اثر مصرف استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربی و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل‌های گیاهی راهکاری مؤثر برای کنترل عوارض ناشی از دیابت است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر مصرف خوراکی استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربی و مقاومت به‌انسولین مردان دیابتی نوع ٢ است.
روش کار: دراین پژوهش ۲۸ مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به ‌صورت هدفمند انتخاب شدند و تصادفی به 4 گروه 7 نفری، شامل گروه تمرین هوازی، گروه مصرف استویا، گروه تمرین هوازی + مصرف استویا و گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت ۲۰ تا ۴۵  دقیقه با شدت ۵۰تا ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه به‌صورت یک روز در میان انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش آماریt ‌همبسته و تحلیل کوواریانس ارزیابی شد.
نتایج: بین مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون متغیرهای لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول، قند‌خون ناشتا، تری‌گلیسرید، انسولین، مقاومت به‌انسولین و حداکثر اکسیژن در دو گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی + مکمل استویا نسبت به دو گروه مکمل استویا و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (0۵/0≥P). میزان لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول، قند‌خون ناشتا، تری‌گلیسرید، انسولین، مقاومت به‌انسولین پایین آمد و میزان لیپوپروتئین پرچگال و حداکثر اکسیژن افزایش داشت (0۵/0≥P).
نتیجه­گیری: با توجه پژوهش به نظر می رسد انجام تمرین هوازی موجب کاهش کلسترول، مقاومت به‌انسولین، میزان قند‌خون ناشتا و تری‌گلیسرید می‌شود، ولی مصرف مکمل استویا تأثیر چندانی بر روی متغیرها مرتبط ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Stevia Consumption and Aerobic Exercise on Fat Profile and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic men

نویسندگان [English]

  • Shahin Riyahi Malayeri 1
  • Anahita Nafisi 2
  • Reza Behadari 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of physical education & sport science, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Aerobic exercises along with the use of herbal supplements are an effective way to control the complications of diabetes. The aim of this study was to study the effect of Stevia Oral consumption and aerobic exercise on fat profile and insulin resistance in type 2 diabetic men.
Methods: In this study, 28 men with type 2 diabetes were selected for purposeful and randomly divided into 4 groups of 7, Including aerobic exercise group, stevia consumption group, aerobic exercise group + stevia consumption and control group were divided. The exercise protocol was conducted for 8 weeks and 3 sessions each week, each session being 20-45 minutes. The outcome data was analyzed using Dependent T-test and Analyze of Covariance.
Result: There was  a significant difference between the level of pre-test and post-test of HDL, LDL, cholesterol, fasting blood glucose, triglyceride, insulin resistance, insulin resistance and maximum oxygen in the two groups of aerobic exercise and aerobic exercise + Stevia supplements compared to the two groups of Stevia supplements and control (P≤0.05) LDL, cholesterol, fasting blood glucose, triglyceride, insulin, Insulin resistance, decreased and HDL and maximal oxygen levels increased (P≤0.05).
Conclusions: According to research, aerobic exercise appears to decrease cholesterol, insulin resistance, fasting blood sugar and triglycerides, but intake stevia supplements has little effect on related variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercises
  • Insulin resistance
  • Fat Profile
  • Stevia
  • Type 2 diabetes