مقایسه نتایج بالینی دو روش درمان جراحی قدامی یا خلفی در شکستگی های ادونتوئید تیپ II

نویسندگان

1 استاد گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 هیات علمی ضریب k، جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در این مطالعه به بررسی گذشته نگر  و مقایسه بیمارانی پرداخته ایم که تحت درمان شکستگی های ادونتوئید تیپ 2 به دو روش قدامی و خلفی قرار گرفته اند.
روش کار: در این مطالعه گذشته نگر و مقطعی، بیماران با سن زیر 65 سال که تحت عمل جراحی  با  روش قدامی و خلفی برای درمان شکستگی ادنتوئید تایپ دو و انواع ساب تایپ آن قرارگرفتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات و آزمایشات لازم شامل رادیوگرافی open mouth، AP، لترال و سی تی اسکن در صورت نیاز و همچنین اطلاعات دموگرافیک، مکانیسم آسیب، وقوع علائم نورولوژیک در زمان پذیرش، طول مدت بستری در بخش و ICU، طول زمان جراحی تکمیل گردید. اطلاعات بعد از جمع آوری در نرم افزار SPSS وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: از 39 بیمار، 25 نفر از بیماران مذکر (1/64 %) و 14 نفر (9/35 %) مونث بودند. مدت زمان بستری در ICU و مدت زمان جراحی در گروه خلفی به طور معنی داری نسبت به گروه قدامی بیشتر بود (P نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج به نظر می رسد روش استاندارد و انتخابی برای درمان این شکستگی  های ادونتوئید تیپ 2 روش خلفی می باشد که نتایج بالینی مناسب و عوارض کمتری دارد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Clinical Results of Surgical Approach Anterior Versus Posterior Fusion

نویسندگان [English]

  • Fariborz Samini 1
  • Fatemeh Sadeghi Ardakani 2
  • Mehdi Sonei 3
1 Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Radiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Neurosurgeon, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: In this retrospective study, we compared odontoid fractures type two patients treated with two methods of anterior and posterior surgery.
Methods: In this cross-sectional retrospective study, 39 patients under 65 years old with odontoid fractures type two and its subtypes witch had anterior and posterior surgery were included in the study. Necessuray experiments and information included open mouth radiography, AP, letral and CT scan if needed, and also demographic information, mechanism of injury, occurrence of neurologic symptoms at the time of admission, the length of hospital and ICU stay, and length of surgery were completed. Finally, the data were analyzed by SPSS software.
Results: Among 39 pateints, 25(64.1%) were male and 14(35.9%) were female. The length of ICU stay and surgery in posterior group were significantly higher than anterior group (p<0.05). Any complications such as: displacement, loosening, CSF fistula, esophageal rupture, hypoglossal nerve rupture were not not created or exacerbated. Fusion rate in 12 month was sinnificantly higher in posterior group but after 24 month there was not any significant changes between two groups.
Conclusion: According to the results, posterior surgery is the standard and selective method for the treatment of these odontoid type two fractures which have good clinical results and fewer complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anterior surgery
  • posterior surgery
  • odontoid fractures type II