تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه‌ای مغز بر اضطراب جانبازان و ناتوانان جسمی ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر مؤثر سلامت و مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار دانشکده توانبخشی. مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد. گروه روانشناسی ورزش، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه
اضطراب به معنای تهدید و حالت ناامنی است که منبع آن به روشنی برای فرد آشکار نیست. هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر اضطراب جانبازان و ناتوانان جسمی ورزشکار می‌باشد.
روش کار
روش اجرای تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که با استفاده از دو گروه و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون انجام شد. 24 نفر از جانبازان و ناتوانان عضو هیئت جانبازان و معلولین شهر اهواز به روش در دسترس انتخاب شدند. ابتدا تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه اضطراب حالتی-رقابتی مارتنز را تکمیل کردند. پس از آن شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شم تقسیم شدند. افراد گروه تجربی در طی سه روز متوالی تحت مداخله تحریک الکتریکی فراجمجه­ای قرار گرفتند. پس از آخرین جلسه مداخله، یک بار دیگر شرکت‌کنندگان پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه اضطراب حالتی-رقابتی مارتنز را تکمیل کردند. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه پس­آزمون دو گروه استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که مداخله تحریک الکتریکی مغز بر اضطراب کلی (001/0=p) و اضطراب حالتی-رقابتی (001/0=p) تأثیر دارد و میزان اضطراب گروه تجربی بهتر از گروه شم است (05/0>p).
نتیجه گیری
تحریک الکتریکی با شدت دو میلی آمپر و در طی 3 جلسه 20 دقیقه­ای می­تواند موجب بهبود اضطراب کلی و اضطراب حالتی-رقابتی در بین جانبازان و افراد ناتوان جسمی ورزشکار گردد. از اینرو به مربیان و دست­اندرکاران و خود ورزشکاران جانباز و ناتوان جسمی توصیه می­شود که در صورت امکان در روزهای منتهی به مسابقه جهت بهبود و کنترل اضطراب خود از مداخله تحریک الکتریکی مغز استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transcranial Direct Current Stimulation on anxiety in Veteran and Disabled Athletes

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Arastoo 1
  • Shahla Zahednajad 2
  • Sajad Parsaei 3
  • Saeed Alboghebish 3
1 Social factors affecting health Research Center and Musculoskeletal Rehabilitation Research Center Health school, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Physical therapy Department, Rehabilitation School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Department of Sports Psychology. Faculty of Physical Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Anxiety means threats and insecurity whose source is not clear to the individual. The aim of this study was to investigate the effect of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on anxiety in Veterans and Disabled Athletes.
Materials and Methods: The method of this study was semi-experimental. Twenty-four veterans and disabled members of Board of Veterans and Disabled in Ahvaz city were selected by available sampling. First, all participants completed the Beck Anxiety and State-Competitive Anxiety questionnaire. The participants were randomly divided into experimental and control groups. Experimental group received tDCS intervention for three consecutive days. After the last intervention session, once again, all participants completed the Beck Anxiety and State-Competitive Anxiety questionnaire. ANCOVA test was used to compare post-test of two groups.
Results: The results showed that tDCS intervention had a significant effect on general anxiety (p=0.001) and state-competitive anxiety (p=0.001) and anxiety level in experimental group better than the sham group (p < 0.05).
Conclusion: tDCS with Two-mA intensity during 3 sessions of 20 minutes can improve the performance of general anxiety and state-competitive anxiety in veterans and disabled athletes. Therefore, it is recommended that coaches, those involved, and veteran and disabled athletes use tDCS interventions to improve and control their anxiety whenever possible on the days leading up to the competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Stimulation
  • anxiety
  • state-competitive anxiety
  • Athletes