عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی در زمان شیوع کووید- ۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی ورزش، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، واحد جامع چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که مثبت گرایی بر خیلی از متغیرها از جمله رفتا اثرگذار می‎باشد؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر شناسایی مولفه­ها و عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی کارکنان سازمان­های ورزشی در زمان شیوع کووید- ۱۹بود.
روش کار: . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می‎باشد که از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام­مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. جامعه آماری شامل صاحب­نظران و مطلعین سازمان­های ورزشی بودند. در این بخش نمونه­گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت­کننده 15 نفر بودند . در این بخش پس از انجام هر مصاحبه، داده­های گردآوری شده بررسی می­شد و با توجه به بررسی­های به عمل آمده مصاحبه بعدی به عمل می­آمد؛ این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جهت گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه­ساختاریافته استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد.
نتایج: یافته ­ها نشان داد پدیده محوری در این تحقیق ترکیبی از مقوله­های فرعی خودکارمدی، تاب­آوری، خوش­بینی واقع­بینانه و امیدواری است. همچنین عوامل علی مؤثر بر مثبت گرایی شامل حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، رهبری تحول آفرین و رهبری اصیل بود. عوامل زمینه­ای مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل فرهنگ­سازمانی، عزت نفس سازمان­محور و مالکیت روان­شناختی بود. عوامل مداخله­گر مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل ابهام نقش، ویژگی­های شغلی و تفاوت فردی بود. راهبردهای مؤثر بر مثبت گرایی شامل آموزش مثبت­نگری، انطباق­پذیری مسیر شغلی و توانمندی­های شخصیتی بود.
نتیجه‌گیری: در نهایت پیامدهای حاصل از کاربست راهبردهای مثبت گرایی شامل افزایش اشتیاق شغلی کارکنان، تقویت نگرش­ها، تقویت رفتار شهروندی سازمانی، بهبود و اقدام توسعه فردی، بهبود عملکرد سازمانی، ایجاد سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Positiveness in Organizational Behavior at the Outbreak of Covid-19

نویسندگان [English]

 • Amir Reza Parsamehr 1
 • Seyyed Jafar Moosavi 2
 • Hossein Soltani 3
 • Mohammed Sanaie 4
1 PhD Student in Sports Management, Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Department of Physical Education, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Sport Psychology, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 Department of Sports Management, Chalous Comprehensive Unit, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that positivism affects many variables, including behavior; Therefore, the aim of this study was to identify the components and factors affecting positivity in the organizational behavior of employees of sports organizations during the outbreak of Covid-19.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and in terms of qualitative method. The data theory method of Strauss and Corbin's systematic approach was used. The statistical population included experts and informants of sports organizations. In this section, sampling was performed by the method of maximum diversity and the total number of participants was 15. In this section, after each interview, the collected data was reviewed and according to the surveys conducted, the next interview was conducted; This process continued until theoretical saturation was reached. Semi-structured interviews were used to collect data. In order to evaluate the quality and validation of qualitative results in the present study, Lincoln and GABA (1985) evaluation criteria including validity, transferability, reliability and verification criteria were used.
Results: The findings showed that the central phenomenon in this study is a combination of sub-categories of self-efficacy, resilience, realistic optimism and hope. Causal factors affecting positivism also included organizational support, organizational justice, transformational leadership, and genuine leadership. Underlying factors influencing positivism strategies included organizational culture, organizational self-esteem, and psychological ownership. Interfering factors influencing positivism strategies included role ambiguity, job characteristics, and individual differences. Strategies affecting positivity included positivity training, career adaptability, and personality competencies.
Conclusion: Finally, the consequences of applying positivist strategies included increasing employees' job motivation, strengthening attitudes, strengthening organizational citizenship behavior, improving and developing individual development, improving organizational performance, creating social capital and organizational virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positiveness
 • Organizational Behavior
 • Covid- 19
 1. Fisher D, Heymann D. Q&A: The novel coronavirus outbreak causing COVID-19. BMC medicine.
  2020;18(1):1-3.
  2. Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated
  with a new coronavirus of probable bat origin. nature. 3-277798)579; 2020.
  3. Fink JS, Pastore DL, Riemer HA. Managing employee diversity: Perceived practices and
  organisational outcomes in NCAA Division III athletic departments. Sport Management Review.
  2003;6(2):147-68.
  4. Cunningham GB. The relationships among commitment to change, coping with change, and turnover
  intentions. European Journal of work and organizational psychology. 2006;15(1):29-45.
  5. Bruening JE, Dixon MA, Tiell B, Osborne B, Lough N, Sweeney K. Athletics: Perceptions of
  Supervisors.
  6. Quarterman J, DuPree AD, Willis KP. Challenges confronting female intercollegiate athletic directors
  of NCAA member institutions by division. College Student Journal. 2006;40(3):528-46.
  7. Kim M, Kim ACH, Newman JI, Ferris GR, Perrewé PL. The antecedents and consequences of positive
  organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport
  organizations. Sport Management Review. 2019;22(1):108-25.
  8. Lewis S. Positive psychology at work: How positive leadership and appreciative inquiry create
  inspiring organizations: John Wiley & Sons; 2011.
  9. J. Mills M, R. Fleck C, Kozikowski A. Positive psychology at work: A conceptual review, state-ofpractice assessment, and a look ahead. The Journal of Positive Psychology. 2013;8(2):153-64.
  10. Luthans F. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational
  Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior.
  2002;23(6):695-706.
  11. Cimatti B. Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of
  organizations and enterprises. International Journal for quality research. 2016;10(1.)
  12. Donaldson SI, Ko I. Positive organizational psychology, behavior ,and scholarship: A review of the
  emerging literature and evidence base. The Journal of Positive Psychology. 2010;5(3):177-91.
  13. Muse L, Harris SG, Giles WF, Feild HS. Work‐life benefits and positive organizational behavior: is
  there a connection? Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational
  and Organizational Psychology and Behavior. 2008;29(2):171-92.
  14. Compton WC, Hoffman E. Positive psychology: The science of happiness and flourishing: Sage
  Publications.2019 ;
  15. Gable SL, Haidt J. What (and why) is positive psychology? Review of general psychology.
  2005;9(2):103-10.
  16. Avey JB, Luthans F, Jensen SM. Psychological capital: A positive resource for combating employee
  stress and turnover. Human resource management. 2009;48(5):677-93.
  17. Pan X-F, Qin Q, Gao F. Psychological ownership, organization-based self-esteem and positive
  organizational behaviors. Chinese Management Studies. 2014.
  18. Sin NL, Lyubomirsky S. Enhancing well‐being and alleviating depressive symptoms with positive
  psychology interventions: A practice‐friendly meta‐analysis. Journal of clinical psychology. 2009;65(5):467-
  87.
  19. Teismann T, Brailovskaia J, Margraf J. Positive mental health, positive affect and suicide ideation.
  International Journal of Clinical and Health Psychology. 2019;19(2):165-9.
  20. Ismail K, Jafri SKA, Khurram W. An evaluation of positive organizational behavior in Banking Sector
  of Pakistan: Role of Organization based self-esteem and Organizational Supports. Far East Journal of
  Psychology and Business. 2011;4(1):1-16.
  21. Pierce JL, Gardner DG. Self-esteem within the work and organizational context: A review of the
  organization-based self-esteem literature. Journal of management. 2004;30(5):591-622.
 2. 22. Van Dyne L, Pierce JL. Psychological ownership and feelings of possession: Three field studies
  predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior:
  The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior.
  2004;25(4):439-59.
  23. Cropanzano R, Mitchell MS. Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of
  management. 2005;31(6):874-900.
  24. Arshadi N, Elyasi r, Neisi A. Designing and Testing a Model of Some Precedents of Positive
  Organizational Behavior. Positive Psychology Research. 2019;4(4):1-12.
  25. Randall ML, Cropanzano R, Bormann CA, Birjulin A. Organizational politics and organizational
  support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational citizenship behavior. Journal of
  organizational behavior: The international journal of industrial, occupational and organizational psychology
  and behavior. 1999;20(2):159-74.
  26. Gomar M, Islambolchi A. Investigating the Role of Positive Organizational Behavior on Commitment
  Behaviors of Employees with the Mediating Role of Job Self-Empowerment Behaviors in Hamedan
  Municipality. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. 2021;52:1-24.
  27. Salajegheh a, Biglari n, Andam r .Role Clarification of Positive Organizational Behavior
  Intermediation in Relationship between Managers Sense of Humor with Creativity Employee in Youth and
  Sport Offices of Kerman Province. Sport Management Studies. 2019;12(4):25-67.
  28. Khurram W, Jafri S, Ismail K, Soehod K. An assessment of positive organizational behavior in service
  sector of Pakistan: Role of organization based self-esteem and global self-esteem. Research Journal of Applied
  Sciences, Engineering and Technology. 2013;6(15):2872-80.
  29. Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. Counseling and psychotherapy theories in context and
  practice: Skills, strategies, and techniques: John Wiley & Sons; 2018.
  30. Antoine P, Dauvier B, Andreotti E, Congard A. Individual differences in the effects of a positive
  psychology intervention: Applied psychology. Personality and Individual Differences. 2018;122:140-7.
  31. Barimani A, donyavi r, taghizade S. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Optimism and
  Alexithymia in Retired Female Teachers with Anxiety. Positive Psychology Research. 2020;6(2):49-64.
  32. Naderiheshi K, Najafbeygi R. Designing a Model of Positive Organizational Behavior in Human
  Resource Management in Iranian public sectors With the approach of Delph fuzzy technique. Iranian Journal
  of Public Administraion Misson. 2016;7(7):279-93.
  33. Rossier J, Zecca G, Stauffer SD, Maggiori C, Dauwalder J-P. Career Adapt-Abilities Scale in a Frenchspeaking Swiss sample: Psychometric properties and relationships to personality and work engagement.
  Journal of Vocational behavior. 2012;80(3):734-43.
  34. Lavy S, Littman-Ovadia H. My better self: Using strengths at work and work productivity,
  organizational citizenship behavior, and satisfaction. Journal of Career Development. 2017;44(2):95-10.9
  35. Huber A, Webb D, Höfer S. The German version of the strengths use scale: the relation of using
  individual strengths and well-being. Frontiers in psychology. 2017;8:637.
  36. Hosseini M, Zardoshtiyan S. The Effect of Authentic Leadership Style on Spirituality at Work with
  Mediating Role of Psychological Capital in the West Iranian General Youth and Sport Offices. Scientific
  Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2016;3(2):11-9.