بررسی فراوانی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تولیدکننده بتالاکتاماز در بینی پرسنل درمانی و غیر درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان قائم مشهد در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده علوم پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی-مشهد- ایران.

2 کارشناس سلول مولکولی ، دانشگاه آزاد نیشابور ایران.

3 کارشناس علوم آزمایشگاه ، دانشکده پزشکی مشهد

4 لیسانس علوم آزمایشگاه ، دانشکده پزشکی مشهد

چکیده

 زمینه وهدف: استافیلوکوکوسها ،کوکسی های گرم مثبت و یکی از عوامل اصلی عفونتها در انسان میباشند .20 تا 30 درصد افراد سالم این باکتری را در بینی خود حمل میکنند. با توجه به اینکه سویه های مقاوم به بتالاکتاماز این باکتری در محیطهای بیمارستانی پراکنده میباشد بر ان شدیم که از ترشحات بینی شاغلین بخش اورژانس  بیمارستان قائم بوسیله سواپ نمونه برداری انجام و مقاومت استافیلوکوکها را نسبت به تعدادی  از انتی بیوتیکها بررسی کنیم.
روش کار: در این مطالعه از  ترشحات بینی 100 نفر از پرسنل درمانی اورژانس بیمارستان قائم مشهد، در فواصل  فروردین97 لغایت ابان 97 نمونه گیری انجام گردید . پس از کشت توسط تستهای بیوشیمایی استافیلوکها  بتا لاکتاماز شناسایی و توسط روش کربی بایر مقاومت انها نسبت به انتی بیوتیکها بررسی گردید.
یافته ها: از 100 پرسنل شاغل در اورژانس بیمارستان قائم 68 نمونه استافیلوکوکوس ارئوس(68%) جدا گردید که 21 از آنها بتا لاکتاماز مثبت بودند و شیوع سویه های MRSA در بین نمونه های تولید کننده بتالاکتاماز 9.5% بود. پس از انجام تست حساسیت بیشترین  میزان مقاومت به پنی سیلین 100 % و بیشترین حساسیت سفوتاکسیم100% و همچنین یک نمونه نسبت به وانکومایسین مقاوم بود (5/3%) .
نتیجه گیری: افزایش مقاومت آنتی بیوتیک میکروارگانیسم ها یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی در جهان است . افرادیکه در مراکز درمانی مشغول به کار میباشند و دارایMRSA  میباشند باید شناسایی شوند و  از آنها خواسته شود که حدالمقدور ازتماس مستقیم با بیماران اجتناب داشته باشند و در زمان کار نسبت به سایر اشخاص بخصوص بیماران از احتیاط بیشتری بر خوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Resistance prevalence of Staphylococcus Aureus β-Lactamase from Nasal of Emergency Staff in Ghaem Hospital of Mashhad 1397

نویسندگان [English]

  • Hadi Safdari 1
  • Aylin Safdari 2
  • Naser Navaei 3
  • Mohammad Abavi sani 3
  • Mona Hashemzadeh 4
1 Medical laboratory sciences department-Paramedical sciences school- Medical sciences university-Mashhad-Iran.
2 Molecular Cell Bachelor, Neyshabour Azad University Iran.
3 Bachelor of Science in Laboratory, para medical School of Mashhad.
4 Bachelor of Science in Laboratory, para medical School of Mashhad.
چکیده [English]

Background: Staphylococcus aureus is a Gram-positive cocci which is one of the main infection causes. 20-30% of healthy people carry staphylococcus in their nasal cavities. Staphylococci resistant to beta-lactam is called MRSA. Regarding the presence of MRSA in the therapeutic environment. The sample was taken by swapping from nose secretion of emergency department staff at Ghaem Hospital. This study aims staphylococcus resistant to antibiotics.
Methods: In this study, 100 emergency medical personnel of Ghaem Hospital in Mashhad were sampled from nasal secretions from Farvrdin to Aban 1397. Samples were taken by two sterile wet swabs from nasal secretions and by chemical test, staph coccus was detected and antibiotic susceptibility test was done by Kirby Bayer method.
Results: From a total of 100 employees in emergency departments of Ghaem Hospital, 68 samples revealed Staphylococcus aureus (68%), while 21 samples of Staphylococcus aureus were found to be beta-lactamase positive. Resistance to antibiotics was observed, 100% of samples were resistant to penicillin and the highest sensitivity to cefotaxime was 100%. It was notable that one sample was resistant to vancomycin (3.5%).
Conclusion: If an employee has MRSA in nose secretion, they shouldn’t have direct contact with patients. More caution is needed in hospital occupations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-lactams
  • Staphylococcus aurous
  • Staphylococcus resistance