مقایسه ویژگی شخصیت و هوش هیجانی بین افراد دارای ریسک‌پذیری بالا و ریسک‌پذیری پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه
داشتن حس پرواز و کسب شغلی مثل خلبانی می­تواند ناشی از ویژگی­های شخصیتی و هیجانی خاصی باشد. هدف این پژوهش مقایسه ویژگی­های شخصیت و هوش هیجانی بین افراد دارای ریسک­پذیری بالا و ریسک­پذیری پایین بود.
روش کار
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از  لحاظ روش شناسی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل و هلی کوپتری (ریسک­پذیری بالا) خلبانان مسافربری (ریسک­پذیری پایین) شاغل در شرکت های هواپیمایی و نیروهای نظامی و انتظامی بود. حجم نمونه در این پژوهش 133 تعیین شد. نمونه گیری به شیوه در دسترس صورت گرفت. ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه شخصیتی نئو-فرم کوتاه و هوش هیجانی شات بود.
نتایج
یافته­ها با توجه به مقادیر t محاسبه شده و سطح معناداری آنها تفاوت میانگین افراد با ریسک­پذیری بالا و افراد با ریسک­پذیری پایین به جز باز بودن به تجربه در همه ابعاد شخصیت (005/0p <) و هوش هیجانی (001/0p <) معنادار است.
نتیجه­گیری
خلبانان مسافربری دارای روانرنجورخویی بیشتری بودند اما برونگرایی، توافق، وجدانی بودن و هوش هیجانی خلبانان هلی­کوپتر بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of personality traits and emotional intelligence between helicopter pilots and passenger pilots

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Zahra Ziyarati 1
  • Malek Mirhashemi 2
  • Bizhan Vasigh 3
1 Ph.D., Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 2. Associate Professor of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Having a sense of flying and earning a job, such as piloting, can be due to certain personality and emotional characteristics. The aim of this study was to compare personality traits and emotional intelligence high risk and low
risk individuals.
Materials and Methods: The research method was applied in terms of purpose and comparative in terms of methodology. The statistical population of this study included passenger pilots and helicopters working in airlines and military and law enforcement forces. The sample size in this study was determined for group’s of up to 133 people. Sampling was performed in an accessible manner. The research tools were a neo-short personality questionnaire and a shot emotional intelligence.
Results: According to the calculated t values and their significance level, the difference between the average helicopter pilots and passenger pilots is significant except for being open to experience in all aspects of personality (p≤0 / 005) and emotional intelligence (p≤0 / 001).
Conclusion: Passenger pilots had more psychoanalysis, but extraversion, agreement, conscientiousness, and emotional intelligence of helicopter pilots were higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • Emotional Intelligence
  • risk-taking