اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل پریشانی و اضطراب درد در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه
سندروم روده تحریک‌پذیر علاوه بر مشکلات جسمانی، می‌تواند فرایندهای شناختی، هیجانی و روان‌شناختی بیماران را نیز متاثر سازد که ضروری است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب‌ها اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اضطراب درد و افسردگی در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر انجام گرفت.
روش کار
پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش مردان و زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر مراجعه کننده به متخصص­های گوارش در شهر همدان در سه ماهه تابستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 بیمار). گروه آزمایش مداخله رفتاردرمانی دیالکتیک (لینهان، 2004) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب درد (مک‌کراکن و همکاران، 1992) و افسردگی (بک و همکاران، 1996) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیک بر اضطراب درد و افسردگی در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر تأثیر معنادار دارد (p<0/001).
نتیجه گیری
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیک با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحمل پریشانی، پذیرش و خودنظم‌جویی هیجانی می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش اضطراب درد و افسردگی در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectic Behavior Therapy on Bearing Distress and Pain Anxiety in the People with Irritable Bowel Syndrome

نویسندگان [English]

  • Rasol Roshan Chesli 1
  • Azam Ashori 2
  • Moslem Mahdikhanloo 3
  • Zahra Parsi Nejad 3
1 Professor, Department of Clinical Psychology, Shahed University, Tehran, Iran.
2 MA of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
3 MA of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Irritable Bowel Syndrome can influence the patients’ cognitive, emotional and psychological processes in addition to the physical problems that appropriate cognitive therapies should be applied to decrease these damages. therefore the present study was conducted aiming to investigate the dialectic behavior therapy on pain anxiety and depression in the people with Irritable Bowel Syndrome.
Materials and Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with control group. The statistical population of the current study was men and women with Irritable Bowel Syndrome referring to circulatory specialists in the city of Hamedan in the second quarter of 2019. 30 patients with Irritable Bowel Syndrome were selected through available sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received dialectic behavior therapy intervention (Linhan, 2004) during two-and-a-half months in ten seventy-five-minute sessions. The applied questionnaires in this study included pain anxiety (Mc Cracken, et.al., 1992) and depression (Beck et.al., 1996). The data from the study were analyzed through MANCOVA method.
Results: the results showed that the dialectic behavior therapy has significant effect on pain anxiety and depression in the people with Irritable Bowel Syndrome (p<0.001).
Conclusion: according to the findings of the present study it can be concluded that the dialectic behavior therapy can be used as an efficient method to decrease pain anxiety and depression in the people with Irritable Bowel Syndrome employing techniques of bearing distress, acceptance and emotional self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectic behavior therapy
  • pain anxiety
  • depression
  • Irritable Bowel Syndrome