مقاﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽبود.
روش کار
جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا شهر تهران در سال 98-1397 بود. از میان مراجع‌کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا، به روش تصادفی ساده تعداد 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت‌کنندگان با سرسختی روانشناختی کیومرثی، نجاریان، و مهرابی‌زاده هنرمند (1377) و اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر (1970) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺭﻓﺘﺎﺭی 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.
نتایج
داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در متغیر سرسختی روان‌شناختی و اضطراب صفت، پس‌آزمونِ هیبنوتراپی، تفاوت معنی‌داری با پس‌آزمون گروه کنترل و دارودرمانی داشت. در مورد متغیر اضطراب حالت، درمان تأثیر معنی‌داری نداشته است (001/0P<). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان سرسختی روان‌شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود. همچنین، میزان اضطراب صفت در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود (01/0P<).
نتیجه ‌گیری
با توجه به تأثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍب ﺻﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ، پیشنهاد می‌شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of Cognitive behavioral hypnotherapy and Drug therapy on Psychological Hardiness and State – Trait Anxiety in panic disorder

نویسندگان [English]

 • Marjan Mohammadian 1
 • Alireza maredpour 1
 • Khosro Ramezani 2
 • Mahdi Fathi 3
1 Department of Psychology,Yasooj Branch,Islamic Azad University. Yasooj, Iran
2 Department of Psychology,Yasooj Branch,Islamic Azad University. Yasooj, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesia, Mashhad University of Medical Sciences, Iranian Scientific Society of Clinical Hypnosis, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

abstract
The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on psychological Hardiness, and state-trait anxiety in panic disorder.
Method
The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Kiomarsi, Najarian, and Mehrabi Zadeh Honarmand Psychological Hardiness (1998), Spielberger State-Trait Anxiety (1970). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training.
Result
Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences between the variables of psychological hardiness and trait anxiety post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the case of state anxiety variable, treatment had no significant effect. The post-test showed that the level of psychological hardiness in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups. Also, trait anxiety in the hypnotherapy group was considerably lower than the control and drug treatment groups.
Conclusion
Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on psychological hardiness and state-trait anxiety in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive behavioral hypnotherapy
 • Drug therapy
 • Panic disorder
 • Psychological Hardiness
 • State – Trait Anxiety
 1. Rosenhan DL, Seligman M, Walker EF. Abnormal Psychology, W. W. Norton & Company; 4th edition, 2000.
  2. Sadock. BJ, Sadock, VA, Ruiz P. Synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences Clinical Psychiatry (11th Ed).
  New York: Wolters Kluwer; 2015.
  3. Mash EJ, Barkley RA. (Eds). (2014). Child psychopathology (3rd Ed.). New York: Guilford Press.
  4. Asli azad M. The Effectiveness of Child-Centered Play Therapy on Anxiety and Depression in Children with
  Anxiety and Depression in Primary School, Journal of Psychological Methods and Models, 2012; 2(9): 70-78.
  5. Lecci L. (2013). Hardiness and college adjustment: Identifying students in need of services. Journal of College
  Student Development ,40(3), 305-309.
  6. Kobasa SC. (2000). Hardiness in Lindsey, Thompson and spring. 3rded. New York: Worth Publication.
  7. Hystad SW, Eid J, Laberg JC. (2009). Academic stress and health: exploring the moderating role of personality
  hardiness. Scandinavian Journal of Educational Research, 53.421-429
  8. 8 .Florian V, Taubman O. (2008). Does hardiness contribute to mental health during a stressful real life
  situation? The roles of appraisal and coping. J Pers Soc Psychol, 68(4): 687-95.
  9. Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. (2010). "The effect of mindfulness based therapy on anxiety and
  depression: A metaanalytic review". Consult Clin Psychol. 78: 169-183.
  10. Kirsch I, Montogomery G, Sapirstein G. (1995). Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy:
  A meta-analysis. J Consult Clin Psychol; 63: 214-20.
  11. Robertson DA. (2008). Brief introduction of cognitive-behavioral hypnotherapy. Available from: URL;
  http://hypnosynthesis.com
  12. Badleh M, Fathi M, Aghamohamadiyan HR, Badleh MN.Comparison of the effectiveness of group cognitive
  behavioral hypnotherapy and group cognitive behavioral therapy on adolescent self-esteem. Principles of
  Mental Health, 2013; 15 (59): 194-204. [Persian].
  13. Thomas ED. (2000). Cognitive hypnotherapy. .New Jersey: Jason Aronson, Inc.
  14. Kiyamarsi A, Najariyan B, Mehrabizade M. Developing and Validating a Scale for Measuring Psychological
  Hardiness. Journal of the Psychological Association, 2000; 7: 271-285. [Persian].
  15. Ghafouri MR, Kamali M, Noori A. The Relationship between Developmental Motivation and Cognitive
  Hardiness with Emotionality and Responsibility, Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology,
  2009; 10(36): 165-188. [Persian].
  16. Marteau TM, Bekker H. The development of a six-item short-form of the state scale of the Spielberger StateTrait Anxiety Inventory (STAI). British Journal of Clinical Psychology. 1992; 31(3):301–6.
  17. Panahi Shahri M. Preliminary Validation, Validity, and Software of Spielberger's Anxiety State-Trait List.
  M.Sc, Tarbiat Modarres University, 1995. [Persian].
  18. Hammond EC. Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. New York: W. W. Norton & Company; 1
  edition. 1994.
  19. Fathi M, Fayaz sabery MH. Clinical hypnosis. Mashhad: Hoormehr, 2011.
 2. 20. Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. (1995). Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy:
  A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(2), 214–220.
  21. Narimani M. The Role of Cognitive Avoidance, Metacognitive Beliefs and Cognitive Failures in Predicting
  Anxiety Symptoms of Nurses. Master's Degree in Clinical Psychology. University of Mohaghegh Ardabili,
  2019. [Persian].
  22. Dolatabadi M, Esmaili A, Aslankhani MA. The Impact of a Hypnosis Program on Competitive Anxiety and Its
  Relationship to the Success of Athletic Wrestlers in Mallard County Thesis MA in Clinical Psychology,
  Allameh Tabataba'i University of Tehran, 2017. [Persian].
  23. Sedaghatpour MM. The effect of hypnosis on stuttering, anxiety and self-esteem in children with stuttering in
  Shiraz. Master's Degree in Psychology, Yazd University of Science and Art, 2017. [Persian].
  24. Abazari N, Rahimiyan Boger E, Talepasand S, Aminiyanfar A. The Effect of Hypnotherapy with Physiotherapy
  on Pain Intensity, Psychological Disorder and Functional Disability in Patients with Non-Specific Lumbar Pain,
  Thesis MA in Clinical Psychology, Semnan University, 2016. [Persian].
  25. Feyzabadi M, Rafieniya P, Fathi M. Comparison of the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy and
  cognitive-behavioral hypnotherapy in reducing post-traumatic stress disorder symptoms and comorbid
  symptoms. Master's Degree in General Psychology, Semnan University, 2015. [Persian].
  26. Bahoosh A, Fathi M, Teymoori S. The Effectiveness of Group Hypnotherapy on Reduction of Students' Test
  Anxiety, MSc in Clinical Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam Iran, 2015.
  [Persian].
  27. Valiyanikiya A, Oraki M, Aliakbari Dehkordi M. The Effectiveness of Cognitive Hypnotherapy on Weight
  Loss and Psychological Well-Being in Obese 20-45 Years Old Women. Thesis MA in General Psychology,
  Payame Noor University of South Tehran, 2015. [Persian].
  28. Rahgozar S, Mohammadi N. Experimental study of behavioral and behavioral therapy on well-being. Thesis
  MA in Clinical Psychology, Shiraz University International Branch, 2014. [Persian].
  29. Abasi dadgar S. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Hypnotherapy on Reduction of Test Anxiety and
  Academic Achievement in Students, PhD Thesis in Educational Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj
  Branch, 2011. [Persian].
  30. Fatemi Sadr F, Fathi M. Comparison of cognitive therapy and hypnotherapy in the treatment of patients with
  social phobia. Thesis MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University of Karaj, 2011. [Persian].
  31. Fatemi Sadr F, Fathi M, Kordmirza E. The Effectiveness of Cognitive Hypnotherapy in Reducing Anxiety and
  Depression Syndrome in Depressed Patients, Thesis MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University of
  Karaj, 2011. [Persian].
  32. Thomson L. (2019). Combining Hypnosis and Biofeedback in Primary Care Pediatrics. Am J Clin Hypn, 61(4):
  335-344 Doi: 10.1080/00029157.2018.1511409.
  33. Daitch C. (2018). Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness, and Hypnosis as Treatment Methods for
  Generalized Anxiety Disorder. Am J Clin Hypn, 61(1): 57-69 Doi: 10.1080/00029157.2018.1458594.
  34. Bragard I, Etienne AM, Faymonville ME, Coucke P, Lifrange E, Schroeder H, Wagener A, Dupuis G,
  Jerusalem G. (2017). A Nonrandomized Comparison Study of Self-Hypnosis, Yoga, and Cognitive-Behavioral
  Therapy to Reduce Emotional Distress in Breast Cancer Patients. Int J Clin Exp Hypn, 65(2): 189-209.
  35. Kaiser P. (2014). Childhood anxiety and psychophysiological reactivity: hypnosis to build discrimination and
  self-regulation skills. Am J Clin Hypn, 56(4): 343-67.