شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه تغذیه، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 پژوهشیار گروه تحقیقات تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه‎ای ‎و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده علوم و فناوری‎های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
بروز چندقلوزایی در دنیا به طور چشم‎گیری افزایش یافته است. مطالعات اندکی در مورد وضعیت تغذیه دوقلوها وجود دارد و تا آنجا که ما می‎دانیم در ایران مطالعه‎ای ‎در این زمینه انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس بزرگسال شهر تهران می‎باشد.
روش کار
138 نفر(69 جفت) دوقلوی هم جنس در این مطالعه شرکت کردند. پس از تکمیل پرسشنامه‌های اطلاعات عمومی، استاندارد فعالیت فیزیکی،  بسامد خوراک و سلامت عمومی‎، شاخص‌های تن سنجی و فشارخون آنها اندازه گیری شد. الگوهای غذایی با روش تحلیل عاملی شناسایی شدند. رابطه الگوهای غذایی با سلامت عمومی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک محاسبه گردید.
نتایج
دو الگوی غذایی مخلوط و غربی شناسایی شد. ارتباط معنی داری بین الگوی غذایی مخلوط با میزان فعالیت بدنی، فشارخون دیاستول و بیماری مزمن وجود داشت. افرادی که امتیاز بالاتری از چارک الگوی غذایی مخلوط  داشتند در مقایسه با افرادی که امتیاز پایین‌تری داشتند، فشار خون دیاستول و فعالیت بدنی بالاتر و بیماری مزمن کمتری داشتند. تفاوت معنی داری در توزیع الگوی غذایی غربی با جنسیت، وضعیت تأهل، وزن، نمایه توده بدن و همچنین گروه‎های سنی مشاهده گردید، با افزایش امتیاز الگوی غذایی غربی درصد مردان نسبت به زنان و مجردها نسبت به متأهل‎ها افزایش یافت، همچنین سن، وزن و نمایه توده بدن نیز رابطه معکوسی با الگوی غذایی غربی داشت.
نتیجه گیری
دو الگوی غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران وجود دارد. الگوهای غذایی شناسایی شده ارتباطی را با سلامت عمومی در دوقلوهای هم جنس نشان نداد، اما مطالعات بیشتر در‎این زمینه مورد نیاز بوده و توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Major Dietary Patterns among the Same Gender Twins in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sahar Hemmatyar 1
  • Shahryar Eghtesadi 2
  • Mahmood Mahmoodi 3
  • Anahita Houshiarrad 4
  • Pegah Hemmatyar 1
1 MSc of Nutrition Sciences, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Nutrition, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
3 Researcher, Department of Nutrition Research, Institute of Nutritional Research and Food Industry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Medical Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The incidence of multiple births has significantly increased in the world. Few studies have examined dietary patterns among twins. To the best of our knowledge, no study has been carried out in Iran. The aim of this study was to determine major dietary patterns of the same gender adult twins in Tehran.
Materials and Methods: A total of 138 (69 pair) same gender twins participated in this study. The anthropometric characteristics and blood pressure were determined after completing the questionnaires of general information, International Physical Activity, food frequency and general health. Factor analysis was used to identify major dietary patterns. Association between general health and dietary patterns were estimated using logistic regression analysis.
Results: Two major dietary patterns (mixed & western) were identified. There was a significant relationship between the mixed dietary pattern with the level of physical activity, diastolic blood pressure and chronic disease. People with a higher score of mixed dietary quartiles had a higher diastolic blood pressure and physical activity but less chronic disease than those with low score. Significant differences were observed in the distribution of western dietary pattern with gender, marital status, weight, body mass index, and age groups. By increasing the score of western dietary pattern, the percentage of men increased than woman and single individuals than married ones. Also, age, weight, and body mass index have an inverse relationship with western dietary pattern.
Conclusion: Two major dietary patterns were identified among the same gender adult twins in Tehran. The identified dietary patterns had no association with general health in same gender adult twins, but further studies in this field are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Same Gender Twins
  • Food pattern
  • Factor analysis
  • General health
  • Logistic regression