مقاﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽبود.
روش کار
جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا شهر تهران در سال 98-1397 بود. از میان مراجع‌کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا، به روش تصادفی ساده تعداد 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت‌کنندگان با سرسختی روانشناختی کیومرثی، نجاریان، و مهرابی‌زاده هنرمند (1377) و اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر (1970) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺭﻓﺘﺎﺭی 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.
نتایج
داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در متغیر سرسختی روان‌شناختی و اضطراب صفت، پس‌آزمونِ هیبنوتراپی، تفاوت معنی‌داری با پس‌آزمون گروه کنترل و دارودرمانی داشت. در مورد متغیر اضطراب حالت، درمان تأثیر معنی‌داری نداشته است (001/0P<). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان سرسختی روان‌شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود. همچنین، میزان اضطراب صفت در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود (01/0P<).
نتیجه ‌گیری
با توجه به تأثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ، پیشنهاد می‌شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of Cognitive behavioral hypnotherapy and Drug therapy on Psychological Hardiness and State – Trait Anxiety in panic disorder

نویسندگان [English]

  • Marjan Mohammadian 1
  • Alireza maredpour 1
  • Khosro Ramezani 2
  • Mahdi Fathi 3
1 Department of Psychology,Yasooj Branch,Islamic Azad University. Yasooj, Iran
2 Department of Psychology,Yasooj Branch,Islamic Azad University. Yasooj, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesia, Mashhad University of Medical Sciences, Iranian Scientific Society of Clinical Hypnosis, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

abstract
The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on psychological Hardiness, and state-trait anxiety in panic disorder.
Method
The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Kiomarsi, Najarian, and Mehrabi Zadeh Honarmand Psychological Hardiness (1998), Spielberger State-Trait Anxiety (1970). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training.
Result
Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences between the variables of psychological hardiness and trait anxiety post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the case of state anxiety variable, treatment had no significant effect. The post-test showed that the level of psychological hardiness in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups. Also, trait anxiety in the hypnotherapy group was considerably lower than the control and drug treatment groups.
Conclusion
Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on psychological hardiness and state-trait anxiety in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavioral hypnotherapy
  • Drug therapy
  • Panic disorder
  • Psychological Hardiness
  • State – Trait Anxiety