بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به گوشی‌های هوشمند (مورد مطالعه: نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: پیشرفت‌های جدید دنیای تکنولوژی گوشی‌های هوشمند را به ‌منزله شیوه‌ای جهت برقراری ارتباط میان افراد قرار داده است، به ‌رغم وجود مزایای گوشی هوشمند، اعتیاد در استفاده از این تکنولوژی می‌تواند منجر به آسیب‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی گردد. هدف­ پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به گوشی‌های هوشمند در نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان می­باشد.
روش کار: ازنظر روش، تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری دانش­آموزان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهر سمنان می­باشد که از تعداد 200 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 189 پرسشنامه معتبر و قابل ‌سنجش جمع‌آوری شد و در نهایت با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشخوار فکری،  نگرش و احساس سلب امنیت با نقش میانجی قصد استفاده بر اعتیاد به استفاده از گوشی هوشمند در نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Elements Affecting Smart phones Addiction (Case Study: High School Students of Semnan City)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza saedi 1
  • Abolfazl Danaei 2
  • Seyed Mohammad Zargar 3
  • Hadi Hematian 3
1 Ph.D. Student, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: New advances in the world of technology have made smartphones a way for people to communicate. Despite the benefits of a smartphone, addiction to the use of this technology can lead to many personal, social and cultural harms. The aim of the present study is to investigate the factors affecting smartphone addiction in high school adolescents in Semnan.
Methods: In terms of method, the present study is descriptive and survey. The method of data collection in this field research and data collection tool is the standard questionnaire. The statistical population is the students of Semnan girls 'and boys' high schools. Out of 200 distributed questionnaires, 189 valid and measurable questionnaires were collected and finally analyzed and analyzed by structural equation method.
Conclusion: Based on the results of this study, intellectual rumination, attitude and feeling of deprivation of security with the mediating role of intention to use addiction to smartphone use is effective in high school teenagers in Semnan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • smartphone
  • smartphone addiction
  • feeling of insecurity
  • high school teens
 Alcorn, N., Buchanan, L., Smith, J., & Gregory, L. (2015). Media Consumer Survey 2015: Australian media and
digital preferences.
 Aydın, G. S., Muyan, M., & Demir, A. (2013). The investigation of Facebook usage purposes and shyness,
loneliness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 737-741.
 Barnes, S. J., Pressey, A. D., & Scornavacca, E. (2019). Mobile ubiquity: Understanding the relationship between
cognitive absorption, smartphone addiction and social network services. Computers in Human Behavior, 90, 246-258.
 Chang, F. C., Chiu, C. H., Chen, P. H., Chiang, J. T., Miao, N. F., Chuang, H. Y., & Liu, S. (2019). Children's use
of mobile devices, smartphone addiction and parental mediation in Taiwan. Computers in Human Behavior, 93, 25-32.
 Cho, K. S., & Lee, J. M. (2017). Influence of smartphone addiction proneness of young children on problematic
behaviors and emotional intelligence: Mediating self-assessment effects of parents using smartphones. Computers in
Human Behavior, 66, 303-311.
 Elhai, J. D., & Contractor, A. A. (2018). Examining latent classes of smartphone users: Relations with
psychopathology and problematic smartphone use. Computers in Human Behavior, 82, 159-166.
 Ishii, K. (2011). Examining the adverse effects of mobile phone use among Japanese adolescents. Keio
Communication Review, 33(33), 69-83.
 Johansson, A., Nordin, S., Heiden, M., & Sandström, M. (2010). Symptoms, personality traits, and stress in people
with mobile phone-related symptoms and electromagnetic hypersensitivity. Journal of psychosomatic research, 68(1),
37-45.
 Kitching, F., Winbolt, M., MacPhail, A., & Ibrahim, J. E. (2015). Web-based social media for professional medical
education: Perspectives of senior stakeholders in the nursing home sector. Nurse education today, 35(12), 1192-1198.
 Luria, G. (2018). The mediating role of smartphone addiction on the relationship between personality and young
drivers' smartphone use while driving. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 59, 203-211.
 Mesquita, G., & Reimão, R. (2010). Quality of sleep among university students: effects of nighttime computer and
television use. Arquivos de neuro-psiquiatria, 68(5), 720-725.
 Miri, M., Tiyuri, A., Bahlgerdi, M., Miri, M., Miri, F., & Salehiniya, H. (2019). Mobile addiction and its
relationship with quality of life in medical students. Clinical Epidemiology and Global Health.
 Öz, F., Arslantaş, D., Buğrul, N., Koyuncu, T., & Ünsal, A. (2015). Evaluation of problematic use of mobile
phones and quality of sleep among high school students. Journal of Human Sciences, 12(1), 226-235
 Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and
satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321-325.
 Tseng, C. H., & Wei, L. F. (2020). The efficiency of mobile media richness across different stages of online
consumer behavior. International Journal of Information Management, 50, 353-364.
 Zhang, G., Yang, X., Tu, X., Ding, N., & Lau, J. T. (2020). Prospective relationships between mobile phone
dependence and mental health status among Chinese undergraduate students with college adjustment as a
mediator. Journal of affective disorders, 260, 498-505.