اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‎های ‎مقابله با استرس و کاهش افسردگی بیماران مبتلا به ام اس (مطالعه موردی بیماران مبتلا به ام اس در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

5 رویا محمدی، دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

چکیده

مقدمه
 پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‎های ‎مقابله با استرس و کاهش افسردگی بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران در سال 1398 انجام شد.
روش کار
 روش پژوهشی حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 17000 بیمار عضو جامعه ام اس شهر تهران تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها، 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سبک‎های ‎مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1984) و افسردگی بک (1961) بودند که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار spss22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت.
نتایج
یافته­ها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش سبک مقابله ای مساله مدار و کاهش سبک مقابله ای هیجان مدار در بیماران مبتلا به ام اس شد. همچنین نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به  ام اس گردید.
نتیجه گیری
 به نظر می‎رسد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می‎تواند باعث کاهش افسردگی و تکنیک‎های ‎موثری را برای مقابله با استرس و هیجان‎های ‎منفی در بیماران مبتلا به ام اس ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Stress Coping Styles and Depression in Patients with MS

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sanagavi Moharrar 1
  • Farhad Kahrazei 2
  • Mahmoud Shirazi 3
  • Fatemeh Maghsoudlou 4
  • Roya Mohammadi 5
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University
3 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University
4 PhD students in Psychology, Azad University, Zahedan Branch
5 PhD students in Psychology, Azad University, Zahedan Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on stress coping styles and depression in patients with MS in Tehran.
The research method is semi-experimental and pre-post-test design with control group was used for data collection. The statistical population of the study consisted of 17,000 MS patients in Tehran city, among whom 30 were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The mindfulness-based cognitive therapy experiment group was trained for 8 sessions of 90 minutes and the control group remained on the waiting list. The tools used in the present study included Lazarus and Folkman's (1984) and Beck's Depression Inventory (1961) coping styles that were used in both pre-test and post-test. Data analysis was done by SPSS software in two descriptive and inferential parts (covariance analysis).
The findings showed that mindfulness-based cognitive therapy increased problem-focused coping style and decreased emotion-focused coping style in patients with MS. The results also showed that mindfulness-based cognitive therapy reduced depression in patients with MS.
Thus, it seems that mindfulness-based cognitive therapy can reduce depression and provide effective techniques for coping with stress and negative emotions in patients with MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Stress Coping Styles
  • Depression
  • MS Patients