ارتباط بین تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش نقش مهمی در سلامت جسم و روان دارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان پرداخته است.
روش کار: پژوهش از حیث هدف، کاربردی و ازنظر شیوه­ گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان گروه آموزشی تربیت‌بدنی (علوم ورزشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 492 نفر بودند که 216 نفر از آن‌ها به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه­های استاندارد میزان مشارکت ورزشی، تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس به‌صورت آنلاین استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تصویر بدن به‌صورت مستقیم در میزان مشارکت ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی نقش مثبت و معناداری دارد(001/0 P≤). همچنین نقش میانجی عزت‌نفس در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشی تأیید شد؛ اما مشخص شد که خودکارآمدی به‌تنهایی در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشی نقش میانجی­ ندارد (001/0 P≥). البته خودکارآمدی و عزت‌نفس به‌صورت هم‌زمان نیز رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشی را به‌صورت مثبت و معنادار میانجی­گری می­کنند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که توجه به عزت‌نفس و خودکارآمدی به‌صورت هم‌زمان می­تواند کمک کند تا دانشجویانی که نگران تصویر بدن خود هستند، مشارکت بیشتری در فعالیت­های ورزشی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between body image, self-efficacy and self-esteem in the physical participation of physical education students

نویسندگان [English]

  • Siavash Khodaparast 1
  • Mohammad Amin Savari 2
  • Parviz Jafari Siahgoorabi 3
  • Hassan Abdi 4
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Master of sport managment, strategic managment in sport organizations, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Master of Sports Psychology, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Considering that physical activity and participation in sports play an important role in physical and mental health; Therefore, the present study investigated the relationship between body image, self-efficacy and self-esteem in sports participation of physical education students of Lahijan Azad University.
Methods: The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The statistical population of the study was 492 students of the Department of Physical Education (Sports Sciences) of Lahijan Islamic Azad University in the academic year 2020-2021, of which 216 were selected by simple random sampling. In order to collect data, standard questionnaires of sports participation, body image, self-efficacy and self-esteem were used online. Data analysis was performed by structural equation modeling.
Results: The results showed that body image directly plays a positive and significant role in the level of sports participation of physical education students (P≤0.001). The mediating role of self-esteem in the relationship between body image and sports participation was also confirmed. However, it was found that self-efficacy alone does not mediate the relationship between body image and sports participation (P≥0.001). Of course, self-efficacy and self-esteem simultaneously mediate the relationship between body image and sports participation in a positive and meaningful way.
Conclusion: It seems that paying attention to self-esteem and self-efficacy at the same time can help students who are concerned about their body image to participate more in sports activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Self-Efficacy
  • Self-Esteem
  • Sports Participation