بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت نسبت به فلورکینولون ها در جدایه های کلبسیلا پنومونیه از موارد عفونت های ادراری در شهرستان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه باهنر کرمان.

چکیده

مقدمه
عفونت مجاری ادراری یکی از معمول ترین و رایج ترین عفونت های باکتریایی می باشد به طوری که نسبت قابل توجهی از مراجعه کنندگان به بیمارستان ها (حدود 30-40 درصد) را به خود اختصاص می دهد. ظهور مقاومت در برابر سفالوسپورین ها، فلوروکینولون ها و تری متوپریم-سولفامتوکسازول، که اغلب جهت درمان عفونت های عمومی و بیمارستانی استفاده می شد، درمان موثر این بیماری ها را به تاخیر انداخت و متعاقبا منجر به افزایش واگیری و مرگ و میر بیماران در اثر این عفونت ها گردید.
روش کار
در این مطالعه 30 نمونه از کشت های مثبت دارای عفونت ادراری ارجاع شده به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا شهرستان بجنورد، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مقاومت و حساسیت جدایه ها با روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. همچنین حضور ژن   qnrAبه روش مولکولی با پرایمرهای اختصاصی بررسی گردید.
نتایج
نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که میزان مقاومت فنوتیپی جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید، لووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین به ترتیب 33/43 درصد، 66/26 درصد و 40 درصد بود . همچنین در بررسی ژنوتیپی جدایه ها نسبت به ژن مورد مطالعه 66/6 درصد مشاهده شد
نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعه ی حاضر می توان گفت که میزان مقاومت بر علیه آنتی بیوتیک های متعلق به خانواده ی فلورکینولون ها هنوز به طور گسترده ای بالا نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genotypic evaluation of fluoroquinolones resistance in Klebsiella pneumoniae isolates from urinary tract infections in Bojnourd city

نویسندگان [English]

  • Majid Jamshidian-Mojaver 1
  • Mohadese Amiri 2
  • Hamidreza Farzin 1
1 Mashhad Branch, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
2 Master of Bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections, accounting for a significant proportion of hospital clients (about 30-40%). The emergence of resistance to cephalosporins, fluoroquinolones and trimethoprim-sulfamethoxazole which were often used to treat general and nosocomial infections, delayed effective treatment of these diseases and subsequently resulted in increased infections and mortality of patients.
Methods: In this study, 30 specimens of positive cultures of urinary tract infection which were referred to Imam Reza Hospital laboratory in Bojnourd were studied. The resistance and susceptibility of the isolates were determined by disc diffusion method. The presence of QnrA gen was assessed by molecular methods with specific primers.
Results: The phenotypic resistance of isolates to nalidixic acid, levofloxacin and ciprofloxacin were 43.33%, 26.66% and 40%, respectively. Also, genotypic analysis of the isolates showed 6.66% of the studied genes.
Conclusion: Based on the results of the present study, it can be said that resistance to antibiotics belonging to the fluoroquinolones is not yet widely high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UTI
  • Klebsiella pneumonia
  • Antibiotic resistance
  • Fluoroquinolonese