ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار میکروبشناسی پزشکی مرکز تحقیقات مقاومت آنتی بیوتیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: امروزه برای کنترل عفونت در بیمارستان ها ضد عفونی سریع و کامل سطوح محیطی و تجهیزاتی از ضروریات است. ازجمله این موارد می توان به تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی حساس به الکل، سطوح محیطی بیمارستانی، آزمایشگاه ها و کلینیک های سرپایی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تعیین کیفیت اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) تولید ایران و تاثیر فاکتور رقت بر زمان اعمال اثر ضدمیکروبی بوده است.
روش کار: اثرضدمیکروبی اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) بر چهار گونه باکتریایی گرم مثبت و منفی ارزیابی شد که شامل: استافیلوکوکوس اورئوس(ATCC 29737 )، سودوموناس آئروژینوزا (ATCC 28753 )، اشرشیاکلی (ATCC 25922 ) و انتروکوکوس فکالیس (ATCC 1237) بود. در ادامه بررسی اثر ضدباکتریایی در رقت های 2/1  ،  4/1   و 8/1  از اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) صورت گرفت و میزان اثر گذاری و نابودی باکتری ها بعد از زمان های مجاورت45 و 60 و90 و120 ثانیه تعیین گردید.
یافته ها: اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)در غلظت آماده مصرف و حتی رقت یک دوم در تمامی زمان های مجاورت، اثر ضدمیکروبی مناسبی روی هر چهار گونه باکتریایی مورد مطالعه داشت. این در حالی است که حتی در آزمایش با رقت های کمتر از یک چهارم نیز قدری اثرمهاری بر روی پسودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی دیده شد و بویژه در زمانهای بالاتر اثر مهاری قابل قبولی بر روی استافلوکوکوس اورئوس و انتروکوکوس فکالیس نشان داد.
نتیجه گیری : اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)طیف اثر وسیعی بر روی باکتری های مقاوم بیمارستانی دارد و در تمام زمانهای مجاورت موجب حذف کامل اشرشیاکلی، انتروکوکوس فکالیس، پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray)

نویسندگان [English]

  • Parvin Askari 1
  • Kiarash Ghazvini 2
1 1. ( Ph.D), microbiology, Antimicrobial Resistance Research Center, Buali Researrch Institute& Department of Microbiology and virology, Faculty of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran .
2 2. (MD, Ph.D), microbiology, Associate Professor, Antimicrobial Resistance Research Center, Buali Researrch Institute& Department of Microbiology and virology, Faculty of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran .
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Now a day, there is a crucial need for a quick and effective disinfectant to prevent nosocomial infections in hospitals. Meanwhile evaluation and validation of disinfectants are important. hospital surfaces, instruments, and rooms. the aim of this study was to evaluate the effect, quality and disinfectant activity of the Quick spray (Virobac Spray).
Material and methods: Antibacterial activity of Quick spray (Virobac Spray) was evaluated on four different gram-positive and gram-negative bacterial strain including Staphylococcus aureus (ATCC 29737), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 28753), Escherichia coli (ATCC 25922) and Enterococcus faecalis (ATCC 1237. The antimicrobial solution was examined in ½, ¼, and 1/8 dilutions, and the antibacterial effect was determined after the exposure time such as 45, 60, 90, and 120 seconds.
Result: Quick spray (Virobac Spray) show a powerful antibacterial activity even in ½ dilution, also we demonstrate that the antibacterial activity of this solution will be enhanced with increased time of exposure.
Conclusion: the result of this study demonstrated that Quick spray (Virobac Spray) is a broad-spectrum and effective disinfectant and are able to inhibit the growth of a wide range of bacteria including gram-positive and gram-negative bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinfectant
  • Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Escherichia coli
  • Enterococcus faecalis