تاثیر مداخله های آموزش والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه ،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه، ساوه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه :      رشد کودکان در طول زندگی دارای مراحل مشخصی است .برخی از کودکان بنابر دلایل مختلف قادر به گذراندن موفق این مراحل و تامین انتظارات و تکالیف رشدی خود به روال طبیعی نیستند که همین امر سبب می­گردد که در حیطه رفتارهای اجتماعی، هیجانی، تحصیلی با مشکلات حادی مواجه شوند هدف مطالعه حاضرتاثیر مداخله های آموزش مدیریت رفتاری والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی( نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی بود.
روش  کار: پژوهش به صورت شبه آزمایشی، در قالب پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. که نمونه ای به تعداد 80 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه و به شیوه گمارش  تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه تخصیص داده شدند. برای این افراد از بسته آموزش مدیریت رفتاری والدین، آزمون عملکرد پیوسته رزولد و همکاران (1956)، سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (1993) و سیاهه رفتارکودک آخنباخ در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. در این پژوهش از محاسبات آماره توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده بیست و دومین ویرایش نرم افزارSPSS نسخه 12مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد اثربخشی رویکرد مداخله ای دارودرمانی در مقایسه با آموزش مدیریت رفتاری والدین و نوروفیدبک به ترتیب بر کاهش مشکلات کودکان بیش فعال در سه زمینه مورد پژوهش فوق بیشتر بود. (001/0>P)
نتیجه گیری: آموزش مدیریت رفتاری والدین، نوروفیدبک و دارودرمانی در افزایش بهبود آزمودنی های گروه آزمایشی تاثیر جالب توجهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Parenting Behavioral Management Training (Based on Functional Behavior Assessment Approach), Neurofeedback and Drug Therapy on Attention, and Focus, Behavioral Problems, and Social-Emotional Adjustment in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Omidinejad 1
  • Jacenthe salibi 2
  • Hooman namvar 3
1 PhD educational Psychology, college of human science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Associate professor department of educational psychology Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran (Corresponding Author (
3 assistant professor department of health psychology, college of human science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Introduction: Children have certain stages of development throughout their lives. Some children, for various reasons, are unable to successfully pass these stages and meet their expectations and developmental tasks in a natural way that results in social, emotional, The purpose of the present study was to investigate the effects of parental behavioral management training interventions (FBA), neurofeedback, and drug therapy on attention and concentration, behavioral problems, and emotional-social adjustment in children with attention deficit / hyperactivitywas disorder.
Methods: The study was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. A sample of 80 individuals was randomly assigned into two experimental and control groups by purposeful and voluntary random sampling. For these subjects, the Parent Behavioral Management Training Package, Roswell et al. (1956) Continuous Performance Test, Sinn and Singh's (1993) Student Adaptation and Achenbach Child Behavior Checklist were completed in the pre-test and post-test stages. In this study, descriptive and inferential statistics calculations of multivariate analysis of covariance were analyzed using the twenty-second version of SPSS software version 12.
Results: The results showed that the efficacy of the intervention approach was more than the parent and neurofeedback behavioral management training in reducing the problems of overactive children in the three areas under study, respectively. (001/0> P)
Conclusion: Behavioral management training of parents, neurofeedback and drug therapy had a significant effect on enhancing the experimental group's improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent Behavioral Management Training
  • Functional Behavior Assessment Approach
  • Neurofeedback
  • Drug Therapy
  • Attention and Focus
  • Social Emotion Adaptation
  • Child Behavioral Problems