مدل علّی سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ‌ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نقشی برجسته در آینده یک کشور می‌تواند ایفا نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل علی بین سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل همه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر فسا در سال تحصیلی 98-1397 و والدین آنها بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله ای، 493 نفر دانش‌آموز (248 پسر و 245 دختر) انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس سبک فرزندپروری دیانا بامریند، مقیاس پنج عاملی شخصیت NEO_FFI، مقیاس عملکرد تحصیلی و مقیاس سرزندگی تحصیلی استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و معادله‌یابی ساختاری صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد سرزندگی تحصیلی نقش واسطه‌گری معناداری را در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با عملکرد تحصیلی ایفا می‌کند. همچنین مدل علی ارایه شده از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Model of Parenting Styles and Academic Performance with the Mediator Role of Academic buoyancy

نویسندگان [English]

  • Mansor Soheili 1
  • Soltanali Soheili 2
  • Nadereh Sohrabi Shegefti 3
  • Majid Barzegar 3
1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: the students’ academic performance plays a dramatic role in the future of every country. Therefore, the present study was conducted aiming to explain the causal model of parenting styles and academic performance with the mediator role of academic buoyancy in high school students.
Material and methods: the research method was descriptive in correlational and structural equations type. The statistical population included all male and female secondary high school students in the city of Fasa in academic year 2018-19 and their parents from whom 493 students (248 boys and 245 girls) were selected through multi-stage clustered random sampling method. Diana Baumrind’s parenting style scale, NEO-EFI five factor personality scale, academic performance scale and academic buoyancy scale were used in order to collect data. The data analysis was done after collecting the questionnaires via Pearson correlation and structural equation methods.
Findings: the results of structural equations modeling revealed that the academic buoyancy plays a significant mediator role in the relationship between parenting styles and academic performance. Moreover, the offered causal model enjoys an acceptable goodness of fit.
Conclusion: according to the findings of the present study, the parents’ parenting styles and academic buoyancy should be seriously paid attention to in the process of the students’ academic performance and success as effective variables on this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting styles
  • academic performance
  • academic buoyancy
Comerford, J., Batteson, T., Tormey, R. (2015).
Academic buoyancy in second level schools: insights
from Ireland. Journal of Social and Behavioral
Sciences, 197, 98-103.
Diaconu-Gherasim, L.R., Măirean, C. (2016).
Perception of parenting styles and academic
achievement: The mediating role of goal orientations.
Learning and Individual Differences, 49, 378- 385.
Duijin, M., Rosenstiel, I.V., Schais, W., Smallenbroek
,C., Dahmen, R. (2014). Vitality and health:A lifestyle
programme FOR employees .Eurpean Jornal of inter
grative Medicin, 3(2), 97-102.
Hirvonen, R., Yli-Kivistö, L., Putwain, D.W., Ahonen ,
T., Kiuru, N. (2019). School-related stress among sixthgrade students – Associations with academic buoyancy
and temperament. Learning and Individual Differences,
70, 100-108.
Kertechian, S.K. (2018). Conscientiousness as a key to
success for academic achievement among French
university students enrolled in management studies.
The International Journal of Management Education,
16(2), 154-165.