مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

2 استاد ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران. دانشیار ، گروه مشاوره ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف اصلی این مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاهها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
روش کار
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر داوطلب ورود به دانشگاه در  ناحیه 1 رشت  در سال 1398  به تعداد 1560  نفر می باشد. حجم نمونه 500 نفر ( 236  نفر پسر و 264 نفر دختر) تعیین شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل 7 مقیاس:  1-  پرسشنامه سرمایه های تحولی اسکلز و بنسون(2005)، 2- پرسشنامه کنترل روان شناختی سوننز و همکاران(2010) ، 3- مقیاس امید به تحصیل خرمایی و کمری(1396) 4- مقیاس بهزیستی تحصیلی تومینن-سوینی و همکاران (2012).5- مقیاس بازداری رفتاری شامل مقیاس بزرگسال(2005) می باشد، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج
یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری ، بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد (01/0>P). همچنین  بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری، بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد. (01/0>P).
نتیجه گیری
در یک جمع بندی کلی میتوان گفت از آنجا که دو متغیرِ امید به تحصیلی و بهزیستی تحصیلی- به عنوان اولین متغیرهای موثر- هم بر بعد عینی و هم ذهنی موفقیت تحصیلی موثرند، می­توانند به عنوان مهمترین عواملی در نظر گرفته شوند که در فرایند مشاوره تحصیلی بایستی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین ایجاد و تقویت یک خودپنداره مثبت تحصیلی در دانش آموزان از طریق ارائه بازخوردهای مثبت و تقویتهای کلامی؛ همچنین افزایش مهارت های تحصیلی از طریق روشهای افزایش تمرکز حواس، روشهای مطالعه و یادگیری، غلبه بر اضطراب کنکور با شیوههای مختلف رفتاری و شناختی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of the relationship between transformational capital, academic achievement and academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental psychological control in students volunteering to enter universities

نویسندگان [English]

  • Shina Zeinali 1
  • Bahman Akbari 2
  • Abbass Sadeghi 3
  • Leila Moghtader 4
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.
2 Professor ، Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.( Corresponding author)
3 Associate Professor ، Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran. Associate Professor ،Department of Counselling , University of Guilan , Rasht , Iran.
4 Assistant Professor , Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.
چکیده [English]

Introduction
The main purpose of this structural model was the relationship between transformational capital, educational expectation and academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental psychological control in students volunteering to enter universities. The method of the present study is descriptive-correlational.
 
Material and Method
The statistical population of the present study includes all male and female students volunteering to enter the university in District 1 of Rasht in 1398 in the number of 1560 people. The sample size was 500 people (236 boys and 264 girls). Sampling was done by cluster random sampling. Data collection tools include 7 scales: 1- Skels and Benson (2005) Transformational Capital Questionnaire, 2- Sonnes et al.'s (2010) Psychological Control Questionnaire, 3- Date and Lumbar Education Expectancy Scale (1396) 4- Welfare Scale Tominen-Sweeney et al. (2012). 5 - Behavioral Inhibition Scale includes Adult Scale (2005), used to analyze data obtained from Kolmogorov-Smirnov tests, factor analysis test and structural equation modeling Has been.
 
Results
Findings showed that there is a relationship between transformational capitals with mediation of parental psychological control through behavioral inhibition, between transformational capitals with mediation of parental psychological control through academic well-being (P <0.01). There is also a relationship between education expectation mediated by parental psychological control through behavioral inhibition, and between education expectation mediated by parental psychological control through academic well-being. (01/0> P).
 
Conclusion
In a general conclusion, it can be said that since the two variables of academic hope and academic well-being - as the first effective variables - affect both the objective and subjective dimensions of academic achievement, they can be considered as the most important factors in the process. Academic counseling should be considered. Therefore, creating and strengthening a positive academic self-concept in students by providing positive feedback and verbal reinforcements; it is also suggested to increase academic skills through methods of increasing concentration, study and learning methods, overcoming entrance exam anxiety with different behavioral and cognitive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation Capitals
  • Study Hope
  • Academic Welfare
  • Behavioral Inhibition
  • Parental Psychological Control
  • University Admission Volunteers
1. Rabiee, Mohammad (1395). Academic persistence: The role of stable and unstable psychological factors. Practical
Advice, 5 (2) 37-56. (in Persian)
2. Sepehrnoosh Moradi, Fatemeh (1393). The Relationship between Transformational Capitals and Psychological
Welfare: The Mediating Role of Hope. Master Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences.
University of Tehran. (in Persian)
3. Snyder, C.R. and Lopez, S.L. (2007). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human
strengths. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
4. Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D. and Reschly, A. L. (2006). “Measuring cognitive and psychological
engagement: Validation of the student engagement instrument”. Journal of School Psychology, 44(5): 427-445.
5. Khormaei, Farhad; Kamri, Saman. (1396). Construction and evaluation of psychometric properties of the
education expectation scale. Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 5 (8), 15-37. (in Persian)
6. Carlisle, M. (2011). Healthy Relationships and Building Developmental Assets in Middle School
Students. Canadian Journal of Education, 34(3), 18-32.
7. Clarke, J; & Dimartino, J. (2004). A Personal Prescription for engagement. Principal Leadership, 4(8), 19-23.
8. Scales, P. C., Benson, P. L., Roehlkepartain, E. C., Sesma, A., & van Dulmen, M. (2006). The role of
developmental assets in predicting academic achievement: A longitudinal study. Journal of Adolescence, 29(5),
691-708.
9. Benson, P. L., Scales, P. C., & Syvertsen, A. K. (2011). The contribution of the developmental assets framework
to positive youth development theory and practice. In Advances in child development and behavior (Vol. 41, pp.
197-230). JAI.
10. Filbert, K. M. (2012). Developmental assets as a predictor of resilient outcomes among Aboriginal young people
in out-of-home care (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).
11. Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic
well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290-
305.
12. Jones, M. I. (2018). An examination of developmental assets and academic performance in higher education sport
students.
13. Green, J., Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2007). Motivation and engagement in English, mathematics and science
high school subjects: Towards an understanding of multidimensional domain specificity. Learning and Individual
Differences, 17(3), 269-279.
14. Jackson, C. (2010). A study of the relationship between the developmental assets framework and the academic
success of at-risk elementary to middle school transitioning students. Dallas Baptist University.
15. Laura, D. G., Guido, A., Maria, G., Paula, L. K., Antonio, Z. & Gian, V. C. (2013). Thedeterminants of scholastic
achievement: The contribution of personality traits, selfesteem, and academic self-efficacy. Learning and
Individual Differences, 27, 102–108.
16. Nanda, M. M., Kotchick, B. A., & Grover, R. L. (2012). Parental psychological control and childhood anxiety:
The mediating role of perceived lack of control. Journal of Child and Family Studies, 21(4), 637-645.
17. Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Luyten, P. (2010). Toward a domain-specific approachto the study of parental
psychological control: Distinguishing between dependencyoriented and achievement-oriented psychological
control. Journal of Personality, 78,217–256.
18. Sharif Mousavi, Fatemeh and Elahe Hejazi (1394). The Relationship between Tissue Factors and Academic
Conflict, The Mediating Role of Academic Resilience, 2nd International Conference on Psychology, Educational
Sciences and Lifestyle, Mashhad, Torbat Heydariyeh University. (in Persian)
19. Moradi, Morteza (2017). Presenting an causal-experimental model of the role of mediation in academic
integration in relation to academic self-efficacy beliefs and self-academic respect with academic well-being in
high school adolescents. Journal of Education and Learning Studies (Social Sciences and Humanities, Shiraz
University). 9 (1), 68-90
20. Golestaneh, Musa; Soleimani, Leila; Dehghani, Yusuf (1396). The relationship between transformational capitals
and academic achievement: with the mediating role of psychological capital. Psychological Achievements 24 (1),
127-150. (in Persian)
21. Lawer, L.C. (2014). Relationship between time management and style study with promotion anxiety of students.
Australian Journal of Psychology, 62: 20-29.
22. Anet, G. (2014). The efficacy of Self-monitoring meta cognitions strategies on the motivation and academic
engagement of Students High School. Journal of personality and Social psychology,32, 323-334.