تاثیر عصاره استویا و تمرینات استقامتی بر آنزیم‎های کبدی رت‎های نر ویستار چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که گیاهان دارویی زمانی که به صورت عصاره استفا ده می شود بر درمان بیماری‎ها اثرگذاری بیشتری دارد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عصاره استویا و تمرینات استقامتی بر آنزیم‎های کبدی رت‎های نر ویستار چاق بود.
روش کار: روش تحقیق از نوع آزمایشگاهی بود. 24 سر موش‌ صحرایی نر نژاد ویستار در سن 3 ماهگی به 2 گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند تقسیم شدند. گروه تجربی در سن 12 هفتگی به 4 گروه چاق، ورزش، استویا و ورزش+ استویا با میانگین سنی   و انحراف استاندارد 25/32±75/312 به صورت تصادفی تقسیم شدند. از تردمیل 5 بانده جهت تمرینات استقامتی استفاده شد. برنامه تمرینی آزمودنی‌ها 30 دقیقه در هر روز، برای مدت 8 هفته با سرعت 8 متر بر دقیه بود. از آزمون  t وابسته و تحلیل واریانس یک راهه جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها استفاده شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات استقامتی و مصرف عصاره استویا و ترکیبی از هر دو بر وزن رت­های نر ویستار چاق اثر معنی داری دارد(P≤0.001). ولی بین اثربخشی تمرینات استقامتی و مصرف  عصاره استویا بر آنزیم‎های کبدی رت­های نر نژاد ویستار تفاوت معنی داری ندارد(P≥0.001).
نتیجه گیری: به نظر می­رسد که هم ورزش و هم مصرف عصاره استویا و هم ترکیب این دو بر آنزیم‎های کبدی اثر دارند. پیشمهاد می گردد جهت اعتبار بیرونی تحقیق در این راستا تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Stevia extract and endurance training on liver enzymes in obese male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Seyed Peyman Hosseini 1
  • Hassan Abdi 2
  • Seyed Javad Ziaolhagh 3
1 MA Student of Sport Physioilogy, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that herbs are more effective in treating diseases when used as an extract; The aim of this study was to evaluate the effect of stevia extract and endurance training on liver enzymes in obese male Wistar rats.
Methods: The research method was laboratory. Twenty-four male Wistar rats at 3 months of age were divided into control and experimental groups. The experimental group at 12 weeks of age was randomly divided into 4 groups: obese, exercise, stevia and exercise + stevia with mean age and standard deviation of 312.75 ± 32.25. A 5-treadmill was used for endurance training. The subjects' training program was 30 minutes per day for 8 weeks at a speed of 8 meters per minute. Dependent t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data.
Results: The results showed that endurance training and consumption of stevia extract and a combination of both had a significant effect on the weight of obese male Wistar rats (P≤0.001). But there is no significant difference between the effectiveness of endurance training and consumption of stevia extract on liver enzymes in male Wistar rats (P≥0.001).
Conclusion: It seems that both exercise and consumption of stevia extract and the composition of these two have an effect on liver enzymes. It is suggested that more research be done in this regard for the external validity of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stevia extract
  • Endurance training
  • Liver enzymes
  • Rat
  • Obesity