مقایسه عملکرد بیماران (MTBI)، در استروپ پیچیده، با تاکید بر گذشت یکسال از آسیب مغزی تروماتیک خفیف با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
تحقیقات پیشین نتایج متناقضی را در مورد تداوم آثار تخریب شناختی ناشی ازMBTI  ارائه داده­اند. این تحقیق با هدف مقایسه وضعیت شناختی از منظر  قدرت توجه در افراد سالم و بیمارانMTBI  که یک سال از آسیب آنها گذشته طراحی و اجرا شده است.
روش کار
در این مطالعه علی- مقایسه­ای،که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا مهر 1397 انجام گرفت.48 بیمار مرد MTBI با دامنه سنی 30 تا 55 سال که طی یکسال گذشته در بخش ICU بیمارستان شهدا­ی هفتم تیر شهر­ری بستری بودند، بعنوان گروه آزمایشی و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا بعنوان گروه کنترل بصورت تصادفی انتخاب شدند. دو گروه که کلیه معیار­های ورود به پژوهش را داشتند، با آزمون استروپ پیچیده مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج
نتایج مطالعه نشان داد، تفاوت میان دو گروه در آزمون استروپ در زیر مقیاسهای زمان آزمایش همخوان و زمان آزمایش ناهمخوان در سطح خطای 5 درصد از نظر آماری معنادار است(05/0>p). همچنین، تفاوت میان دو گروه در زیر مقیاسهای بدون پاسخ همخوان، بدون پاسخ ناهمخوان، تعداد صحیح همخوان ، تعداد صحیح ناهمخوان، نمره تداخل، جمع بدون پاسخ و جمع پاسخهای صحیح در سطح خطای 1 درصد از نظر آماری معنا دار است (01/0>p). نتایج گویای عملکرد ضعیفتر گروه MTBI در کلیه زیر مقیاسهای آزمون استروپ نسبت به افراد سالم می باشد.
نتیجه گیری
آسیب مغزی تروماتیک خفیف پس از گذشت یکسال می­تواند، در کارکرد عملکرد­های اجرایی لوب پیشانی مغز ایجاد اختلال نماید.بنابراین، پیشنهاد می­گردد این موضوع در ارزیابی­های بالینی و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare Performance Of Patients(MTBI) ,in Complex Stroop, Emphasizing The Passing Of One Year Of mild Traumatic Brain Injury With Healthy People

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Mozafari 1
  • Seyed Abolghasem Mehrinejad 2
1 PHD in psychology, Faculty of Education and Psychology Alzhra University, Tehran, Iran .
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology Alzhra niversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Previous researches have yield contradictory results in the studies of cognitive dysfunction following MTBI. This research was designed and conducted to compare the cognitive condition of two groups of healthy people and MTBI patients one year after their injury in terms of attention strength.
Materials and Methods: In this causal-comparative study, which was conducted from February 2017 to October 2018, two groups of individuals, 48 (MTBI) male Patients from 30 to 55 years old who were admitted to the ICU in Shohadaye Haftome Tir Hospital and 64 healthy men that had all the criteria for entering the research were chosen . Both groups were tested with scale Stroop.
Results: The results of the study showed that the two groups had significantly difference (p < 0/05), in the Congruent  experiment time and incongruent  experiment time. The two groups had significantly difference (p < 0/01), in the congruent non- responses, incongruent non- responses,congruent correct number, incongruent correct number, interference score, non-response sum and correct responses sum . The results showed that Patients with  MTBI have overall poorer results for all the scale of stroop test than healthy people.
Conclusion: According to the findings of this research, mild traumatic brain injury can disturb executive functions of the brain's prefrontal lobes after one year. Hence, it is suggested that in clinical and legal evaluations of the patients, this issue to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mild traumatic brain injury
  • Cognitive function
  • Attention