مقایسه تأثیر تمرین هوازی و متیل فنیدیت بر شاخص‎های آنتی اکسیدانی بافت کبد رت‎های ویستار نر مبتلا به کاستی توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی به ویژه تمرینات هوازی نقش حمایتی در برابر آسیبهای اکسایشی کبدی کاهش التهاب، صدمات و فیبروز کبدی دارد و مروری بر برخی مطالعات بیانگر اثرات مخرب متیل فنیدیت بر روی برخی از اعضای بدن است؛ بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین هوازی و متیل فنیدیت بر  شاخص های آنتی اکسیدانی بافت کبد رت های ویستار نر مبتلا به کاستی توجه/بیش فعالی می باشد.
روش کار: روش تحقیق از نوع آزمایشگاهی بود. 36 سر موش‌ صحرایی نر نژاد ویستار  بیش فعال  با میانگین و انحراف معیار وزنی 32/7±23/186 به 3 گروه 9 تایی، تمرین هوازی، مصرف متیل فنیدیت، تمرین هوازی+ مصرف متیل فنیدیت  و یک گروه 9 تایی کنترل تقسیم شدند. گروه های آزمایش به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته و 60 دقیقه در روز به تمرین پرداختند از آزمون‌ تحلیل واریانس یک راهه جهت تجزیه و تحلیل داه‌ها استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز گروه کنترل نسبت به دیگر گروه‌ها (ADHD بدون تمرین و بدون مصرف متیل فنیدیت، ADHD + تمرین هوازی، ADHD + مصرف متیل فنیدیت،  ADHD + متیل مصرف فنیدیت+ تمرین هوازی) تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0≥ P). همچنین بین آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز گروه ADHD  بدون تمرین هوازی و بدون مصرف متیل فنیدیت نسبت به دیگر گروه­ها (کنترل، ADHD + تمرین هوازی، ADHD + مصرف متیل فنیدیت،  ADHD + مصرف متیل فنیدیت+ تمرین هوازی) تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0≥ P). ولی بین آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز گروه  + ADHD تمرینات هوازی با گروه ADHD    +مصرف متیل فنیدیت  و همچنین با گروه  + ADHD مصرف متیل فنیدیت + تمرینات هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت (01/0≤p).
نتیجه گیری: به نظر می­رسد که تمرینات هوازی می‌تواند جایگزین مصرف متیل فنیدیت در ارتباط با آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در رت های نر ویستار دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of aerobic exercise and methylphenidate on antioxidant indices of liver tissue in male Wistar rats with attention deficit / hyperactivity disorder

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jalalian
PhD Student, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Research has shown that physical activity, especially aerobic exercise, has a protective role against oxidative liver damage, reducing inflammation, injury and liver fibrosis, and a review of some studies shows the destructive effects of methylphenidate on some organs; Therefore, the aim of this study was to compare the effect of aerobic exercise and methylphenidate on the antioxidant indices of liver tissue in male Wistar rats with attention deficit / hyperactivity disorder.
Methods: The research method was laboratory. Thirty-six hyperactive male Wistar rats with mean and standard deviation of 186.23±7.32 were divided into 3 groups of 9 rat : endurance training, methylphenidate consumption, endurance training + methylphenidate consumption and a group of 9 rat. The experimental groups practiced for 6 weeks, 5 days a week and 60 minutes a day. One-way analysis of variance test was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between superoxide dismutase and catalase enzymes in the control group compared to other groups (ADHD without exercise and without methylphenidate, ADHD + aerobic exercise, ADHD + methylphenidate, ADHD + methylphenidate + aerobic exercise). Had (P≤0.001). Also, there is a significant difference between superoxide dismutase and catalase enzymes of ADHD group without aerobic exercise and without methylphenidate consumption compared to other groups (control, ADHD + aerobic exercise, ADHD + methylphenidate consumption, ADHD + methylphenidate consumption + aerobic exercise) (P≤0.001). But there was no significant difference between superoxide dismutase and catalase enzymes in ADHD + aerobic exercise group with ADHD + methylphenidate group and also with ADHD + methylphenidate + aerobic exercise group (p≥0.01).
Conclusion: It seems that aerobic exercise can replace the use of methylphenidate in connection with superoxide dismutase and catalase enzymes in male Wistar rats with attention deficit / hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver
  • Endurance training
  • Methylphenidate
  • Superoxide dismutase and catalase
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder