تحلیل تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمایه شده در پایگاه استنادی ISIبا تکیه بر شاخص H-Index: مطالعه علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی-دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مشهد./ رییس اداره اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی-دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مشهد.

چکیده

مقدمه
مطالعات علم­سنجی یکی از کارآمدترین روش­های ارزشیابی علمی در پایگاه­های اطلاعاتی معتبر است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی ISI بر مبنای شاخص h-index در فاصله سالهای (2013-2017) توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.
روش کار
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی– مقطعی با رویکرد کاربردی با متد علم سنجی انجام شد. جامعۀ آماری شامل کلیه مقالات دانشگاه‌­ علوم پزشکی مشهد از پایگاه وب آو ساینس، از آغاز سال 2013 تا پایان 2017 بود. ابزار جمع آوری داده ها مشاهده بود. ابتدا در قسمت جستجوی پایگاه و در فیلد آدرس، عبارت (Mashhad Univ Med Sci) در بازه زمانی مورد نظر جستجو شد که تعداد 4594 مقاله بازیافت شد. اطلاعات بر اساس موضوع، دانشگاه یا موسسه، سال، نویسندگان، قالب مدارک، نشریات، مشارکت بین المللی و تعداد استناد ها، شاخصh-Index و موارد دیگر جمع آوری و وارد نرم افزار اکسل گردید. سپس تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و جداول فراوانی و فراوانی نسبی در این نرم افزار انجام شد.
نتایج
تولیدات علمی در پایگاه ISI در سالهای مورد بررسی، سیر صعودی داشته، به طوری که در بازه زمانی مشخص شده است. در سالهای 2015 و 2017 نسب به سال های قبل بیشترین مقالات در زمینه داروشناسی را داشت. همچنین تعداد استنادها در سال 2015 نسبت به سال های قبل، جهش بسیار خوبی داشته ولی در سال های 2016 و 2017 افت قابل توجهی را نشان داد. بیشتر مقالات پر استناد در ژورنال­هایی با ضریب تاثیر بالا چاپ شده و بیشتر به صورت مشارکت بین­المللی بود و بیشترین مقالات همکاری داخلی با دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
نتیجه گیری
رشد صعودی مقالات حاکی از توجه به بروندادهای پژوهشی کشور در راستای توسعه پایدار کشور است. انجام تحقیقات مشابه می تواند در ایجاد انگیزه در سطح کلان کشوری و حمایت مادی و معنوی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Products of Mashhad University of Medical Sciences indexed in ISI based on h-Index: A Scientometric Study

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari 1
  • Sholeh Zakiani 2
  • Elahe Noori 3
  • Maryam Gholinia Edalati 3
1 Associate Professor, Department of Science, Information and Knowledge, Payame Noor University, Qom, Iran.
2 MSc of Science, Information and Knowledge, School of Human Sciences, Payame Noor University, Mashhad /Head of Medical Information, Department of the Ministry of Health, Tehran, Iran.Iran.
3 MSc of Science, Information and Knowledge, School of Human Sciences, Payame Noor University, Mashha, Iran
چکیده [English]

Introduction: Scientometric studies are one of the most effective methods of scientific evaluation in databases. The aim of this study was to analyze the scientific products indexed in ISI based on h-index in 2013-2017 by Mashhad University of Medical Sciences (MUMS).
Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed with a functional approach and scientometrics method. The study population included all the articles of MUMS from Web of Science in 2013 to 2017. Data collection tool was observation. First, in the search section of the database and in the address field, the phrase (Mashhad Univ Med Sci) was searched in the desired period, and 4594 articles were found. Information was collected by subject, university or institution, year, authors, format of documents, journals, international participation and number of citations, h-index and other items and entered into Excel software. Then data analysis was performed using descriptive statistics and frequency tables and relative frequency in the software.
Results: The scientific products in ISI database during the studied years have been increasing, as indicated by the time interval. In 2015 and 2017, compared to previous years, had the most articles in pharmacology. Also, the number of citations in 2015 was very good compared to previous years, but in 2016 and 2017 it significantly dropped. Most of the high cited articles were published in the journals with high impact factor and most were in the form of international participation. Most of the internal collaborations articles were with Tehran University of Medical Sciences.
Conclusion: The upward growth of articles indicates that the country's research outputs are in line with the country's sustainable development. Conducting similar researches can help to cause motivation at large level of the country and provide material and spiritual support to the country's medical universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific producs
  • Scientometrics
  • Mashad University of Medical Sciences
  • ISI
  • h-index