تشخیص آمفیزم زیر جلدی در ترومای غیر نافذ قفسه سینه: اهمیت شرح حال و معاینه فیزیکی بر اساس حساسیت و اختصاصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

5 گروه جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: آمفیزم زیر جلدی  یک وضعیت بالینی است که با ورود هوا به بافت های نرم زیر پوست رخ می دهد. این عارضه بسته به نوع آسیب شناسی ممکن است در هر قسمت از بدن رخ دهد. هدف از این مطالعه ، ارزیابی حساسیت و ویژگی شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص آمفیزم زیرجلدی در بیماران بلانت تروما می باشد.
روش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی است. تمام بیماران مبتلا به تروما بلانت که به بخش اورژانس بیمارستان پیمانیه مراجعه کرده بودند از نظر مکانیسم آسیب ، شکایات اصلی ، علائم حیاتی و اشباع اکسیژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرح حال و معاینه فیزیکی مطابق مرجع باربارا بیتز انجام شد. آمفیزم بر اساس نتایج اشعه X قفسه سینه تشخیص داده شد. نتایج با استفاده از منحنی های ROC در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در 3 مورد از 99 بیمار ، وجود آمفیزم در گرافی مشاهده شد. آنالیز  AUC ضربان قلب معنی دار بود(032/0= P). ضربان قلب بالای 5/98 با حساسیت 6/17%  و ویژگی 7/66%  با آمفیزم همراه بود. در سایر تست ها بیشترین حساسیت و اختصاصیت (100%)، مربوط به پنوموتوراکس بود. یافته جالب حساسیت 100% شکستگی دنده برای آمفیزم بود. بعد از آن کانتیوژن ریوی، کاهش صدای ریوی و وجود خراش در قفسه سینه با 7/66% حساسیت و سپس درد، تنگی نفس و هموتوراکس با 3/33% در رتبه های بعدی قرار داشتند.
نتیجه گیری: معاینه مناسب بدنی و گرفتن تاریخچه می تواند به تشخیص آمفیزم با حساسیت و ویژگی بالا کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of subcutaneous emphysema in blunt thoracic trauma: Importance of history and physical examination based on sensitivity and specificity

نویسندگان [English]

 • Abiri Samaneh 1
 • Naser Hatami 2
 • Saeed Barazandehpour 3
 • Navid Kalani 4
 • Mojtaba Ghaedi 5
 • Mohammad Heidarnezhad 2
 • Farshid Javdani 2
1 Department of Emergency Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Department of Emergency Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Department of Plastic Surgery, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Subcutaneous emphysema is a clinical condition that occurs when air enters the soft tissues under the skin. The condition may occur in any part of the body depending on the pathology. The aim of this study was to evaluate the sensitivity and specificity of the history and physical examination of subcutaneous emphysema in blunt trauma patients.
Method: This is a descriptive-analytical study. All patients with blunt trauma referred to the emergency department were evaluated for the mechanism of injury, major complaints, vital signs, and oxygen saturation. History and physical examination were performed according to Barbara Bates' reference. Emphysema was diagnosed based on chest X-ray results. The results were analyzed using ROC curves in SPSS software.
Results: Emphysema was detected in 3 cases of 99 patients with mean age of 33.4 19 19 43.43. AUC analysis of heart rate was significant (P = 0.032). A heart rate above 98.5 was associated with a sensitivity of 17.6% and a specificity of 66.7% with emphysema. In other tests, pneumothorax had the highest sensitivity and specificity (100%). An interesting finding was the sensitivity of 100% rib fracture to emphysema. After that, pulmonary contusion, pulmonary noise reduction, and chest scratching were 66.7%, followed by pain, shortness of breath, and hemothorax with 33.3%.
Conclusion: Proper physical examination and history taking can help to diagnose emphysema with high sensitivity and specificity. The purpose of this study was to demonstrate the importance of this topic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penetrating thoracic trauma
 • subcutaneous emphysema
 • Biography and physical examination
 • Sensitivity and specificity