مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی از طریق شن بازی و از طریق قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان 5-6 ساله دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش آموزشی شن بازی واز طریق قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان 5- 6 ساله دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز است.
روش کار:این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ) اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 5-6 ساله مهد کودک های شهر اهواز بود. نمونه گیری این پژوهش تصادفی خوشه ای بوده، نمونه این پژوهش شامل 75 نفر(27 نفر گروه آزمایشی اول،23 نفر گروه آزمایشی دوم و 25 نفر گروه گواه) که به شیوه تصادفی انتخاب شد  مداخله که شامل 10 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش شن بازی برای گروه آزمایشی اول و 10 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش قصه گویی برای گروه آزمایشی دوم ارائه گردید. داده های با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش شن بازی و از طریق روش قصه گویی بر روی کاهش پرخاشگری دانش آموزان تاثیر معناداری داشته است.
نتیجه گیری: یافته ها  همچنین نشان دادند که روش آموزشی قصه گویی بر کاهش پرخاشگری کلامی در دخترها نسبت به پسرها موثرتر از روش شن بازی و روش آموزشی شن بازی در کاهش پرخاشگری بدنی در پسرها نسبت به دخترها موثرتر از روش قصه گویی داشته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the purpose of this study was to compare the effectiveness of social skills training on aggressive behaviors of children with aggressive behavior in ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Ali Babaei 1
  • Masood Salehi 1
  • Elham Kianian 2
1 Faculty member of Farhangian University of Khuzestan
2 Master of Science in Psychology
چکیده [English]

 
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine and compare the effect of social skills training through sand play and storytelling on reducing aggression in 5-6 year-old children with aggressive behaviors in Ahvaz.
Methods: This study was semi-experimental with pre-test and post-test design (two experimental and one control group). The statistical population of this study consisted of all 5-6 year old kindergarten children in Ahvaz. The sample consisted of 75 participants (27 in the first experimental group, 23 in the second experimental group and 25 in the control group) who were randomly selected. The sandboxing method was provided for the first experimental group and 10 sessions of social skills training through storytelling for the second experimental group. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and post hoc tests,
Results: The results showed that social skills training through sand play and storytelling had a significant effect on reducing aggression in students.
Conclusion: The Results also showed that storytelling training method was more effective in reducing verbal aggression in girls than boys, and sand play training method was more effective in reducing physical aggression in boys than in girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Sand play
  • Storytelling
  • Social Skills
1- Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., & Gorman, B. S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and
adolescents: A meta-analysis. Journal of Aggression and Violent Behavior, 9, 247-269.
2-Kashani Race, Ghazaleh; Mirzamani, Sayyed Mahmoud; Referee, Abbas; Salehi, Massoud (2010). The Impact of
Painting on the Aggression Reduction of Elementally Educated Mentally Retarded Female Students, Special Issue on
Neurological Rehabilitation in Children, Eleventh Period, Fifth Edition, Machine Gun No. 11, p. 31-13.
3-Shahim, Sima (2006). The effect of storytelling on aggression treatment. Paper presented at the First International
Conference on Child and Adolescent Medicine, p. 154.
4-Nelson, B., &Sholtz, E. (2000). Sandplay therapy: A sept by step manual for Psychotherapists of diverse
orientations. New York: Norton.
5-Kahrizi, Somayeh (2013). The Effectiveness of Sand Therapy on Behavioral Disorders Reduction in Preschool
Children, MSc Thesis, Razi University.
6-Asghari Nekah, Seyed Mohsen (2003). Action Research Report on the Application of Techniques and Tools in Child
Counseling and Psychotherapy, Journal of Exceptional Education, 19 (20, 21), 14-22.
7-Farzane, Razieh،Roshan, Rasool (2010). The Effect of Storytelling on Aggression Reduction in Six to Eight-Year-Old
Boys, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. Sixteenth year, number 0, p. 443 400.
8-Salehzadeh, Akram (2011). The Effect of Relaxing Tales on Aggression of Preschool Girl and Boy Children in Qom,
2010-2011, MSc Thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Education and Psychology.
9-Kahrizi, Motahareh (2016). The Effectiveness of Storytelling on Aggression and the Loneliness of Working Children.
M.Sc., Khatam Nonprofit University.
10-Fergan, Hanson, M. (2009). Jungian family sand play with bereaved children: Implication for play therapist.
International journal of play therapy, 18 (2), 84-98.
11-Tehrani, Seyedeh Mehrnaz (2011). Investigating the Effectiveness of Storytelling on Promoting Social Skills Based
on Self-Behaviors in Elementary School Students of Tehran Elementary School, 2010-2010, MSc, Allameh Tabataba'i
University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
12-Heydari, Motahareh (2013). The Effectiveness of Painting Training on Reducing Aggressive Behaviors in Students
with Low Academic Achievement, M.Sc., Islamic Azad University, Tehran, School of Education and Psychology.
13- Abolghasemi, M. Mohammadi. k. (2011). Social skills training and parent education programs for aggressive
preschoolers and their parents in South Korea. Children and Youth services Review, 33, 838-845.
14-Alavi, S. Z., Pakdaman Savoji, A., & Amin, F. (2013). The effect of social skills training on aggression of mild
mentally retarded children. Social and Behavioral Sciences, 84, 1166-1170.
15- Sklar, N. (2011). Social competence as a moderator of the aggression-victimization link in elementary school
children. Master of Arts Thesis, University of Victoria.
16- Mcginnis, E. (2012). Skill streaming the elementary school child: A guide for teaching prosocial skills. Champaign,
IL: Research Press.
17-Shahim, Sima. (1396) The effect of storytelling in the treatment of aggression. Paper presented at the First
International Conference on Pediatrics.154
18- Warr-Williams. E.J (2012). Conversations in the sand: adcanced sandplay therapy training curriculum fo r master
level clinicians.University of Pennsylvania ScholarlyCommons
19-Malek pour. MNesaeei.N (2014). Psychopathology. Translation. Savalan editor. Tehran
Heydari, M. Bakhtiarpour, S. Makvandi, B. Naderi, F. Hafezi,F (2016). Effectiveness of teaching ‘Friends’ programme
on anxiety on Shirazi children. Journal of psychological models and methods. 7 (24).23-38
20-Pezeshkian N. Oriental stories as tools in psychotherapy. New Delhi: Sterling Publisher's Pvt. Ltd; 1996.
21- Bahmani, Barzegar, 2017, The effectiveness of story therapy on reducing aggression and increasing social skills in
preschool children, Quarterly Journal of Psychological Methods and Models, Volume 8, Number 3, Winter 2017