تاثیر تمرین شنا همراه با مصرف امگا 3 بر آیریزین و ترکیب بدنی دختران چاق دارای سندروم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکلات عصب شناختی، متابولیکی و جسمی همانند نارسایی­های قلبی عروقی از مهم­ترین علل مرگ و میر کودکان
 سندرم داون است. هدف پژوهش حاضر بررسی مصرف امگا 3 به همراه ۸ هفته تمرین شنا بر آیریزین و ترکیب بدنی دختران چاق دارای سندروم داون بود.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی  18 دختر دارای سندرم داون (سال۲±1۲و kg/m2۳/۱ ۲۲± ) به صورت تصادفی دردو گروه تمرین و تمرین + مکمل تقسیم شدند. آزمودنیها در بیست وچهار جلسه تمرین شنا با شدت ۴۵ تا ۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه و مصرف ۳۰۰ میلی گرم کپسول امگا ۳ (گروه تمرین + مکمل) به مدت 8 هفته شرکت کردند، نمونه خونی ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و در سطح معنی‌داری (۰۵/۰ ≥p) ارزیابی شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که پس از 8  هفته در گروه تمرین + مکمل سطوح آیریزین سرمی و توده عضلانی به طور معناداری (0۵/0> P) افزایش یافته و میزان چربی کاهش معنادار یافت(0۵/0>P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین شنا و مصرف امگا ۳ در کودکان سندروم داون می­تواند خطرات بیماری­های قلبی عروقی را کاهش داده و با تاثیر بر ترکیب بدنی آن­ها بسیاری از محدودیت های حرکتی را  بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Swimming Training along with Omega-3 Intake on Irisin and Body Composition in Obese Girls with Down Syndrome

نویسندگان [English]

  • Shahin Riyahi Malayeri 1
  • Elhamalsadat Zeinali 1
  • Masoumeh Hosseini 2
  • Maral Jalali 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 member of scientific board Islamic Azad University East Tehran Branch
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neurological, metabolic and physical problems such as cardiovascular insufficiency are of the most important causes of deaths in children with Down syndrome. The aim of this study was to evaluate omega-3 intake along with eight weeks of swimming training on irisin and body composition in obese girls with Down syndrome.
 Materials and Methods: In this semi-experimental study, 18 girls with Down syndrome (12 ±2 years and 22± 1.3 kg / m2) were randomly divided into two groups of exercise training and exercise training + supplements. The subjects participated in twenty-four sessions of swimming training with an intensity of 45-65 percent maximal heart rate and consumption of 300 mg omega-3 capsule (exercise group + supplement) for 8 weeks. Blood samples were taken 24 hours before the first training session and 48 hours after the last training session. Data were analyzed using repeated measures ANOVA. P≤ 0.05 was considered statistically significant.
 Results: The results showed that in the supplementation group, the levels of serum irisin and muscle mass significantly increased after 8 weeks (P <0.05) and the amount of fat significantly decreased (P <0.05). 
Conclusion: It seems that swimming training and omega-3 supplement in children with Down syndrome can reduce the risk of cardiovascular diseases and improve many of their motor limitations by affecting body composition.
 Funding: This research was funded by East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irisin
  • Omega 3
  • Body Composition
  • Down Syndrome