بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک ونکومایسین در بیمارستان پیامبر اعظم شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس ، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری بندرعباس

3 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه
با توجه به مصرف قابل توجه آنتی­بیوتیک ونکومایسین در بیمارستان­ها و نیاز به استفاده منطقی از این آنتی بیوتیک برای پیشگیری از رخداد مقاومت آنتی بیوتیکی، مطالعه حاضر به منظورارزیابی چگونگی تجویز و الگوی مصرفی آنتی­بیوتیک ونکومایسین در بیمارستان پیامبر اعظم شهر بندرعباس طراحی شد.
روش کار
مطالعه حاضر به صورت توصیفی گذشته­نگر در سال 1396 انجام شد. با بررسی اطلاعات بیماران بستری در بیمارستان پیامبر اعظم شهر بندرعباس، بیماران تحت درمان با ونکومایسین در طی یک سال انتخاب شدند. سپس با مراجعه به پرونده این بیماران در مدارک پزشکی بیمارستان، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. سپس اطلاعات مربوطه توسط متخصص عفونی بر اساس دستورالعمل Infectious Diseases Society of America (IDSA) و Defined Daily Dose (DDD) بررسی شد.
نتایج
در این مطالعه 189 نفر بیمار دریافت کننده آنتی­بیوتیک ونکومایسین از بیماران بستری شده در بخش­های مختلف بیمارستان پیامبر اعظم شهر بندر عباس مورد بررسی قرار گرفتند. در میان بیماران مورد بررسی 49 نفر (9/25%) در خط اول درمان، داروی ونکومایسین دریافت کرده بودند. از میان بیماران مطالعه شده، تجویز مصرف نوع آنتی­بیوتیک برای 170 نفر (9/89%) از آنان بر اساس تجربه و 19 نفر (10%) بر اساس انجام تست آنتی­بیوگرام بوده است. در میان دریافت کنندگان آنتی­بیوتیک ونکومایسین، مصرف آنتی­بیوتیک برای 92 بیمار بر اساس مصرف دوز روزانه تعریف شده (DDD) بود.
نتیجه گیری
در مطالعه حاضر حدود نیمی‎از موارد تجویز ونکومایسین، بر اساس دستورالعمل DDD انجام گرفته بود ولی اغلب درمان­ها به صورت تجربی و بدون توجه به نتایج تست آنتی­بیوگرام و کشت انجام می‎گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of prescribing pattern of vancomycin at the Payambar-e-Azam Hospital of Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Hesam Alizade 1
  • Parivash Davoodian 2
  • Mahshid Hadad 3
  • Afsaneh Karmostaji 3
1 Infectious and Tropical Disease Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Infectious and Tropical Disease Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
3 Infectious and Tropical Disease Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Due to the significant use of vancomycin antibiotic in hospitals and the need for rational use of this antibiotic to prevent the occurrence of antibiotic resistance, the present study was conducted to evaluate the administration and pattern of vancomycin antibiotic use in the Payambar-e-Azam Hospital of Bandar Abbas.
Materials and Methods: The present study was a retrospective descriptive study in the 2017 year. Patients treated with vancomycin during one year were selected by reviewing the information of patients admitted to the Payambar-e-Azam Hospital of Bandar Abbas. Then, referring to the records of these patients in hospital medical records, the required information was extracted. The information was then reviewed by an infectious disease specialist according to the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Defined Daily Dose (DDD) guidelines.
Results: In this study, 189 patients receiving vancomycin antibiotics in different wards of the Payambar-e-Azam Hospital of Bandar Abbas were evaluated. Of the patients studied, 49 (26%) received vancomycin in the first line of treatment. 170 (90%) were prescribed antibiotics based on experience and 19 (10%) on antibiogram testing. Among the recipients of vancomycin antibiotics, antibiotic use for 92(48/7%) patients was based on a defined daily dose (DDD).
Conclusion: In the present study, about half of the prescribed vancomycin was administered according to DDD guidelines, but most of the treatments are experimental without regard to antibiogram and culture results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vancomycin
  • Prescription
  • Antibiotic resistance
  • Bandar Abbas