بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 95 و لزوم بررسی آن بصورت قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و کارشناس مددکاری محاکم کیفری خراسان رضوی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 متخصص جراحی عمومی، معاونت بالینی و تشریح سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 مهندس نرم افزار کامپیوتر، کارشناس شبکه دادگستری، مشهد، ایران

4 کارشناس امور پژوهشی و دبیر کمیته پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی

5 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل دموگرافیک و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری و لزوم بررسی آن بصورت قانونی بود.
 روش کار:جامعه آماری پژوهش کلیه زنان دچار خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد در سال 1395 بودند. نمونه شامل 200 زن دچار خشونت همسرآزاری بود که بصورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست عوامل جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی و عزت نفس کوپر اسمیت بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله‌مراتبی به وسیله نرم افزار SPSS نسخه نوزدهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد بین شاخص های جمعیت شناختی  با همسرآزاری، رابطه معنی داری وجود دارد بطوریکه متغیرهایی چون سطح تحصیلات پایین در زوج  و تعداد فرزندان در جهت منفی و اعتیاد در زوج در جهت مثبت، همسرآزاری را پیش بینی کردند اما عزت نفس قادر به پیش بینی همسرآزاری نبود.
نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر در بروز همسرآزاری به همراه دخالت دولت و تدوین سیاست‌هایی برای مقابله می تواند به طراحی برنامه های هدفمندتر در جهت کاهش و پیشگیری با این پدیده کمک کند تا در کاهش همسرآزاری که همان پیشگیری اولیه است، اقدامات لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of demographic factors and self-esteem in women who are victims of spouse abuse referred to Forensic Medicine Razavi Khorasan in 2015 and the need to review it lawfully

نویسندگان [English]

  • Somaye Rahimi Ahmadabadi 1
  • Hamid Attaran 2
  • Zahra Rahimi Ahmadabadi 3
  • Akram Fotovat 4
  • Farzad Ismail Panah Namghi 5
1 PhD in Psychology and Assistant Expert in Criminal Courts in Khorasan Razavi, Mashhad, Iran
2 General Surgeon, Clinical Deputy and Explanation of Khorasan Razavi Forensic Medicine Organization, Mashhad, Iran
3 Computer Software Engineer, Forensic Network Expert, Mashhad, Iran
4 Expert in Research Affairs and Secretary of the Research Committee of the General Directorate of Forensic Medicine of Khorasan Razavi
5 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Khorasan Razavi, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Introduction:The purpose of this study was to investigate the demographic factors and self-esteem among women victims of spouse abuse and its necessity to review it legally.
Materials and Methods:  The statistical population of the study was all women who suffered from spouse abuse in Mashhad in 1395. The sample consisted of 200 women suffering from domestic violence that via convenience sampling and volunteers were selected. To collect information from the checklist of demographic factors, a questionnaire measuring violence against Haj Yahya women and Cooper Smith's self-esteem was used. Data were analyzed using Pearson Correlation and multiple hierarchical regressions by SPSS software version 19. The data were analyzed using SPSS software.
Results: The results showed that there was a significant relationship between demographic indicators and spousal abuse, so that variables such as low level of education in the couple and the number of children in the negative direction and addiction in the couple in the positive direction predicted spousal abuse, but self-esteem was not able to predict spouse abuse.
Conclusion: identifying the effective factors in the occurrence of spousal abuse with government intervention and formulating policies for coping can help to design more targeted programs to reduce and prevent this phenomenon by taking measures to reduce spouse abuse, which is the same as primary prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • Spouse abuse
  • Forensic Medicine