آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 پزشک قانونی، مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

3 دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، پزشک قانونی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

چکیده

هدف: بیماری COVID19  در انتهای سال 2019 شکل گرفت و به سرعت در حال پخش در سراسر کره زمین از جمله ایران می باشد.  عمده برنامه های ارائه شده در جلوگیری از گسترش بیماری بر اساس بهداشت فردی و رعایت رفتارهایی مانند فاصله گذاری اجتماعی می باشد. در این میان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در مورد بیماری و رفتاری که در برابر آن ارائه می دهند هم به دلیل الگو بودن این قشر برای مردم، مهم می باشد. در این مطالعه نیز به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی شهرستان جهرم در برابر این بیماری پرداخته شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی، آگاهی، نگرش و عملکرد 241 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  شهرستان جهرم نسبت به COVID 19  با طراحی پرسشنامه ای متشکل از حیطه های آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و منبع دریافتی اطلاعات و میزان اعتماد (رسانه ها) در مورد ویروس کرونا، سنجیده شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه آنلاین توسط افراد تکمیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان از ویروس کرونا بالاتر از حد متوسط و به ترتیب 84/73، 62/79، 09/77 درصد (از 100 درصد) بوده است. میزان اعتماد به رسانه‌ها پایین تر از حد متوسط (22/48%) بوده است. بین رشته تحصیلی، وضعیت تاهل، سال تحصیلی و تعداد اعضای خانوار و عملکرد دانشجویان در مورد بیماری کرونا ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0 p-value<).
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رفتار فردی جامعه در کنترل شیوع بیماری COVID-19، ارائه ابزاری برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مردم جامعه، پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند در تحقیقات آتی استفاده شود.  همچنین به نظر می رسد دانشجویان علوم پزشکی به عنوان افراد شرکت کننده در خط مقدم مبارزه با همه گیری کرونا، بینش و آگاهی قابل قبولی نسبت به بیماری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and Practice of Students of Jahrom University of medical sciences to the new coronavirus (Covid- 19)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahmanian 1
 • Alireza Dorodchi 2
 • Mohammad Zarenezhad 3
 • Naser Hatami 4
 • Farshid Javdani 4
 • Navid Kalani 5
1 Anesthesiology, Critical care and pain management research center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Forensic Physician, Director General of Forensic Medicine of Fars Province, Research Center of Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran.
3 PhD in Medical Genetics, Forensic Medicine, Research Center of Forensic Medicine, Tehran, Iran.
4 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract        
Background and Aim: COVID19 was developed in late 2019 and is rapidly spreading across the globe, including Iran. The main programs offered are to prevent the spread of the disease based on personal hygiene and to observe behaviors such as social distance. Meanwhile, the knowledge of medical students about the disease and the behavior they offer against it is also important for people because of this pattern. In this study, the awareness, attitude and performance of medical students in Jahrom city against this disease have been studied.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, awareness, attitude and performance of 241 students of Jahrom University of Medical Sciences in relation to COVID 19 by designing a questionnaire consisting of areas of awareness, attitude and performance of people and the source of information and confidence (media) was measured for coronavirus. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, the online questionnaire was completed by individuals
Results: The mean score of students' awareness, attitude and performance of Corona virus was above average and was 73.84, 79.62 and 77.97% (out of 100%), respectively. The results showed that there was a significant relationship between field of study, marital status, academic year and the number of family members and students' performance in coronary heart disease (p-value <0.05).
Conclusion: Given the importance of individual behavior in controlling the prevalence of COVID-19 disease, providing a tool for measuring the awareness, attitude and performance of people in the community, the questionnaire designed in this study can be used in future research. Also, medical students seem to have an acceptable insight into the disease as individuals who are at the forefront of the fight against coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awareness
 • Attitude
 • Performance
 • Coronavirus
 • Covid 19