تاثیر برنامه چند مدلی مدیریت درد بر درد ذهنی، فاجعه سازی درد در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشاسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

خلاصه
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه چند مدلی مدیریت  درد بر درد ذهنی، فاجعه سازی درد در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد در سال 1398 بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نظر شیوه جزء طرح­های نیمه آزمایشی با پیش­ آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از همه بیماران زن و مرد بیمارستان رجایی قلب تهران در سال 1398 – 99 که در نوار قلبی خصوصیات سندرم کرونری حاد را داشته و تشخیص به تایید پزشک متخصص رسیده اند؛ بود. برای دستیابی به گروه نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس با افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند انتخاب شدند و با توجه به جدول کوهن  و میزان خطای 1 درصد 30 نفر به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری، آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. در این مرحله پرسشنامه­های درد ذهنی و فاجعه سازی درد به عنوان پیش آزمون از هردو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد، سپس گروه آزمایش 8 جلسه برنامه چند مدلی مدیرت درد را دریافت کردند، پس از پایان 8 جلسه، از هردوگروه پس آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
نتایج: داده­ها حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش و کنترل در مقیاس درد ذهنی و فاجعه سازی درد بود.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر برنامه چند مدلی مدیریت درد را به عنوان یکی از روش­های حمایتی در کاهش درد ذهنی و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Multimodal Pain Management Program on Subjective Pain, Pain Catastrophizing in Women and Men with Acute Coronary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Sahar Sadeghian 1
  • Hossein EbrahimiMoghaddam 2
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch
2 Associate Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of multi-model pain management program on subjective pain, pain catastrophizing in men and women with acute coronary syndrome in 1398.
Methods: The method of the present study is a semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study consists of all male and female patients of Rajai Heart Hospital in Tehran in 1398-99 who had the characteristics of acute coronary syndrome in the ECG and were diagnosed by a specialist; to achieve the sample group by available sampling method with people who wanted to participate in the study were selected and according to Cohen's table and the error rate of 1%, 30 people were randomly divided into two groups of 15 people, experimental and control group. At this stage, subjective pain and pain catastrophe questionnaires were taken as a pre-test from both experimental and control groups, then the experimental group received 8 sessions of multi-model pain management program, after 8 sessions, post-test was taken from both groups. Analysis of covariance was used by SPSS-24.
Results: The data showed a significant difference between the experimental and control groups in the scale of mental pain and catastrophic pain.
Conclusion: The results of this study showed the effect of a multimodal pain management program as one of the supportive methods in reducing subjective pain and catastrophic pain in patients with acute coronary syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain management
  • Subjective Pain
  • Catastrophizing
  • Acute coronary syndrome