اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی براسترس ادراک شده و کیفیت زندگی مرتبط با بیماری پوستی درزنان مبتلا به پسوریازیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران مرکز تحقیقات اموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: ﭘﺴﻮرﻳﺎزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ و ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺟﺴﻢ، روان و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران اثرگذار است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مرتبط با بیماری زنان مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پوست و سالک شهر اصفهان در سال 1397 بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و پیگیری1 ماهه بود. در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند (هرگروه 15 نفر). شرکت کنندگان به پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با بیماری پوستی(فینلای و خان،1994) و استرس ادراک شده(کوهن و همکاران،1983) در سه مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی شرکت کردند اما گروه کنترل تا پایان مرحله ی پیگیری مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده تأثیر معنادار دارد وکیفیت زندگی مرتبط با بیماری افراد گروه آزمایش را بهبود داد(001/0 >p) .
نتیجه گیری: بنابر نتایج این پژوهش، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده و بهبود کیفیت زندگی مرتبط با بیماری اثربخش بوده وپایداری آن در مرحله ی پیگیری نیز تداوم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on Perceived Stress and Quality of Life Related to the Skin Disease of Women with Psoriasis

نویسندگان [English]

  • Samira Pourmehr 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • Fariba Jaffari 3
1 Department of Clinical Psychology,Islamic Azad University, Khorasgan,Isfahan, Iran
2 Faculty member of Clinical Psychology, Community Health Research Center, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 1 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center( SDLRC), Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 2 Medical Education Research Center(MERC), Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction:Psoriasis is a chronic and recurrent disease that has an effect on the body, mental and quality of life of patients. The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness based cognitive therapy on perceived stress and quality of life associated with the disease of women with psoriasis referring to Isfahan Dermatology Research Center.
Methods: The research design was quasi-experimental using pre-test and post-test with control group and one-month follow-up. For this purpose, 30 patients who referred to the Dermatology and Cutaneous Leishmaniosis Research Center of Isfahan during 2017 were selected through convenience sampling and randomly assigned into experimental and control groups (each including 15 individuals). All participants responded to (IPQ), Dermatology Life Quality Index (DLQI) and Cohen Perceived Stress Scale in three stages, namely pre-test, post-test and follow-up. The experimental group attended in 8 focused therapies (Segal, Williams & Teasdale therapeutic package 2002) biweekly. Control group did not receive any intervention until the end of the follow-up phase. The data were analyzed by repeated measure analysis of variance.
Results: The results revealed that mindfulness-based cognitive therapy significantly reduces perceived stress and enhanced the disease-related quality of life in the experimental group compared with the control group(p < 0.001)
Conclusion: According to the results of this study, which showed that while the effect of mindfulness-based therapy is significant for improving and reducing perceived stress and improving the quality of life associated with psoriasis, this treatment was also effective in the follow-up phase and its effect was continuous.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness based cognitive therapy
  • perceived stress
  • Dermatology Quality of life
  • Psoriasis