اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی سلامت، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه روان شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده اند که بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در تنظیم هیجانی خود مشکل دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد.
روش کار: نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه های تجربی و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به مطب‌های شخصی پزشکان شهرستان سمیرم می‌باشد. حجم نمونه 45 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند (دو گروه درمانگری تحت درمان CBT, ACT و گروه کنترل).
نتایج حاصل از گردآوری داده‌ها با روش‌های تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد درمان شناختی رفتاری بر همه ابعاد نظم جویی شناختی هیجان تأثیر معناداری دارد (001/0>p)؛ همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نیز بر همه ابعاد نظم جویی شناختی هیجان بجز در مؤلفه‌های پذیرش، نشخوار، دیدگاه گیری و فاجعه سازی تأثیر معناداری دارد (001/0>p)؛ بین اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (001/0<p).  
نتیجه گیری: به نظر می رسد هر دو رویکرد می تواند نقش مهمی در درمان نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy and its Comparison with Cognitive Behavioral Therapy on Cognitive Regulatory Strategies Excitement of Patients with Irritable Bowel Syndrome

نویسندگان [English]

  • sedighe aghalar 1
  • Fardin Moradi Manesh 2
  • Naser Saraj Khorami 2
  • Fariba Hafezi 3
1 Ph.D Student, Department of Health Psychology, Khoramshahr-Persian Gulf, International Branch, Islamic Azad University, khoramshahr, Iran
2 Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that patients with irritable bowel syndrome have difficulty regulating their emotions; Thus the aim of this study was to evaluate the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and compare it with cognitive-behavioral therapy on the cognitive regulatory strategies of excitement of patients with irritable bowel syndrome.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental pre-test-post-test and follow-up with experimental and control groups. The statistical population of the present study includes patients with irritable bowel syndrome referred to the private offices of physicians in Semirom. The sample size was 45 people with irritable bowel syndrome who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three research groups (two treatment groups treated with CBT, ACT and control group). The data were collected by analysis of covariance and repeated measures analysis of variance and LSD post hoc test.
Results: The research results showed that cognitive-behavioral therapy has a significant effect on all aspects of cognitive emotion regulation (p < 0.001). Acceptance and commitment-based therapy also has a significant effect on all aspects of cognitive emotion regulation, except for the components of acceptance, ruminant, perspective, and catastrophe (p < 0.001). There was no significant difference between the effectiveness of cognitive-behavioral therapies and acceptance-based therapy and commitment to cognitive-regulatory emotion strategies (P>0.001).
Conclusion: It seems that both approaches can play an important role in the treatment of cognitive emotion regulation in patients with irritable bowel syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irritable Bowel Syndrome
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Acceptance and Commitment Therapy