بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار مشاوره،گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه عدم آگاهی نسبت به ازدواج و نداشتن اطلاعات کافی منجر به جدایی زوجین می گردد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام بود.
روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون، پس آزمون با گروه های کنترل و تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگستری مشهد تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس با توجه به معیارهای ورود و خروج از جمله سن زیر 18 سال بود. نمونه آماری تحقیق 30 نفر بودند که به صورت تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای تحقیق را پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی تشکیل دادند. جهت تجزیه تحلیل داده ها در بخش امار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده شد. سطخ معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. از نرم افزار SPSS نسخه 24 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: یافته های تحقیق  نشان داد که تأثیر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار است (05/0≥p، 75/92=F) همچنین، پس از حذف اثرات پیش آزمون، تفاوت های ناشی از عضویت گروهی نیز معنادار است (05/0≥p، 83/60=F). با توجه به اینکه میزان تأثیر عمل آزمایشی 62/0 می باشد  بین گروه کنترل و آزمایشی تغییر معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: بهره مندی زوجین از «مشاوره قبل از ازدواج» و «مشاوره قبل از طلاق» می تواند نقش مهمی در موفقیت ازدواج داشته باشد. بعبارتی الگوی مشاوره ای قبل از طلاق می تواند رضایت زناشویی زوجین را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of divorce prevention counseling model on marital satisfaction in early marriages

نویسندگان [English]

  • Hamed Heydari 1
  • Sayed Ali kimiaee 2
  • Gholamreza Khooyi nezhad 3
  • Ali Mashhadi 4
1 Doctor of Counseling, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Counseling, Department of Counseling and Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Psychology , Department of Psychology , Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Given that lack of awareness about marriage and lack of sufficient information leads to the separation of couples, so the purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of the counseling pattern of divorce prevention on marital satisfaction in early marriages.
Methods: The research method was semi-experimental and pre-test, post-test design with control and experimental groups. The statistical population of the study consisted of divorce applicants referring to the Mashhad judiciary.The sampling method was targeted and available according to the entry and exit criteria, including under 18 years of age.The statistical sample was 30 people who were randomly divided into 15 experimental and control groups.The research instruments consisted of a marital satisfaction questionnaire and a researcher-made questionnaire of demographic information.In order to analyze the data in the descriptive statistics section, the mean and standard deviation were used and in the inferential statistics section, analysis of covariance was used. The significance level was considered to be 0.05. Version 24 SPSS software was used to analyze the data.
Results: The research findings showed that the effect of pre-test on post-test is significant (F=92.75, P≥0.05) Also, after eliminating the effects of pre-test, the differences due to group membership are significant (F=60.83, P≥0.05) considering that the effect of experimental action is 0.62. There is a significant change in the control and experimental group.
Conclusion: The couple's enjoyment of "premarital counseling" and "pre-divorce counseling" can play an important role in the success of a marriage.In other words, pre-divorce counseling can increase a couple's marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-divorce counseling
  • early marriage
  • marital satisfaction