تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،گرگان، اﻳﺮان

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 1-ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،گرگان، اﻳﺮان؛

چکیده

مقدمه: بی شک سرطان از نگران کننده ترین این بیماریهاست و کشف راههای پیشگیری از آن هدف اصلی پژوهشگران است. این مطالعه با هدف بالا بردن آگاهی افراد در جهت اتخاذ سبک زندگی و عملکردهای سالم برای پیشگیری از سرطان صورت گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی- مداخله ای شاهددار بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان در شهر رشت بود. حجم نمونه گروه های مورد و شاهد بر اساس تعداد هر کدام 40 نفر در نظر گرفته شد، یعنی 80 زن به طور داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 40 نفره قرار گرفتند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک زندگی استفاده شد. ابتدا پرسشنامه سبک زندگی توسط گروه ها تکمیل شد، سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه آموزش پیشگیری از سرطان بر اساس مدل بزنف ارائه گردید، پس از پایان دوره آموزش، مجددا پرسشنامه ها توسط دو گروه تکمیل شد. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: با توجه به نتایج اثر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی معنادار بود (01/0>P). معنی دار شدن تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی، نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد برنامه آموزش مبتنی بر مدل بزنف در بالا بردن سطح آگاهی، بهبود سبک زندگی و در نتیجه ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در زنان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model on Life Style of Cancer in Female in Rasht

نویسندگان [English]

 • Bahareh Shabgard 1
 • Mohammad Ebrahim Madahi 2
 • Afsaneh Khajehvand 3
1 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran
3 . Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cancer is undoubtedly one of the most worrisome of these diseases and discovering ways to prevent it is the main goal of researchers. The purpose of this study was to raise the awareness of people to adopt lifestyle and healthy practices for cancer prevention.
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental, interventional control study. The study population was women with cancer in Rasht. The sample size of the case and control groups was 40 individuals, 80 women were voluntarily selected and randomly divided into two groups of 40 each. Lifestyle questionnaire was used for data collection. At first the lifestyle questionnaire was completed by the groups, then the experimental group received 8 sessions of cancer prevention education based on BASNEF model. After the training, the questionnaires were again completed by the two groups. The collected data were analyzed using SPSS software and covariance test.
Results: According to the results, the effect of educational intervention based on BASNEF model on life style was significant (P <0.01). The significant effect of educational intervention based on BASNEF model on lifestyle indicates that the mean of dependent variables in these groups is different.
Conclusion: The results of this study showed that BASNEF model-based education program was effective in raising awareness, improving lifestyle and thus promoting cancer preventive behaviors in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BASNEF Model
 • Lifestyle
 • Cancer
 1. Peterson P. (2009). Oral cancer perevention and control-the approach of the worth health organization. Oral
  Oncology; 45(4-5): 454-60.
  2. Hidarie S, Salahshorian A, Rafie F, Hosieni F. (2008). Communiocation social support and social network with
  quality of life patient with cancer. Fize; 12(2): 15-22. [Persian]
  3. Institute for Research, Education and Treatment of Cancer and Cancer Society of Iran. (2014). Conference of Cancer
  and Prevention. Research Institute, Education and Treatment of Cancer, Tehran.
  4. Young RC, Wilson CM. (2002). Cancer prevention: past, present, and future. Clin Cancer Res. 8(1): 11.16.
  5. Chin T, Tan SE, Iau WP, Yong SW, Wong SC, et al. (2005). Acceptance, motivators, and barriers in attending breast
  cancer genetic conseling in Asians. Cancer Detec Prev. 29(5): 412-18.
  6. BLack JM, Hawaks JH. (2009). Medical – surgical nursing. 4th ed. London: Sanders Elsevier Publishing. p. 504.
  7. Azkia M. Husseini rodbateki S. (2009). Generational changes in the life style of rural society, Journal of research
  social welfare. 10(37): 64-241.
  8. Lyons R, Langille L. (2000). Healthy Lifestyle: Strengthening the effectiveness of lifestyle, Approaches to improve
  health.
  9. Phipps WJ, Sands JK. Medical surgical nursing & clinical practice. (2003). New York: Mosby Co.
  10. Monahan FD, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Green CJ. (2007). Phipps' Text book Medical Surgical Nursing.
  8th ed. Philadelphia: Mosby Co; 2007.
  11. Azizi F. (2003). Prevention of important non communicable disease, revision of lifestyle is an inevitable
  requirement. J Res Med Sci Shahid Beheshti Univ Med Sci. 27(4): 261-263. [Persian].
  12. Ministry of Health and Medical Education, Department of Health, bureau of Education and Health promotion.
  (2015). Educational and informational package to reduce the costs of illness. 2015.
  13. Abbaszadeh Bazi M. (2010). Health education, communication and educational technology, jamee negar Pub, First
  Printing. [Persian].
  14. Meer Bazegh SF, Rahnavard Z, Rajabi F. (2012). The impact of education on dietary behaviors to prevent cancer in
  mothers. Journal of research and health. 2(1): 26-35.
  15. Mazloumi Mahmoodabad SS, Zare M, Feisal M. (2006). Effect health education in female teachers on the
  knowledge, attitude and practice in breast cancer. J Birjand Med Sci Uni. 13(1): 12-19.
  16. Eybpoosh S, Rahnavard Z, Yavari P, Rajabi F. (2011). Effect of an Educational Intervention based on the
  Transtheoretical Model on Vitamin Intake in Female Adolescent. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery of
  Tehran University of Medical Sciences. 16(3-4): 15-30. [Persian]
  17. Salehi M, Kimiagar SM, Shahbazi M, Mehrabi Y, Kolahi AA. (2004). Assessing the impact of nutrition education
  on growth indices of Iranian nomadic children: an application of a modified beliefs, attitudes, subjective-norms and
  enabling factors model. Br J Nutr. 91(5): 779-87.
  18. Thomas Butler J. (2000). Principles of Health Education and Promotion. 3th ed. USA. 232, 242.
  19. Izadi M, Sajjadi AA, Ghafourian AR. (2009). Effect of education on knowledge of soldiers about smoking hazards.
  Journal of Military Medicine. 11(2): 7-8. [Persian].
  20. Rajabi R, Sharifi A, Shamsi Amir Almasi M, Dagam S. (2014). The effect of theory-based training program on the
  prevention of cancer of gastrointestinal tract. J of Arack medical university. 17(5): 41-51.
  21. Simi A, Yadollahie M, Habibzadeh F. (2009). Knowledge and attitudes of breast self-examination in a group of
  women in Shiraz, southern Iran. Postgrad Med J. 85(1004): 283-87.
 2. 22. Nadrian H, Tal A, Shojaeezadeh D, Khalili Z, Hoseini M, Aghamiri FB. (2013). Delivery of curiculm based on the
  PRECEDE model to enhance skin cancer preventive behaviors in students of Tehran. J of research in health system.
  9(9): 979-992. [persion]
  23. Ramachandran L, Dhamalingam T. (2004). Health education. Translation Shafiei F, Azargoshasb E. Tehran
  university pub. [persion]
  24. Omar S, Aliedin NHM, Knatib OMN. (2007). Cancer magnitude, challenges and control in the Eastern
  Mediteranean Region. E Med. Health J. 13(6): 1486-99.
  25. Katig M, Lang S, Budak A. (1996). Evaluation of the general practice program of women education for breast
  selfexamination. Acta Med Croatica. 50 (4-5): 185-91.
  26. Kumar NB, Bostow DE, Schapira DV, Kritch KM. (2009). Efficacy of intractive, automated programmed
  insttraction in nutrition education for cancer prevention. J of cancer education. 8(3): 203-211.
  27. Buller MK, Loescher LJ, Buller DB. (2009). Sunshine and skin health: A curriculum for skin cancer prevention
  education. J of cancer education. 9(3): 155-162.