عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی در زمان شیوع کووید- ۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی ورزش، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، واحد جامع چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که مثبت گرایی بر خیلی از متغیرها از جمله رفتا اثرگذار می‎باشد؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر شناسایی مولفه­ها و عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی کارکنان سازمان­های ورزشی در زمان شیوع کووید- ۱۹بود.
روش کار: . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می‎باشد که از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام­مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. جامعه آماری شامل صاحب­نظران و مطلعین سازمان­های ورزشی بودند. در این بخش نمونه­گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت­کننده 15 نفر بودند . در این بخش پس از انجام هر مصاحبه، داده­های گردآوری شده بررسی می­شد و با توجه به بررسی­های به عمل آمده مصاحبه بعدی به عمل می­آمد؛ این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جهت گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه­ساختاریافته استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد.
نتایج: یافته ­ها نشان داد پدیده محوری در این تحقیق ترکیبی از مقوله­های فرعی خودکارمدی، تاب­آوری، خوش­بینی واقع­بینانه و امیدواری است. همچنین عوامل علی مؤثر بر مثبت گرایی شامل حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، رهبری تحول آفرین و رهبری اصیل بود. عوامل زمینه­ای مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل فرهنگ­سازمانی، عزت نفس سازمان­محور و مالکیت روان­شناختی بود. عوامل مداخله­گر مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل ابهام نقش، ویژگی­های شغلی و تفاوت فردی بود. راهبردهای مؤثر بر مثبت گرایی شامل آموزش مثبت­نگری، انطباق­پذیری مسیر شغلی و توانمندی­های شخصیتی بود.
نتیجه‌گیری: در نهایت پیامدهای حاصل از کاربست راهبردهای مثبت گرایی شامل افزایش اشتیاق شغلی کارکنان، تقویت نگرش­ها، تقویت رفتار شهروندی سازمانی، بهبود و اقدام توسعه فردی، بهبود عملکرد سازمانی، ایجاد سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Positiveness in Organizational Behavior at the Outbreak of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Parsamehr 1
  • Seyyed Jafar Moosavi 2
  • Hossein Soltani 3
  • Mohammed Sanaie 4
1 PhD Student in Sports Management, Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Department of Physical Education, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Sport Psychology, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 Department of Sports Management, Chalous Comprehensive Unit, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that positivism affects many variables, including behavior; Therefore, the aim of this study was to identify the components and factors affecting positivity in the organizational behavior of employees of sports organizations during the outbreak of Covid-19.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and in terms of qualitative method. The data theory method of Strauss and Corbin's systematic approach was used. The statistical population included experts and informants of sports organizations. In this section, sampling was performed by the method of maximum diversity and the total number of participants was 15. In this section, after each interview, the collected data was reviewed and according to the surveys conducted, the next interview was conducted; This process continued until theoretical saturation was reached. Semi-structured interviews were used to collect data. In order to evaluate the quality and validation of qualitative results in the present study, Lincoln and GABA (1985) evaluation criteria including validity, transferability, reliability and verification criteria were used.
Results: The findings showed that the central phenomenon in this study is a combination of sub-categories of self-efficacy, resilience, realistic optimism and hope. Causal factors affecting positivism also included organizational support, organizational justice, transformational leadership, and genuine leadership. Underlying factors influencing positivism strategies included organizational culture, organizational self-esteem, and psychological ownership. Interfering factors influencing positivism strategies included role ambiguity, job characteristics, and individual differences. Strategies affecting positivity included positivity training, career adaptability, and personality competencies.
Conclusion: Finally, the consequences of applying positivist strategies included increasing employees' job motivation, strengthening attitudes, strengthening organizational citizenship behavior, improving and developing individual development, improving organizational performance, creating social capital and organizational virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positiveness
  • Organizational Behavior
  • Covid- 19