مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی از طریق شن بازی و از طریق قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان 5-6 ساله دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش آموزشی شن بازی واز طریق قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان 5- 6 ساله دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز است.
روش کار:این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ) اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 5-6 ساله مهد کودک های شهر اهواز بود. نمونه گیری این پژوهش تصادفی خوشه ای بوده، نمونه این پژوهش شامل 75 نفر(27 نفر گروه آزمایشی اول،23 نفر گروه آزمایشی دوم و 25 نفر گروه گواه) که به شیوه تصادفی انتخاب شد  مداخله که شامل 10 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش شن بازی برای گروه آزمایشی اول و 10 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش قصه گویی برای گروه آزمایشی دوم ارائه گردید. داده های با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی از طریق روش شن بازی و از طریق روش قصه گویی بر روی کاهش پرخاشگری دانش آموزان تاثیر معناداری داشته است.
نتیجه گیری: یافته ها  همچنین نشان دادند که روش آموزشی قصه گویی بر کاهش پرخاشگری کلامی در دخترها نسبت به پسرها موثرتر از روش شن بازی و روش آموزشی شن بازی در کاهش پرخاشگری بدنی در پسرها نسبت به دخترها موثرتر از روش قصه گویی داشته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the purpose of this study was to compare the effectiveness of social skills training on aggressive behaviors of children with aggressive behavior in ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Ali Babaei 1
  • Masood Salehi 1
  • Elham Kianian 2
1 Faculty member of Farhangian University of Khuzestan
2 Master of Science in Psychology
چکیده [English]

 
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine and compare the effect of social skills training through sand play and storytelling on reducing aggression in 5-6 year-old children with aggressive behaviors in Ahvaz.
Methods: This study was semi-experimental with pre-test and post-test design (two experimental and one control group). The statistical population of this study consisted of all 5-6 year old kindergarten children in Ahvaz. The sample consisted of 75 participants (27 in the first experimental group, 23 in the second experimental group and 25 in the control group) who were randomly selected. The sandboxing method was provided for the first experimental group and 10 sessions of social skills training through storytelling for the second experimental group. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and post hoc tests,
Results: The results showed that social skills training through sand play and storytelling had a significant effect on reducing aggression in students.
Conclusion: The Results also showed that storytelling training method was more effective in reducing verbal aggression in girls than boys, and sand play training method was more effective in reducing physical aggression in boys than in girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Sand play
  • Storytelling
  • Social Skills