شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه تغذیه، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 پژوهشیار گروه تحقیقات تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه‎ای ‎و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
بروز چندقلوزایی در دنیا به طور چشم‎گیری افزایش یافته است. مطالعات اندکی در مورد وضعیت تغذیه دوقلوها وجود دارد و تا آنجا که ما می‎دانیم در ایران مطالعه‎ای ‎در این زمینه انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس بزرگسال شهر تهران می‎باشد.
روش کار
138 نفر(69 جفت) دوقلوی هم جنس در این مطالعه شرکت کردند. پس از تکمیل پرسشنامه‌های اطلاعات عمومی، استاندارد فعالیت فیزیکی،  بسامد خوراک و سلامت عمومی‎، شاخص‌های تن سنجی و فشارخون آنها اندازه گیری شد. الگوهای غذایی با روش تحلیل عاملی شناسایی شدند. رابطه الگوهای غذایی با سلامت عمومی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک محاسبه گردید.
نتایج
دو الگوی غذایی مخلوط و غربی شناسایی شد. ارتباط معنی داری بین الگوی غذایی مخلوط با میزان فعالیت بدنی، فشارخون دیاستول و بیماری مزمن وجود داشت. افرادی که امتیاز بالاتری از چارک الگوی غذایی مخلوط  داشتند در مقایسه با افرادی که امتیاز پایین‌تری داشتند، فشار خون دیاستول و فعالیت بدنی بالاتر و بیماری مزمن کمتری داشتند. تفاوت معنی داری در توزیع الگوی غذایی غربی با جنسیت، وضعیت تأهل، وزن، نمایه توده بدن و همچنین گروه‎های سنی مشاهده گردید، با افزایش امتیاز الگوی غذایی غربی درصد مردان نسبت به زنان و مجردها نسبت به متأهل‎ها افزایش یافت، همچنین سن، وزن و نمایه توده بدن نیز رابطه معکوسی با الگوی غذایی غربی داشت.
نتیجه گیری
دو الگوی غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران وجود دارد. الگوهای غذایی شناسایی شده ارتباطی را با سلامت عمومی در دوقلوهای هم جنس نشان نداد، اما مطالعات بیشتر در‎این زمینه مورد نیاز بوده و توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Major Dietary Patterns among the Same Gender Twins in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sahar Hemmatyar 1
  • Shahryar Eghtesadi 2
  • Mahmood Mahmoodi 3
  • Anahita Houshiarrad 4
  • Pegah Hemmatyar 1
1 MSc of Nutrition Sciences, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Nutrition, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
3 Researcher, Department of Nutrition Research, Institute of Nutritional Research and Food Industry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The incidence of multiple births has significantly increased in the world. Few studies have examined dietary patterns among twins. To the best of our knowledge, no study has been carried out in Iran. The aim of this study was to determine major dietary patterns of the same gender adult twins in Tehran.
Materials and Methods: A total of 138 (69 pair) same gender twins participated in this study. The anthropometric characteristics and blood pressure were determined after completing the questionnaires of general information, International Physical Activity, food frequency and general health. Factor analysis was used to identify major dietary patterns. Association between general health and dietary patterns were estimated using logistic regression analysis.
Results: Two major dietary patterns (mixed & western) were identified. There was a significant relationship between the mixed dietary pattern with the level of physical activity, diastolic blood pressure and chronic disease. People with a higher score of mixed dietary quartiles had a higher diastolic blood pressure and physical activity but less chronic disease than those with low score. Significant differences were observed in the distribution of western dietary pattern with gender, marital status, weight, body mass index, and age groups. By increasing the score of western dietary pattern, the percentage of men increased than woman and single individuals than married ones. Also, age, weight, and body mass index have an inverse relationship with western dietary pattern.
Conclusion: Two major dietary patterns were identified among the same gender adult twins in Tehran. The identified dietary patterns had no association with general health in same gender adult twins, but further studies in this field are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Same Gender Twins
  • Food pattern
  • Factor analysis
  • General health
  • Logistic regression
1. Dafallah SE, Yousif EM. A comparative study of twin and triplet pregnancy. Saudi medical journal. 2004
Apr;25(4):502.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine. ACOG Practice
Bulletin No. 144: Multifetal gestations: twin, triplet, and higher-order multifetal pregnancies. Obstetrics and
gynecology. 2014 May;123(5):1118.
3. Martin JA, Hamilton BE, D P, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, et al. National Vital Statistics Reports
Births : Final Data for 2013. Statistics (Ber). 2015;64(1):1–104.
4. Lee YM, Cleary-Goldman J, D'Alton ME. The impact of multiple gestations on late preterm (near-term) births.
Clinics in perinatology. 2006 Dec 1;33(4):777-92.
5. Wright VC, Chang J, Jeng G, Macaluso M. Assisted reproductive technology surveillance. Morb Mortal Wkly
Rep [Internet]. 2012;61(7):1–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114281
6. Bortolus R, Zanardo V, Trevisanuto D. [Epidemiology of identical twin pregnancy]. Pediatr Med Chir [Internet]. [cited 2018 Sep 7];23(3–4):153–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11723849
7. Katz J, West KP, Khatry SK, LeClerq SC, Christian P, Pradhan EK, et al. Twinning rates and survival of twins
in rural Nepal. Int J Epidemiol [Internet]. 2001 Aug [cited 2018 Sep 7];30(4):802–7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11511607
8. Ananth C V., Chauhan SP. Epidemiology of Twinning in Developed Countries. Semin Perinatol [Internet].
2012;36(3):156–61. Available from: http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2012.02.001
9. Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. Public Health Nutr
[Internet]. 2002 Feb 22 [cited 2018 Sep 7];5(1A):149–55. Available from:
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1368980002000216
10. Hu FB, Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. Curr Opin Lipidol
[Internet]. 2002;13(1):3–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11790957
11. Abdi F, Atarodi Z, Mirmiran P, Esteki T. A Review of Nutritional Status in Iranian Population. Focus Sci
[Internet]. 2016;2(3):1–10. Available from: http://focsci.com/archive/article/8
12. Freeland-Graves J, Nitzke S, Denny S, Askew EW, McMahon KE, Owen AL, et al. Position of the American
Dietetic Association: Total diet approach to communicating food and nutrition information. J Am Diet Assoc.
2002;102(1):100–8.
13. Ghafarpour M, Houshiar-Rad A, Kianfar H, Ghaffarpour M. The Manual for Household Measures, Cooking
Yields Factors and Edible Portion of Food [Internet]. Tehran: Keshavarzi Press; 1999 [cited 2018 Sep 7].
Available from: https://www.scienceopen.com/document?vid=e3b677f8-3b9e-4ca8-9f18-34a31647a44b
14. Hosseyni Esfahani F, Jazayeri A, Mirmiran P, Mehrabi Y, Azizi F. Dietary patterns and their association with
socio-demographic and lifestyle factors among Thehrani adults: Tehran Lipid and Glucose Study. J Sch Public
Heal Inst Public Heal Res [Internet]. 2008 [cited 2018 Sep 7];6(1):23–36. Available from:
http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_id=149&sid=1&slc_lang=en
15. Rezazadeh1 A, Rashidkhani2 B, Omidvar2 N. Evaluation of major dietary patterns and general and central
obesity in adult women of north Tehran in 2007. Res Med [Internet]. 2010 [cited 2018 Sep 7];33(4):246–58.
Available from: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=693&sid=1&slc_lang=en
16. Hadad Tabrizi S, Haji Faraji M, Houshiar Rad A, Abadi A, Hosseinpanah F. Association between the metabolic
syndrome and food patterns in non-menopause women. Iran J Nutr Sci Food Technol [Internet]. 2010 [cited
2018 Aug 25];5(1):39–48. Available from: http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-277-en.html
17. Hasselbalch AL, Heitmann BL, Kyvik KO, Sorensen TIA. Studies of Twins Indicate That Genetics Influence
Dietary Intake. J Nutr [Internet]. 2008;138(12):2406–12. Available from:
http://jn.nutrition.org/cgi/doi/10.3945/jn.108.087668
18. Turrell G. Determinants of gender differences in dietary behavior. Nutr Res. 1997;17(7):1105–20.
19. Woo J, Leung S, Ho S, Sham A, Lam T, Janus E. Influence of educational level and marital status on dietary
intake, obesity and other cardiovascular risk factors in a Hong Kong Chinese population. Eur J Clin Nutr
[Internet]. 1999;53(6):461–7. Available from: http://www.nature.com/articles/1600777
20. Billson H, Pryer JA, Nichols R. Variation in fruit and vegetable consumption among adults in Britain. An
analysis from the dietary and nutritional survey of British adults. Eur J Clin Nutr. 1999;53(12):946–52.
21. Sánchez-Villegas A, Delgado-Rodríguez M, Martínez-González MÁ, de Irala-Estévez J, Martínez JA, De la
Fuente C, et al. Gender, age, socio-demographic and lifestyle factors associated with major dietary patterns in
the Spanish project SUN (Seguimiento Universidad de Navarra). Eur J Clin Nutr. 2003;57(2):285–92.
22. Park S-Y, Murphy SP, Wilkens LR, Yamamoto JF, Sharma S, Hankin JH, et al. Dietary patterns using the Food
Guide Pyramid groups are associated with sociodemographic and lifestyle factors: the multiethnic cohort study.
J Nutr [Internet]. 2005;135(4):843–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15795445
23. van den Bree MB, Eaves LJ, Dwyer JT. Genetic and environmental influences on eating patterns of twins aged
>/=50 y. Am J Clin Nutr [Internet]. 1999;70(4):456–65. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=105000
13
24. Teucher B, Skinner J, Skidmore PML, Cassidy A, Tait SJF, Hooper L, et al. Dietary Patterns and Heritability of
Food Choice in a UK Female Twin Cohort How to cite this article : Dietary Patterns and Heritability of Food
Choice in a UK Female Twin Cohort. 2012;10(2007):734–48.
25. Pallister T, Sharafi M, Lachance G, Pirastu N, Mohney RP, MacGregor A, et al. Food Preference Patterns in a
UK Twin Cohort. Twin Res Hum Genet. 2015;18(6):793–805.
26. Keskitalo K, Silventoinen K, Tuorila H, Perola M, Pietiläinen KH, Rissanen A, et al. Genetic and
environmental contributions to food use patterns of young adult twins. Physiol Behav. 2008;93(1–2):235–42.
27. Van Den Berg L, Henneman P, Willems Van Dijk K, Delemarre-Van De Waal HA, Oostra BA, Van Duijn CM,
et al. Heritability of dietary food intake patterns. Acta Diabetol. 2013;50(5):721–6.
28. mirmiran P, Djazayery A, Hosseini esfahani F, Mehrabi Y, Azizi F. Change in food patterns of Tehrani adults and its association with changes in their body weight and body mass index in District 13 of Tehran: Tehran
Lipid and Glucose Study. Iran J Nutr Sci Food Technol [Internet]. 2008 [cited 2018 Sep 7];2(4):67–80.
Available from: http://nsft.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=60&sid=1&slc_lang=en
29. Safarian M, Ghayour-Mobarhan; M sadat S; M, Esmaily H, Nematy; M, Razavi A. Investigation of Dietary
Patterns, Healthy Eating Index and Traditional Risk Factors of Cardiovascular Disease in 35-65 Years Old
Adults of Mashhad. Med J mashhad Univ Med Sci. 2013;56(4):226–35.
30. Deshmukh-Taskar PR, O’Neil CE, Nicklas TA, Yang S-J, Liu Y, Gustat J, et al. Dietary patterns associated
with metabolic syndrome, sociodemographic and lifestyle factors in young adults: the Bogalusa Heart Study.
Public Health Nutr [Internet]. 2009;12(12):2493. Available from:
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1368980009991261
31. Hu FB, Rimm E, Smith-Warner SA, Feskanich D, Stampfer MJ, Ascherio A, et al. Reproducibility and validity
of dietary patterns assessed with a food-frequency questionnaire. Am J Clin Nutr [Internet]. 1999;69(2):243–9.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9989687
32. Rashid Khani B, Ye W, Terry P, Wolk A. Reproducibility and Validity of Major Dietary Patterns among
Swedish Women Assessed with a Food-Frequency Questionnaire. Am Soc Nutr Sci. 2004;134(6):1541–5.
33. Fallahi E, Anbari K. Identification of dominant dietary patterns in Iranian adults. Lorestan Univ Med Sci Iran.
2012;14(5):29–39.
34. Kerver JM, Yang EJ, Bianchi L, Song WO. Dietary patterns associated with risk factors for cardiovascular
disease in healthy US adults. Am J Clin Nutr [Internet]. 2003;78(6):1103–10. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14668271
35. Martinez ME, Marshall JR, Sechrest L. Invited commentary: factor analysis and the search for objectivity. Am J
Epidemiol [Internet]. 1998;148(1):17–9. Available from: http://aje.oxfordjournals.org/