مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

2 استاد ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران. دانشیار ، گروه مشاوره ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف اصلی این مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاهها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
روش کار
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر داوطلب ورود به دانشگاه در  ناحیه 1 رشت  در سال 1398  به تعداد 1560  نفر می باشد. حجم نمونه 500 نفر ( 236  نفر پسر و 264 نفر دختر) تعیین شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل 7 مقیاس:  1-  پرسشنامه سرمایه های تحولی اسکلز و بنسون(2005)، 2- پرسشنامه کنترل روان شناختی سوننز و همکاران(2010) ، 3- مقیاس امید به تحصیل خرمایی و کمری(1396) 4- مقیاس بهزیستی تحصیلی تومینن-سوینی و همکاران (2012).5- مقیاس بازداری رفتاری شامل مقیاس بزرگسال(2005) می باشد، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج
یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری ، بین سرمایه های تحولی با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد (01/0>P). همچنین  بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بازداری رفتاری، بین امید به تحصیل با میانجیگری کنترل روانشناختی والدینی از طریق بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد. (01/0>P).
نتیجه گیری
در یک جمع بندی کلی میتوان گفت از آنجا که دو متغیرِ امید به تحصیلی و بهزیستی تحصیلی- به عنوان اولین متغیرهای موثر- هم بر بعد عینی و هم ذهنی موفقیت تحصیلی موثرند، می­توانند به عنوان مهمترین عواملی در نظر گرفته شوند که در فرایند مشاوره تحصیلی بایستی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین ایجاد و تقویت یک خودپنداره مثبت تحصیلی در دانش آموزان از طریق ارائه بازخوردهای مثبت و تقویتهای کلامی؛ همچنین افزایش مهارت های تحصیلی از طریق روشهای افزایش تمرکز حواس، روشهای مطالعه و یادگیری، غلبه بر اضطراب کنکور با شیوههای مختلف رفتاری و شناختی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of the relationship between transformational capital, academic achievement and academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental psychological control in students volunteering to enter universities

نویسندگان [English]

  • Shina Zeinali 1
  • Bahman Akbari 2
  • Abbass Sadeghi 3
  • Leila Moghtader 4
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.
2 Professor ، Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.( Corresponding author)
3 Associate Professor ، Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran. Associate Professor ،Department of Counselling , University of Guilan , Rasht , Iran.
4 Assistant Professor , Department of Psychology , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran.
چکیده [English]

Introduction
The main purpose of this structural model was the relationship between transformational capital, educational expectation and academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental psychological control in students volunteering to enter universities. The method of the present study is descriptive-correlational.
 
Material and Method
The statistical population of the present study includes all male and female students volunteering to enter the university in District 1 of Rasht in 1398 in the number of 1560 people. The sample size was 500 people (236 boys and 264 girls). Sampling was done by cluster random sampling. Data collection tools include 7 scales: 1- Skels and Benson (2005) Transformational Capital Questionnaire, 2- Sonnes et al.'s (2010) Psychological Control Questionnaire, 3- Date and Lumbar Education Expectancy Scale (1396) 4- Welfare Scale Tominen-Sweeney et al. (2012). 5 - Behavioral Inhibition Scale includes Adult Scale (2005), used to analyze data obtained from Kolmogorov-Smirnov tests, factor analysis test and structural equation modeling Has been.
 
Results
Findings showed that there is a relationship between transformational capitals with mediation of parental psychological control through behavioral inhibition, between transformational capitals with mediation of parental psychological control through academic well-being (P <0.01). There is also a relationship between education expectation mediated by parental psychological control through behavioral inhibition, and between education expectation mediated by parental psychological control through academic well-being. (01/0> P).
 
Conclusion
In a general conclusion, it can be said that since the two variables of academic hope and academic well-being - as the first effective variables - affect both the objective and subjective dimensions of academic achievement, they can be considered as the most important factors in the process. Academic counseling should be considered. Therefore, creating and strengthening a positive academic self-concept in students by providing positive feedback and verbal reinforcements; it is also suggested to increase academic skills through methods of increasing concentration, study and learning methods, overcoming entrance exam anxiety with different behavioral and cognitive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation Capitals
  • Study Hope
  • Academic Welfare
  • Behavioral Inhibition
  • Parental Psychological Control
  • University Admission Volunteers