ارزیابی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد(1395-1391)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دپارتمان پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استاد گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد گروه کودکان، داشنگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت سلامتی کودکان به عنوان یک اصل مهم در ارزیابی سلامت جامعه ما در این مطالعه به به بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد پرداختیم.
روش اجرا و موارد مورد استفاده:این مطالعه یک مطالعه مقطعی بوده که با تهیه چک لیست برای تمام کودکان فوت شده که در فاصله فروردین 1391 تا پایان اسفند 1395 به بیمارستان دکتر شیخ مراجعه کرده بودندصورت گرفت.که پس از جمع اوری اطلاعات در نرم افزار SPSS16 ثبت شده و آنالیز گردید.
یافته ها :در این بازه 5 ساله 90197 کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شدند که از این تعداد 1272 مورد فوت داشتیم.که 54% پسر بودند. فراوانترین تشخیص اولیه برای نوزادان فوت شده آنومالی ها بود (هم در دختر هاهم در پسرها) که بعد از آن علل جراحی سپس علل تنفسی در پسر ها و علل تنفسی و سپس علل عفونی در دختر ها شایع تر دیده می شدند.امادر سنین غیر نوزادی شایعترین علت اولیه همچنان آنومالی ها در هر دو جنس بودند ولی بعد از آن علل هماتولوژیک،بدخیمی،تنفسی و سپس علل عفونی مطرح می شد.(در پسرها به ترتیب :آنومالی ها، علل هماتولوژیک،بدخیمی ها و در دختر ها به ترتیب :آنومالی ها ،علل هماتولوژیک و علل تنفسی)
نتیجه گیری:با توجه به اهمیت سلامتی کودکان به عنوان یکی از شاخص های توسعه وجود یک سیستم دقیق جهت ثبت اسناد مرگ وبررسی اطلاعات هر منطقه به صورت جدا ،می تواند جهت برنامه ریزی ها سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

5years evaluation of child deaths in Dr. Sheikh Hospital in Mashhad(2012-2016)

نویسندگان [English]

  • Fateme Mollaei 1
  • Anoush Azarfar 2
  • Yalda Ravanshad 3
  • Abdullah Banihashem 4
  • Farhad Heydarian 5
1 Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
2 Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Professor of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Professor of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the importance of children's health as an important factor in assessing a community, we studied the 5-year mortality rate of children at Dr. Sheikh Hospital in Mashhad.
Methods & materials: This study is a cross-sectional study that is done by preparing a checklist for all deceased children referred to Dr. Sheikh Hospital in Mashhad between april 2012 to march 2016. The checklist included demographic information and disease information, as well as the Medical Assistant's death codes written on the death certificate, which were then recorded and analyzed in SPSS 16 software.
Results: In this 5-year period 90197 children were admitted to Dr. Sheikh Hospital in Mashhad, of whom 1272 died. Of the total number of deaths, 54% were male and 22% of all deaths were in neonates. The mean age of infants was 11 days and for others 43 months. The mean duration of hospitalization in infants was 11 days and 14 days for others. The most common initial diagnosis for deceased infants was malformations (both in girls and boys). After that surgical and then respiratory causes were more common in boys and respiratory and then infectious causes in girls. But at non-neonatal age, the most common primary cause was still anomalies in both sexes, but hematologic, malignant, respiratory, and then infectious etiologies were in lower levels. And but the secondary diagnosis septicemia,respirtory causes and cardiovascular disease respectively were the most common etiologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chidren
  • Disease
  • Mortality
  • Diagnosis
  • Mashhad