تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،گرگان، اﻳﺮان

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 1-ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،گرگان، اﻳﺮان؛

چکیده

مقدمه: بی شک سرطان از نگران کننده ترین این بیماریهاست و کشف راههای پیشگیری از آن هدف اصلی پژوهشگران است. این مطالعه با هدف بالا بردن آگاهی افراد در جهت اتخاذ سبک زندگی و عملکردهای سالم برای پیشگیری از سرطان صورت گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی- مداخله ای شاهددار بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان در شهر رشت بود. حجم نمونه گروه های مورد و شاهد بر اساس تعداد هر کدام 40 نفر در نظر گرفته شد، یعنی 80 زن به طور داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 40 نفره قرار گرفتند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک زندگی استفاده شد. ابتدا پرسشنامه سبک زندگی توسط گروه ها تکمیل شد، سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه آموزش پیشگیری از سرطان بر اساس مدل بزنف ارائه گردید، پس از پایان دوره آموزش، مجددا پرسشنامه ها توسط دو گروه تکمیل شد. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: با توجه به نتایج اثر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی معنادار بود (01/0>P). معنی دار شدن تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی، نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد برنامه آموزش مبتنی بر مدل بزنف در بالا بردن سطح آگاهی، بهبود سبک زندگی و در نتیجه ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در زنان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model on Life Style of Cancer in Female in Rasht

نویسندگان [English]

  • Bahareh Shabgard 1
  • Mohammad Ebrahim Madahi 2
  • Afsaneh Khajehvand 3
1 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran
3 . Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cancer is undoubtedly one of the most worrisome of these diseases and discovering ways to prevent it is the main goal of researchers. The purpose of this study was to raise the awareness of people to adopt lifestyle and healthy practices for cancer prevention.
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental, interventional control study. The study population was women with cancer in Rasht. The sample size of the case and control groups was 40 individuals, 80 women were voluntarily selected and randomly divided into two groups of 40 each. Lifestyle questionnaire was used for data collection. At first the lifestyle questionnaire was completed by the groups, then the experimental group received 8 sessions of cancer prevention education based on BASNEF model. After the training, the questionnaires were again completed by the two groups. The collected data were analyzed using SPSS software and covariance test.
Results: According to the results, the effect of educational intervention based on BASNEF model on life style was significant (P <0.01). The significant effect of educational intervention based on BASNEF model on lifestyle indicates that the mean of dependent variables in these groups is different.
Conclusion: The results of this study showed that BASNEF model-based education program was effective in raising awareness, improving lifestyle and thus promoting cancer preventive behaviors in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BASNEF Model
  • Lifestyle
  • Cancer