مقایسه اثر شیوه‌های مختلف تمرین (هوازی، مقاومتی و ترکیبی) با شدت بالا بر فشار خون و سختی شریانی مردان جوان با پیش فشار خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه
اگرچه فعالیت بدنی اثرات ثبت شده مفیدی بر کاهش ریسک فاکتورهای سیستم قلبی عروقی دارد، اما این اثرات بسته به نوع و شدت تمرینات متفاوت می باشند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه پاسخ شاخصهای فشارخون و سختی شریانی به شیوههای مختلف تمرینی با شدت باال می باشد.
روش کار
این پژوهش از انواع پژوهش‌های نیمه تجربی بود که 26 مرد 45-25 ساله بصورت نمونه‌گیری در دسترس با وضعیت پیش فشارخونی در 4گروه کنترل، تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی مشارکت کردند. بمنظور مقایسه تفاوت‌های درون گروهی از آزمون t همبسته و تفاوت‌های بین گروهی از آزمون مانکوا استفاده شد.
نتایج
نتایج مطالعه نشان داد فشار دیاستولی در گروه هوازی(012/0=P) کاهش معنادار داشت اما در گروه مقاومتی(297/0=P) و ترکیبی(102/0=P) ناچیز بود. در دو گروه تمرین هوازی(005/0=P)، و ترکیبی(001/0>P) تمرینات سبب کاهش معنادار فشار سیستولی شد اما در گروه مقاومتی (178/0=P) بدون تغییر بود. سختی شریانی شرکت‌کنندگان نیز در گروه هوازی(001/0=P) و ترکیبی(015/0=P) کاهش معنادار داشت اما در گروه مقاومتی(168/0=P) معنادار نبود. همچنین مقایسه‌های بین گروهی نشان داد فشار خون دیاستولی گروه هوازی تفاوت معناداری با دیگر گروه‌ها داشت. فشار سیستولی دو گروه هوازی و ترکیبی کاهش معنادارتری با دو گروه مقاومتی و کنترل داشت. در سختی شریانی نیز اختلاف معنادار بین گروه هوازی با دو گروه کنترل و مقاومتی و  همچنین گروه ترکیبی و کنترل وجود داشت.
نتیجه گیری
تمرین هوازی نشان داد اثرات مفیدی بر همه شاخص‌های مورد بررسی دارد. با این حال در تمرین مقاومتی اثرات ناچیزی دیده شد. یافته مهم اینکه تمرینات ترکیبی می‌تواند اثرات مثبت مشابه تمرین هوازی را به همراه داشته باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare Performance Of Patients(MTBI), in Complex Stroop, Emphasizing The Passing Of One Year Of mild Traumatic Brain Injury With Healthy People

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahimi 1
  • Saied Keshavarz 2
  • Jamshid Banaie 3
  • Mahnaz Marvi Isfahane 3
1 PhD candidate, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
2 Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
3 7. Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the response of blood pressure and arterial stiffness to different high-intensity training methods.
Materials and Methods: twenty-six prehypertensive men aged 25-45 years categorized in 4 groups: aerobic, resistance and combined exercise. Pre and post Blood pressure and arterial stiffness measurements were performed. Paired sample t-test was used to compare within-group and multivariate analysis of covariance (Mancova) test was used to compare between-group differences.
Results: The results showed that diastolic blood pressure was significantly reduced in the aerobic group (P=0.012) but was insignificant in the resistance group (P=0.297) and combined (P=0.102). Aerobic (P=0.005) and combined exercise (p < 0.001) significantly reduced systolic blood pressure, but in the resistance group (P=0.178) was not significant. Arterial stiffness of the aerobic (P=0.001) and combined (P=0.015) groups was significantly reduced but was not significant in the resistance group (P=0.168). Between groups comparison showed that the diastolic blood pressure of the aerobic group experienced significance reduction than other groups. Also, post-test Systolic blood pressure in both aerobic and combined groups were significantly different from the resistance and control groups. In arterial stiffness, there was a significant difference between the aerobic group and control and resistance groups, as well as the combined and control groups.
Conclusion: In general, aerobic exercise showed that it has beneficial effects on all variables, but in resistance training, little effect was seen. An important finding is that combined exercises, which are being increasingly popular these days, can have the same positive effects as aerobic exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood pressure
  • arterial stiffness
  • exercise and physical activity