اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر افزایش تاب آوری و کاهش سردرد در بیماران مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد بین المللی خرمشهر – خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر افزایش تاب آوری و کاهش سردرد در بیماران مبتلا به میگرن انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لواسانی شهر تهران در پاییز 1397 بود که از بین بیماران آنها 35 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش  و کنترل گمارده شدند. در هر دو گروه ، تاب آوری و سردرد  بیماران از طریق پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه سردرد میگرن اهواز مورد ارزیابی قرار گرفتند، گروه نخست، در 8 جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند؛ اما گروه دوم مداخله ای نداشتند. سپس مجدداً در پس آزمون تاب آوری و سردرد هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغییره تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و سردرد بیماران اثر بخش بود (01/0>P)
نتیجه گیری: با توجه به اثر بخشی درمان استفاده از انواع درمانهای روان شناختی از جمله MBCT به عنوان مکمل درمان‎های پزشکی برای مبتلایان به میگرن توصیه می‎گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Increasing Resilience and Reducing Headache in Migraine Patients

نویسندگان [English]

  • Nazila Esmaeili 1
  • Parviz Askary 2
  • Naser Saraj Khorami 3
  • Saeed Bakhtiarpour 3
1 PH.D Student of health psychology in department of psychology, International Khorramshahr - Persian Gulf Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study was performed with aim to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on increasing resilience and reducing headaches in patients with migraines.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-post-test design and a control group. The statistical population included all patients with migraine referred to Shahid Dr. Lavasani Hospital in Tehran at 2018. 35 patients were selected by targeted sampling method and were randomly assigned to two groups of experimental and control. In both groups, patient resilience and headache were assessed through Connor and Davidson Resilience Questionnaire and Ahwaz Migraine Headache Questionnaire. The first group received mindfulness-based cognitive therapy in 8 sessions, but the second group did not receive any intervention. Then, in posttest, the resilience and headache of both groups were evaluated. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that cognitive therapy based on mindfulness was effective on patients' resilience and headache (P <0.01).
Conclusion: Due to the effectiveness of treatment, the use of different psychological therapies, including MBCT, as a complement to medical therapies is recommended for patients with migraines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • Resilience
  • Headache
  • Migraine