آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 پزشک قانونی، مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

3 دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، پزشک قانونی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

چکیده

هدف: بیماری COVID19  در انتهای سال 2019 شکل گرفت و به سرعت در حال پخش در سراسر کره زمین از جمله ایران می باشد.  عمده برنامه های ارائه شده در جلوگیری از گسترش بیماری بر اساس بهداشت فردی و رعایت رفتارهایی مانند فاصله گذاری اجتماعی می باشد. در این میان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در مورد بیماری و رفتاری که در برابر آن ارائه می دهند هم به دلیل الگو بودن این قشر برای مردم، مهم می باشد. در این مطالعه نیز به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی شهرستان جهرم در برابر این بیماری پرداخته شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی، آگاهی، نگرش و عملکرد 241 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  شهرستان جهرم نسبت به COVID 19  با طراحی پرسشنامه ای متشکل از حیطه های آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و منبع دریافتی اطلاعات و میزان اعتماد (رسانه ها) در مورد ویروس کرونا، سنجیده شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه آنلاین توسط افراد تکمیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان از ویروس کرونا بالاتر از حد متوسط و به ترتیب 84/73، 62/79، 09/77 درصد (از 100 درصد) بوده است. میزان اعتماد به رسانه‌ها پایین تر از حد متوسط (22/48%) بوده است. بین رشته تحصیلی، وضعیت تاهل، سال تحصیلی و تعداد اعضای خانوار و عملکرد دانشجویان در مورد بیماری کرونا ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0 p-value<).
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رفتار فردی جامعه در کنترل شیوع بیماری COVID-19، ارائه ابزاری برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مردم جامعه، پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند در تحقیقات آتی استفاده شود.  همچنین به نظر می رسد دانشجویان علوم پزشکی به عنوان افراد شرکت کننده در خط مقدم مبارزه با همه گیری کرونا، بینش و آگاهی قابل قبولی نسبت به بیماری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and Practice of Students of Jahrom University of medical sciences to the new coronavirus (Covid- 19)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahmanian 1
 • Alireza Dorodchi 2
 • Mohammad Zarenezhad 3
 • Naser Hatami 4
 • Farshid Javdani 4
 • Navid Kalani 5
1 Anesthesiology, Critical care and pain management research center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Forensic Physician, Director General of Forensic Medicine of Fars Province, Research Center of Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran.
3 PhD in Medical Genetics, Forensic Medicine, Research Center of Forensic Medicine, Tehran, Iran.
4 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract        
Background and Aim: COVID19 was developed in late 2019 and is rapidly spreading across the globe, including Iran. The main programs offered are to prevent the spread of the disease based on personal hygiene and to observe behaviors such as social distance. Meanwhile, the knowledge of medical students about the disease and the behavior they offer against it is also important for people because of this pattern. In this study, the awareness, attitude and performance of medical students in Jahrom city against this disease have been studied.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, awareness, attitude and performance of 241 students of Jahrom University of Medical Sciences in relation to COVID 19 by designing a questionnaire consisting of areas of awareness, attitude and performance of people and the source of information and confidence (media) was measured for coronavirus. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, the online questionnaire was completed by individuals
Results: The mean score of students' awareness, attitude and performance of Corona virus was above average and was 73.84, 79.62 and 77.97% (out of 100%), respectively. The results showed that there was a significant relationship between field of study, marital status, academic year and the number of family members and students' performance in coronary heart disease (p-value <0.05).
Conclusion: Given the importance of individual behavior in controlling the prevalence of COVID-19 disease, providing a tool for measuring the awareness, attitude and performance of people in the community, the questionnaire designed in this study can be used in future research. Also, medical students seem to have an acceptable insight into the disease as individuals who are at the forefront of the fight against coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awareness
 • Attitude
 • Performance
 • Coronavirus
 • Covid 19
 1. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ. COVID-19: consider
  cytokine storm syndromes and immunosuppression. The Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1033-4.
  2. COVID C, Team R. Severe outcomes among patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)—United
  States, February 12–March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(12):343-6.
  3. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, Rocklöv J. The reproductive number of COVID-19 is higher compared to
  SARS coronavirus. Journal of travel medicine. Journal of Travel Medicine 2020; 72(2):1-4.
  4. Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Liu S, Zhao P, Liu H, Zhu L, Tai Y. Pathological findings
  of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet respiratory medicine. 2020 Apr
  1;8(4):420-2.
  5. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.
  Journal of autoimmunity. 2020 Feb 26:102433.
  6. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, evaluation and treatment coronavirus
  (COVID-19). InStatpearls [internet] 2020 Mar 8. StatPearls Publishing.
  7. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult
  inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The lancet 2020;395:1054=62.
  8. Surveillances V. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases
  (COVID-19)—China, 2020. China CDC Weekly. 2020;2(8):113-22.
  9. Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD. How will country-based mitigation
  measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. The Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):931-4.
  10. Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug discoveries &
  therapeutics. 2020 Feb 29;14(1):58-60.
  11. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Meddeb L, Mailhe M, Doudier B, Courjon J, Giordanengo V, Vieira VE,
  Dupont HT, Honoré S. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial. International journal of antimicrobial agents. 2020 Mar 20:105949.
  12. Velavan TP, Meyer CG. The COVID‐19 epidemic. Tropical medicine & international health. 2020
  Mar;25(3):278.
  13. Velavan T.P., Meyer C.G.: The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health. 2020;25:278-80.
  14. Khader Y.S., Nsour M.A., Al-Batayneh O.B., Saadeh R., Basheir H., Alfaqih M., Al-Azzam S., AlShurman
  B.A.: Dentists’ awareness, perception, and attitude regarding COVID-19 and infection control: A crosssectional study among Jordanian dentists. JMIR Public Health Surveill. 2020;6:e18798
  15. Kolifarhood G., Aghaali M., MozafarSaadati H., Taherpour N., Rahimi S., Izadi N., Hashemi Nazari S.S.:
  Epidemiological and Clinical Aspects of COVID-19; a Narrative Review. Arch AcadEmerg Med. 2020;8:e41.
  16. Larson E.L., Early E., Cloonan P., Sugrue S., Parides M.: An organizational climate intervention associated
  with increased handwashing and decreased nosocomial infections. Behav Med. 2000:26(1):14–22.
  17. Meng L., Hua F., Bian Z.:Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental
  and Oral Medicine. J Dent Res. 2020. doi: 10.1177/0022034520914246.
  18. .Ministry of Health and Family Welfare, Government of India [homepage on the internet]. Available at: www.
  mohfw.gov.in Accesses on 5th May 2020.
  19. Modi P.D., Nair G., Uppe A., Modi J., Tuppekar B,et al. COVID-19 Awareness Among Healthcare Students
  and Professionals in Mumbai Metropolitan Region: A Questionnaire-Based Survey Cureus 2020; 12(4):1-18.
  20. Lau JT, Griffiths S, Choi KC, Tsui HY. Widespread public misconception in the early phase of the H1N1
  influenza pandemic. J Infect. 2009;59(2):122-7.
 2. 21. Rubin GJ, Amlôt R, Page L, Wessely S. Public perceptions, anxiety, and behavior change in relation to the
  swine flu outbreak: cross sectional telephone survey. BMJ. 2009;2(339):b2651.
  22. Jae-Hyun Park, Hae-Kwan Cheong, Dae-Yong Son, Seon-Ung Kim, Chang-Min Ha. Perceptions and
  behaviors related to hand hygiene for the prevention of H1N1 influenza transmission among Korean university
  students during the peak pandemic period. BMC Infect Dis. 2010;10:222.
  23. Tang CSK, Wong CY. Factors influencing the wearing of facemasks to prevent the severe acute respiratory
  syndrome among Chinese in Hong Kong. Prev Med 2004, 39(6):1187-93.
  24. Ali Al-Hazmi, Ibrahim Gosadi, Ali Somily, Sarah Alsubaie, Abdulaziz Bin Saeed. Knowledge, attitude and
  practice of secondary schools and university students toward Middle East Respiratory Syndrome epidemic in
  Saudi Arabia: A cross-sectional study. Saudi J Biol Sci. 2018;25(3):572-577.
  25. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards
  COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online
  cross-sectional survey. Int J Biol Sci 2020; 16(10): 1745-1752.
  26. Huynh G, Nguyen TNH, Tran VK, Vo KN, Vo VT, Pham LA. Knowledge and attitude toward COVID-19
  among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pac J Trop Med 2020; 13. doi:
  10.4103/1995-7645.280396.
  27. Zhang X, Sun Y, Ye D, Sun Z, Su H, Ni J, et al. Analysis on mental health status of community residents in
  Hefei during SARS spread. Chin J Dis Contr Prev 2003; 7: 280-282.
  28. Jiao J, Tang X, Li H, Chen J, Xiao Y, Li A, et al. Survey of knowledge of villagers in prevention and control
  of SARS in Hainan Province. Chin Trop Med 2005; 5: 703-705.
  29. ]Leung GM, Ho LM, Chan SK, Ho SY, Bacon-Shone J, Choy RY, et al: Longitudinal assessment of
  community psychobehavioral responses during and after the 2003 outbreak of severe acute respiratory
  syndrome in Hong Kong. Clin Infect Dis. 2005;40(12):1713-20.
  30. Rubin GJ, Amlôt R, Page L, Wessely S. Public perceptions, anxiety, and behaviour change in relation to the
  swine flu outbreak: cross sectional telephone survey. BMJ. 2009;339:b2651, DOI: 10.1136/bmj.b2651.