بررسی الگوی مصرف داروی کلیستین در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار داروشناسی بالینی، دپارتمان داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکترای داروسازی، دپارتمان داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد داروشناسی بالینی، دپارتمان داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار بیماری های عفونی، نویسنده مسئول، دپارتمان بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: کلیستین یک آنتی­بیوتیک قدیمی‎است که در موارد عفونت­های مقاوم به چند دارو مورد استفاده قرار می‎گیرد. بدنبال افزایش عفونت­های مقاوم به چند دارو استفاده از این دارو در سراسر دنیا رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مصرف کلیستین در یک بیمارستان آموزشی است.
روش کار: این مطالعه آینده­نگر طی فروردین تا اسفندماه 1397 بر روی 43 بیمار بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که داروی کلیستین را بیش از سه دوز دریافت کردند، انجام شد. در ابتدای ورود به مطالعه، مشخصات دموگرافیک بیمار، اطلاعات نسخه، یافته­های آزمایشگاهی و علاوه بر آن اطلاعات مرتبط با سیر بیماری اعم از پاسخ کشت، پاسخ بیمار به درمان، میزان داروی مصرف شده ثبت گردید. درنهایت، داده‌های جمع‌آوری شده وارد  SPSS.16 شده و فراوانی خطا برحسب اندیکاسیون تجویز، دوز، فواصل تجویز، تعدیل دوز و همچنین تداخلات داروئی بررسی گردید.
نتایج: از میان 43 بیماری که کلیستین دریافت کردند سوختگی (53/39%) اصلی­ترین اندیکاسیون تجویز کلیستین بود. تنها در 93/20% موارد تجویز کلیستین بر اساس یافته­های میکروبیولوژیک تجویز شده بود. در 53/39%کلیستین قبل از حصول پاسخ کشت تجویز شده بود و در 53/39% موارد نیز کشتی درخواست نشده بود. در25/81% موارد دوز دریافتی صحیح و در 75/18% دوز دریافتی بیشتر از مقدار استاندارد بود. در 71.43% موارد تنظیم دوز دریافتی دارو بر اساس پایش کراتینین به درستی انجام نشده بود. در مجموع 541 ویال بدون اندیکاسیون تجویز شده و هزینه­ای بالغ بر000، 347، 90 ریال بر سیستم درمانی تحمیل شد.
نتیجه گیری: شواهد این مطالعه نشان می‎دهد که نیاز مبرمی‎به آموزش پزشکان به منظور تجویز کلیستین احساس می‎شود و برنامه ریزی به منظور ارائه پروتکل های مناسب درمانی با این دارو اجتناب ناپذیر می‎نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of In-patient Colistin Prescription for Patients Admitted to Imam Reza Hospital at Mashhad

نویسندگان [English]

  • Sepideh Elyasi 1
  • Payam Ezat Rahimi 2
  • Amir Hoshang Mohammad Pour 3
  • HamidReza Naderi 4
1 Associate Professor of Clinical Pharmacology, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD in Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor of Clinical Pharmacology, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor of Infectious Diseases, Author in charge, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Colistin is an old antibacterial agent, which is using for multiple drug resistant (MDR) infections. Due to increased rate of MDR infections, the use of this agent is rising worldwide. The aim of this study was to identify colistin utilization patterns in a teaching hospital.
Materials and Methods: This prospective study performed on 43 patients admitted to Imam Reza Hospital at Mashhad from March 2018 until February 2019 who received more than three doses of Colistin. At the beginning oof the study, demographic characteristics, Colistin doses, laboratory findings, culture results and the response to treatment bwere recorded. Finally, Data were analyzed by SPSS v.16 software and the frequency of errors in Colistin indication, dose, dose intervals, and dose adjustments were evaluated, also for drug interactions.
Findings: Out of 43 patients who received colistin, burning (39.53%) was the main indication for Colistin prescription. Colistin was prescribed based on microbiological findings for 20.93% of cases, only. Colistin was administered prior to culture response for 39.53% of cases, and for 39.53% of cases no specimen for culture was sent. In 81.25% of cases the received dose was correct and in 18.75% the dose was more than standard.Dose adjustment based on creatinine monitoring was not performed properly in 71.43% of cases. A total of 541 Colistin vials were administered without indication and a cost of 90.347.000 Rials was imposed on the Health system.
Conclusions: The results of this study indicate that there is a pressing need for physicians' training programs and appropriate strategies for prescribing Colistin in the treatment protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colistin
  • Drug Use Evaluation
  • Multidrug Resistance