پیش‌بینی رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه شهید بهشتی بر اساس مولفه‌های ویژگی‌های شخصیتی و هیجان‌خواهی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله‌ای آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. ایران.

3 استادیار گروه مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. ایران.

چکیده

مقدمه: ازدواج نهادی الهی است. ازدواج به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی بزرگسالان، همواره مورد تایید بوده است. (عباسی و رسول‌زاده ، ۱۳۸۸). هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس مولفه‌های ویژگی‌های شخصیتی، هیجان‌خواهی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله‌ای آنان است.
روش کار: جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان زن متأهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران که در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مشغول به تحصیل بودند و تعداد نمونه ۳۵۰ نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس و داوطلبانه است. برای جمع‌آوری داده های پژوهش، از چهار پرسشنامه تحت عنوان رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه شخصیتی نئو ، هیجان‌خواهی زاکرمن و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای رضاخانی استفاده گردید. با استفاده از آمار استنباطی که شامل استفاده از روش همبستگی، تحلیل مسیرجهت ارائه الگو، استفاده از رگرسیون چندگانه جهت بررسی رابطه بین متغیرها و ابعاد مرتبط با هر متغیر، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
 نتایج: ۱. بین مولفه‌های ویژگی‌های شخصیتی شامل مولفه‌های روان‌رنجوری، برونگرایی، گشودگی، توافق و وظیفه‌شناسی با رضایت زناشویی زنان متاهل رابطه منفی و معنادار وجود دارد. ۲. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین نمره کل هیجان خواهی و رضایت زناشویی زنان متاهل منفی و معنادار است.
نتیجه گیری: رابطه بین هیجان‌خواهی در مولفه‌های ماجراجویانه، تجربه‌خواهی، عدم بازداری، حساسیت به کسالت و هیجان‌خواهی با رضایت زناشویی زنان متاهل، منفی و معنادار است و هیجان‌خواهی در زمینه تجربه‌خواهی سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویی زنان متاهل دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Marital Satisfaction of Married Female Students of Shahid Beheshti University Based on the Components of Personality Traits and Emotion-Mediated Mediation of Their Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Faeze Sedighi 1
  • Farideh Dokanehei Fard 2
  • Simin Dokht Rezakhani 3
1 PhD student in counseling group. Islamic Azad University, Roodehen Branch. Iran
2 Assistant Professor, Counseling Group. Islamic Azad University, Roodehen Branch.
3 Assistant Professor of Counseling. Islamic Azad University, Roodehen Branch. Iran.
چکیده [English]

Introduction: Marriage is a divine institution. Marriage, as the most important and supreme social tradition, has always been approved to meet the emotional and security needs of adults. (Abbasi and Rasoulzadeh, 2009). The aim of this study was to predict the marital satisfaction of married female students of Shahid Beheshti University of Tehran based on the components of personality traits, excitement mediated by their coping strategies.
Methods: The statistical population of the study is all married female undergraduate and graduate students of Shahid Beheshti University of Tehran who were studying in the academic year of 1997-98 and the sample number was 350. Non-random sampling method is available and voluntary. To collect research data, four questionnaires were used: Enrich Marital Satisfaction, Neo Personality Questionnaire, Zuckerman Excitement Questionnaire and Rezakhani Coping Strategies Questionnaire. Data were analyzed using inferential statistics including correlation method, path analysis to provide a model, and multiple regression to examine the relationship between variables and the dimensions associated with each variable.
Results: 1. There is a significant negative relationship between the components of personality traits including neuroticism, extraversion, openness, agreement and conscientiousness with the marital satisfaction of married women. ۲. The results show that the relationship between the total score of excitement and marital satisfaction of married women is negative and significant.
Conclusion: The relationship between excitement in the components of adventure, empiricism, lack of restraint, sensitivity to boredom and excitement with marital satisfaction of married women is negative and significant and emotionism in the field of empiricism has a greater role in explaining marital satisfaction of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • personality traits
  • attachment styles
  • coping strategies