ارزیابی توزیع جغرافیایی پزشکان عمومی و متخصص بر حسب جمعیت و شاخص های تعدیل نیاز در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

مقدمه
بررسی توزیع جغرافیایی پزشکان در دستیابی به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ضروری است لذا دراین مطالعه وضعیت توزیع پزشکان، پزشکان عمومی و متخصص برحسب جمعیت و شاخص‌های تعدیل نیاز در استان خراسان رضوی بررسی شد.
روش کار
مطالعه حاضر توصیفی- مقطعی و کاربردی است و جامعه آماری شامل پزشکان، پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و فوق تخصص شهرستان‌های استان خراسان رضوی در سال‌های 1385، 1390 و 1395 بود که نمونه‌گیری انجام نشد. داده‌های موردنیاز از سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران استخراج و شاخص‌های جینی و رابین‌هود بر اساس جمعیت و شاخص‌های نیاز در نرم‌افزارهای Stata 14 و Excel 2019 انجام شد.
نتایج
نسبت پزشک، پزشک متخصص و عمومی به ازای ده هزار نفر در استان به ترتیب در سال ۱۳۹۵ برابر با 08/5، 12/2 و 84/1 بود که علیرغم رشد بالا نسبت به سال‌های قبل از متوسط کل کشور کمتر بود. ضریب جینی برای پزشک، پزشک متخصص و عمومی برحسب جمعیت در سال 1385 به ترتیب برابر با 38/0، 13/0 و 71/0 بود که در سال 1395 به 24/0، 06/0 و 69/0 کاهش یافت همچنین توزیع پزشکان و پزشکان متخصص بر اساس شاخص‌های تعدیل نیاز بسیار نابرابرتر از شاخص جمعیت بود.
نتیجه گیری
نابرابری پزشک، پزشک متخصص و عمومی برحسب جمعیت کاهش یافت لذا پیشنهاد می‌شود در بلندمدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی جهت افزایش تعداد پزشکان از طریق افزایش سهمیه در دانشگاه‌ها جهت خدمت طولانی‌مدت در استان و همچنین جذب پزشکان با مشوق‌های لازم اتخاذ شود همچنین در کوتاه‌مدت توزیع موقت پزشکان متخصص و فوق تخصص بین شهرستان‌های استان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Distribution of General and Specialist Physicians per Population and Need Adjustment Indix in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

 • Mahdi Shahraki
 • Simin Ghaderi
Assistant professor, Department of Economic, Faculty of Management and Human Science, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: geographical distribution of physicians is essential for achieving social justice and reducing inequality. In this study, the distribution of physicians, general practitioners and specialist according to population and need adjustment index in Khorasan Razavi province was investigated.
Materials and Methods: This was descriptive, cross-sectional and applied study including all of physicians, general practitioners and specialist of Khorasan Razavi province in 2006, 2011 and 2016 that Sampling was not done. Data were extracted from the yearbooks of Statistical Center of Iran and Gini and Robin Hood indices based on population and need adjustment index were calculated in Stata 14 and Excel 2019 software.
Results: The ratio of physician, specialist and general practitioners per 10000 population in the province was 5.08, 2.12 and 1.84, respectively, which was lower than the national average despite high growth. Gini coefficient for physician, specialist and general practitioner by population in 2006 was 0.38, 0.13 and 0.71 respectively, which decreased to 0.24, 0.06 and 0.69 in 2016, respectively. The distribution of physicians and specialist based on the need adjustment index was also more unequal than the population index.
Conclusion: Inequality of physician, specialist and general practitioners per population has decreased, so it is recommended to adopt long-term policies and programs to increase the number of physicians by increasing the quota in universities for long-term service in the province as well as recruiting physicians with the necessary incentives. Also In the short term, it is recommended to distribute specialist between cities temporarily.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gini coefficient
 • Robin Hood index
 • Need adjustment index
 • Health workforce
 • General practitioners
 1. Taati Keley E, Meshkini A, Khorasani Zavareh D. Distribution of specialists in public hospitals of Iran. Health
  Information Management. 2012;9(4):548-57[In Persian].
  2. Abolhasani F, Jamshidbeygi E, Mardfard N, Moghimi D, Maleki F. Report of study the rates of represent the
  health and rehabilitation services and determination of structural characteristics and geographical distribution
  of providing these services centers in 2002 and 2003. Tehran, Iran: Tandis Publication; 2009. 3-13 [In Persian]
  p.
  3. Shahraki M, Ghaderi S. The Impact of medical Insurances on out-of-pocket payments among urban
  households in Iran: A Double-Sample selection Model. Journal of Health Administration. 2019;22(2):42-54[In
  Persian].
  4. Noori Hekmat S, Hashemi H, Haghdoost A, Haji Aghajani M, Janbabaee G, Maher A, et al. Specialized and
  Geographic Distribution of Specialists in Iran in 2016 and its Estimates in 2026. Iranian Journal of
  Epidemiology. 2018;13(0):122-32[In Persian].
  5. Tofighi S, Maleki MR, Shahabi M, Delpasand M, Nafis A. Distribution of specialized physicians and active
  beds in the iranian government hospitals between 2001 and 2006. Journal of School of Public Health and
  Institute of Public Health Research. 2010;8(3):1-10[In Persian].
 2. 6. Matsumoto M, Inoue K, Bowman R, Noguchi S, Toyokawa S, Kajii E. Geographical distributions of
  physicians in Japan and US: Impact of healthcare system on physician dispersal pattern. Health policy
  (Amsterdam, Netherlands). 2010;96(3):255-61.
  7. Mostafavi H, Aghlmand S, Zandiyan H, Alipoori Sakha M, Bayati M, Mostafavi S. Inequitable Distribution Of
  Specialists And Hospital Beds In West Azerbaijan Province. Payavard Salamat. 2015;9(1):55-66[In Persian].
  8. Yazdi Feyzabadi V, Mehrolhassani M, Khosravi S. Study of geographical inequality trend in distribution of
  human resources and health facilities in health sector of Iran in past decade. Iranian Journal of Epidemiology.
  2018;13(5):27-36[In Persian].
  9. Honarmand R, Mozhdehifard M, Kavosi Z. Geographic distribution indices of general practitioners, midwives,
  pediatricians, and gynecologists in the public sector of Iran. Electron Physician. 2017;9(6):4584-9.
  10. Theodorakis PN, Mantzavinis GD, Rrumbullaku L, Lionis C, Trell E. Measuring health inequalities in
  Albania: a focus on the distribution of general practitioners. Human resources for health. 2006;4(1):1-9.
  11. Goudarzi R, Meshkani Z, Barooni M, Jahanmehr N, Moalemi S. Distribution of general practitioners in the
  health system of iran using equity indices (Gini, Atkinson. Health and Development Journal. 2015;4(3):247-
  58[In Persian].
  12. Rezaei S, KaramiMatin B, Akbari Sari A. Inequality in the geographic distribution of health workers in the
  public health sector in Iran. Hakim Health Systems Research Journal. 2015;18(3):194-200[In Persian].
  13. Abbasi M, Hasoumi M, Mohamadi E, Asadi H. Analysis of the relationship between distributions of health
  sector inputs and health outcomes in iran; using gini coefficient. Journal of Bioethics. 2014;4(12):65-79.
  14. Rezaei S, Nouri B. Evaluation of inequalities in the distribution of health resources by Gini coefficient and
  Lorenz curve: a case study in Kurdistan province from 2006 to 2013. Scientific Journal of Kurdistan
  University of Medical Sciences. 2016;20(6):1-11[In Persian].
  15. Iri H, Mahmoudi G, Jahani Tiji MA. The distribution of medical specialists in Golestan and Mazandaran
  Universities of Medical Sciences using Gini coefficient. Jorjani Biomedicine Journal. 2018;5(2):11-20[In
  Persian].
  16. Shahraki M, Ghaderi S. Inequality in distribution of physician and general practitioner in Sistan and
  Baluchestan province, Iran (2009-2017). payesh. 2020;19(2):177-86 [In Persian].
  17. Honarmand R, Yandarani M, Ansarifar A, Mansurian M, Niknam A. Inequality in distribution of general
  physicians in primary health care in bushehr, Iran (2010-2013). Payesh. 2016;15(5):505-14[In Persian].
  18. 1Statistical Center of Iran. Statistical Center of Iran; 2019. Available from: https://www.amar.org.ir/english.
  19. Brown MC. Using gini-style indices to evaluate the spatial patterns of health practitioners: Theoretical
  considerations and an application based on Alberta data. Social Science & Medicine. 1994;38(9):1243-56.
  20. Chen L, Evans T, Anand S, Boufford JI, Brown H, Chowdhury M, et al. Human resources for health:
  overcoming the crisis. Lancet (London, England). 2004;364(9449):1984-90.
  21. De Maio FG. Income inequality measures. Journal of epidemiology and community health. 2007;61(10):849-
  52.
  22. Charles-Coll JA. Understanding income inequality: concept, causes and measurement. International Journal of
  Economics and Management Sciences. 2011;1(3): 17-28.
  23. Toyabe S. Trend in geographic distribution of physicians in Japan. International journal for equity in health.
  2009;8(5):1-8.
 3.