.  نتایج نشان داد در مهارت فنی، میزان آشنایی مدیران با وظایف مدیر 93.8 درصد درحد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده است. در مهارت انسانی سیستم مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات و همچنین اصلاح رفتار و نگرش در سازمان 75درصد توانایی خود را بسیار زیاد یا زیاد مورد نیاز مدیران بوده است. درخصوص مهارت های ادراکی نیز آشنایی با سازمان استراتژی محور در 68.8درصد درحد زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است.
نتیجه‌گیری: مهارت‎های مدیران آموزشی دانشگاه‎ در موارد فنی، ادراکی و انسانی براساس نتایج مطالعه باید در قالب برنامه‎های آموزشی تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Managerial Skills Educational Groups 'managers in Mashhad

نویسندگان [English]

 • بatemeh Pourhaji 1
 • Ali Vafaee Nagar 2
 • Fahime Pourhaji 3
 • Mohammad Hossein Delshad 1
 • Roya Pourhaji 4
 • Husain Ebrahipipourh 5
1 Assistant Professor of Health Education and Health Promotion, Member of the Research Center for Health Sciences, Faculty of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Iran
2 PhD in Health Care Services, Faculty Member, Mashhad University of Medical Sciences, School of Health, Iran
3 PhD student in Health Education and Health Promotion, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
4 PhD student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
5 Health Services, Faculty Member, Mashhad University of Medical Sciences, School of Health, Iran
چکیده [English]

Abstract                                                                                                                             
Introduction: Faculty members are the most important asset of any higher education institution. Empowerment of faculty members in the fields of teaching, research, and leadership will also lead to the performance of the mission of the educational institution. A needs assessment has long been considered as one of the important components in many areas that deal with planning to achieve certain goals and objectives. Effective management of university education requires managerial skills. This study was conducted to assess the managerial skills of managers of educational departments of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, 70 managers of the educational departments of the faculties of Mashhad University of Medical Sciences entered the study in the census. The instrument was self-reported questionnaire that was sent to participants. This was including 68 items that were measured technical skills (32 items), conceptual skills (15 items) and human skills (21 items). The questionnaire was designed based on Katz's theory of management skills and the validity of the questionnaire was measured by content validity and its reliability was measured by Cronbach's alpha (α= 0.80 and test-retest (r = 0.83). Answer the questions based on the Likert scale (very high, high, low, rarely) that the scoring 4 to 1. The questionnaire was sent to each faculty member via e-mail. Data were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive and inferential statistics (analysis of variance).
Results: The results showed that the mean age of the subjects was 38.4 04 8.04. The technical skills of managers about with the duties of 93.8% are too high compactness. In human skills Participatory system, with emphasis on the reform proposals and also the ability to modify their behavior and attitudes in the 75 percent needs managers is very high or high. Perceptual skills and familiarity with the strategy based on the 68.8 percent estimate is high and very high compactness.
Conclusion:
In cases of technical skills, human skills, perception skills of training managers and the results should be reinforced in training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management skills
 • Managers
 • Training groups
 1. Javani A, Abolhallaje M, Jafari J, Fazl Hashemi SME. Essential managerial skills for financial and budgetary
  management in medical universities: The top managers' perspective. Med J Islam Repub Iran. 2017;31:90.
  PubMed PMID: 29951391. Pubmed Central PMCID: PMC6014756. Epub 2018/06/29. eng.
  2. Afshari M, Honari H, Ghafouri F. A STUDY OF MANAGEMENT SKILLS (PERCEPTUAL, HUMAN,
  TECHNICAL) IN MANAGERS OF PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENTS OF IRANIAN
  UNIVERSITIES. SPORT MANAGEMENT (HARAKAT). 2010;-(5):105-25. English.
  3. Atefi Manesh P, Saleh Ardestani A, Kermani B, Rezapoor A, Sarabi Asiabar A. The relation characteristics of
  personality of managers working in Iran University of Medical Sciences with success and desirable job.
  MJIRI. 2015;29(1):580-5.
  4. kaluzny AD warner DM WD, Zelman WN. Management of Health Services. Newgersy:Prentice Hall,.
  1994:14.
  5. Kabeyi MJB. Organizational strategic planning, implementation and evaluation with analysis of challenges and
  benefits for profit and nonprofit organizations. IJAR. 2019;5(6):27-32.
  6. Boucher BA CP, Fitzgerald WL, Hak LJ, Miller DD, Parker RB. A comprehensive approach to faculty
  development. Am J Pharm Educ 2006 Apr 15;70(2):27.
  7. Eslami N, Hoseini M, Makarem A, Gholami H. A Survey on the Effect of In-Service Training Courses on The
  Satisfaction, Educational, and Assessment Skills of the Academic Staff of Mashhad University of Medical
  Sciences. J Mash Dent Sch. 2020;44(1):3-13
  8. Taheri Z, Soltan Hossaini M, Shahin A. Assessment of Educational Needs in Iranian Sports Organizations
  Based on the ISO 10015 Standard. Ann-Appl-Sport-Sci. 2016;4(2):41-7.
  9. Wilkerson L ID. Strategies for improving teaching practices: a comprehensive approach to faculty
  development. Acad Med 1998 Apr; ;73(4): :387-96.
  10. Zareiyan Jahromi A, Ahmadi F. Learning needs assessment in bachelor of nursing: a qualitative research.
  Iranian Journal of Medical Education. 2005;5(2):81-92.
  11. YARMOHAMMADIAN M, Bahrami S, FOROUGHI AAALI. Needs assessment methods for organizational
  needs of Isfahan province health network personnel. PAYESH. 2004.
  12. Jaffari F, Yousefy A. The viewpoints of continuing medical education directors and experts about the
  characteristics of an effective needs assessment model for physicians, dentists and pharmacists. Iranian Journal
  of Medical Education. 2004;4(2):43-51.
  13. Shirzad Kebria B, Momeni A, Hashemnia SH. Identifying and Prioritizing the Educational Needs of the
  Hospital Administrators of Baqiyatallah in Human, Perceptual, and Technical Skills. JOURNAL OF
  HEALTHCARE MANAGEMENT (JOURNAL OF HEALTH SYSTEM). 2017;8(2 (SERIAL 24)):77-93.
  English.
  14. Phoosawad S, Fongsuwan W, Trimetsoontorn J. Leadership, management skill and organization innovation
  affecting auto parts organization performance. Research Journal of Business Management. 2014;8(2):70-88.
  15. Katz D, Kahn RL. The social psychology of organizations. 1978.
  16. Borzou FB. main managerial abilities, necessary for senior managerial abilities, and related sub- indicators are
  classified. Journal of Knowledge Management (not published). 2003; 18(1).
  17. Lobade Z. Higher-Education Administers' Cultural Competencies in the Three Tehran: Islamic Azad
  University of Tehran Research; 1386.
  18. Bordbar G, Shakeri F. An Analytic Study on Competency Based Selection and Appointment of the Head of
  Departments in Yazd University. Production and Operations Management. 2011;2(2):101-20.
  19. Ramezan J. Develop guidelines for participation in the educational units of directors of Tehran schools.
  Journal of Educational Management. 2009;1. Islamic Azad University of Karaj.
 2. 20. R.serch D, editor. An Introduction and workbook for a Research Based Approach to participative Planing: An
  Interchange Resource Document; 1986.
  21. J F. ManagingPerformance Impoverment Projects. Preparing planing and Implementing San
  Francisco:Pfeiffer. 1997.
  22. JD G. Startegic Mangement in Public Research Organization. The Inernational Journal of Public Sector
  Mangement 1990;3(1):84-101.
  23. Asefzadeh S. Hospital management and research. 3, editor. Qazvin Qazvin University of medical sciences;
  2011. 304 p.