بررسی نقش میانجی خود مراقبتی و تجارب معنوی در رابطه بین بهزیستی روان شناختی با حمایت اجتماعی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: توجه به مقوله سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی در دوره سالمندی را به یک ضرورت تبدیل نمود و برای رسیدن به یک برنامه جامع و اثر بخش در راستای ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان نیازمند پژوهش و بررسی و یافتن عوامل مؤثر و مرتبط با این متغیر می­باشد. هدف از این پژوهش تعیین نقش میانجی خود مراقبتی و تجارب معنوی در رابطه بهزیستی روان شناختی با حمایت اجتماعی سالمندان بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با روش تحلیل مسیر بود. از جامعه تمامی سالمندان مراکز خصوص و عمومی تهران در سال 97-96 300 سالمند (76 مرد، 224 زن) به روش نمونه‌گیری طبقه­بندی نظامند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه حمایت اجتماعی، مقیاس خودمراقبتی و پرسشنامه تجارب معنوی بود. در این پژوهش برای تحلیل یافته­های پژوهش از آزمون سوبل، تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی به طور غیرمستقیم از طریق خود مراقبتی و تجارب معنوی با بهزیستی روان­شناختی رابطه معنی­دار دارند(p≤0/005).
نتیجه ­گیری: مدل پیش­بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس حمایت اجتماعی با میانجیگری خود مراقبتی و تجارب معنوی از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of self-care and spiritual experiences in the relationship between psychological well-being and social support of the elderly

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heydari 1
  • Mokhtar Arefi 2
  • Hasan Amiri 3
1 PhD in counselling, Department of Psychology and Consulting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor in counselling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor in counselling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Paying attention to the subject of mental health and psychological well-being in old age became a necessity and in order to achieve a comprehensive and effective program to promote psychological well-being in the elderly, it was necessary to research, study and find effective and related factors. The aim of this study was to determine the mediating role of self-care and spiritual experiences in the relationship between psychological well-being and social support of the elderly.
Methods: The present research method was correlation with path analysis method. From the community of all elderly people in private and public centers of Tehran in 1997-96, 300 elderly people (76 men, 224 women) were selected by military sampling method. The research tools included Reef's Psychological Welfare Questionnaire, Social Support Questionnaire, Self-Care Scale, and Spiritual Experience Questionnaire. In this study, Sobel test, path analysis and structural equation modeling were used to analyze the research findings.
Results: The results showed that the variable of social support indirectly had a significant relationship with psychological well-being through self-care and spiritual experiences (p≤0 / 005).
Conclusion: The model of predicting the psychological well-being of the elderly based on social support with self-care mediation and spiritual experiences has a favorable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • the elderly
  • social support
  • self-care
  • spiritual experiences