بررسی ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، مربی دانشکده پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد ، ایران

4 استادیار طب اورژانس، بخش اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

5 گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ایران

6 دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه: پسوریازیس یک التهاب مزمن سیستم ایمنی - پوست می باشد که مشخصه ی آن پلاک های اریتماتوز شریانی است. اندازه گیری ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید می تواند ابزاری برای تشخیص زودرس آترواسکلروز در مرحله قبل از انسداد و دارای علائم بالینی باشد.
روش کار:  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 30 بیمار پسوریازیس  و 30 فرد سالم در سنین 20 تا 60 سال مراجعه کننده به کلینیک پوست در بیمارستان 22 بهمن مشهد طی سالهای 98-97 با نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. اندازه گیری ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک توسط همکار رادیولوژیست طرح و با استفاده از سونوگرافی  انجام شد. در انتها داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16و آزمون های آماری آنوا، من ویتنی و پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین ضخامت اینتیمای مدیای کاروتید (CIMT) در بیماران و گروه کنترل به ترتیب 0.059± 0.51 و 0.047± 0.47 میلی متر به دست آمد. CMIT مشترک در بیماران پسوریازیس به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل مشاهده شد (p value= 0.010).  ارتباط معنی داری بین میانگین CIMT در بیماران با سن ، جنس و شخص توده ی بدنی  یافت نشد.
نتیجه گیری: از آن جایی که CIMT در بیماران پسوریازیس به طور معناداری بالاتر گزارش شده است، کنترل سخت گیرانه تر سایر عوامل خطر آترواسکلروز نسبت به سایرین و کنترل شدید تر التهاب در این افراد ضرورت می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation common Carotid Intima-Media Thickness in patients with psoriasis and comparison with control group

نویسندگان [English]

 • Vahid Sepehr 1
 • Mahshid Emamypour 2
 • Zahra Sharifi 3
 • Seyed Mohammad Mousavi 4
 • Farnood Rajabzadeh 5
 • Nazgol Behgam 6
 • Elnaz vafadar moradi 4
1 Dermatology Department, Faculty of Medicine, Islamic Azad University Mashhad Branch, Assistant Professor, Mashhad, Iran.
2 Faculty of Medicine, Islamic Azad University Mashhad Branch, Medical Student, Mashhad, Iran.
3 Faculty member of nursing, Islamic Azad University Mashhad Branch, Master of Nursing Education, Mashhad, Iran.
4 Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Assistant Professor, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
5 Radiology Department, Faculty of Medicine, Islamic Azad University Mashhad Branch, Assistant Professor, Mashhad, Iran.
6 Faculty member of nursing, Islamic Azad University Mashhad Branch, Nursing Student, Mshhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Psoriasis is a chronic inflammation of the skin-immune system characterized by arterial erythematous plaques. Carotid artery intima measurement can be a tool for early detection of atherosclerosis in the pre-occlusion stage and has clinical signs.
Material&Method: This case-control study was performed on 30 patients with psoriasis and 30 control people aged 20 to 60 years who referred to the dermatology clinic at 22 Bahman Hospital in Mashhad during 2018-2019 , sampling was performed by available method. After explaining the research process and obtaining patients informed concept, data was recorded in the checklist.
Radiologist colleague of this study using ultrasound for a Carotid-Intima Media Thickness (CIMT) measurement. In this study of SPSS16 and statistical tests of Anova, Man Whitney, and Pearson were used to analyze the data.
Findings: CIMT was found in patients and the control group at 0.059 ± 0.51 and 0.047 ± 0.47 mm, respectively ( p value= 0.010). Pearson correlation coefficient did not report a significant relationship between mean CIMT in patients with age, sex and BMI. \
Conclusion: Since CIMT has been reported to be significantly higher in patients with psoriasis, stricter control of other risk factors for atherosclerosis than others and stricter control of inflammation in these individuals are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psoriasis
 • Carotid Intima-Media Thickness
 • ultrasonography
 • Body Mass Index (BMI)