تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی بر اساس کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف‌پذیری شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 استادیار ،گروه روان شناسی ، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه روان شناسی ، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی بر اساس کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف‌پذیری شناختی بود.
روش کار
روش این مطالعه توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی، مرکز قلب تهران و بیمارستان خاتم الانبیاء شهر تهران بود. تعداد 281 نفر از بیماران به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مینه سوتا، پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری، مقیاس چندوجهی کانون کنترل سلامت، پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو  پاسخ دادند.
نتایج
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی با تکیه بر کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی‌ ناگویی خلقی و انعطاف‌پذیری شناختی برازش دارد. همچنین بین کانون کنترل سلامت، ادراک بیماری و انعطاف‌پذیری شناختی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنادار (05/0>P)، بین ناگویی خلقی و کیفیت زندگی رابطه منفی و معنادار (05/0>P)، بین کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با کیفیت زندگی رابطه منفی و معنادار (05/0>P) و بین کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با انعطاف‌پذیری شناختی رابطه مثبت و معنادار (05/0>P) وجود دارد. نتیجه گیری
درنتیجه توجه به ابعاد و مشخصه های روان شناختی در مبتلایان بـه بیماری های قلبی می تواند شناخت بهتری از این بیماری را برای مبتلایان به ارمغان آورد و کیفیت زندگی فرد را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a structural model of quality of life of heart patients based on the Center for Health Control and Disease Perception with the mediating role of mood dysphoria and cognitive flexibility

نویسندگان [English]

  • Shiva Soltani 1
  • Fariba Hasani 2
  • Fatemeh Golshani 3
  • Roya KoochakEntezar 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Central Tehran Branch, , Islamic Azad University, Tehran , Iran.
2 Assistant Professor، Department of Psychology , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor، Department of Psychology , Central Tehran Branch, ,Islamic Azad University, Tehran , Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to develop a structural model of quality of life of heart patients based on the Center for Health Control and Disease Perception with the mediating role of mood dysphoria and cognitive flexibility.
Material and method
The method of this study was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all heart patients referred to Shahid Rajaei Hospital, Tehran Heart Center and Khatam Al-Anbia Hospital in Tehran. A total of 281 patients were selected by convenience sampling and answered the Minnesota Quality of Life Questionnaire for Patients with Heart Failure, the Short Disease Perception Questionnaire, the Health Center Multidimensional Scale, the Cognitive Flexibility Questionnaire, and the Toronto Mood Dysfunction Scale.
Results
Data analysis using structural equation modeling showed that the structural model of quality of life of heart patients based on health control and disease perception with the mediating role of mood dysphoria and cognitive flexibility fits. Also, there is a positive and significant relationship between health control center, disease perception and cognitive flexibility with quality of life (P <0.05), negative and significant relationship between mood distress and quality of life (P <0.05), between health control center and perception. Disease has a negative and significant relationship with quality of life (P <0.05) and there is a positive and significant relationship (P <0.05) between health control and disease perception with cognitive flexibility.
Conclusion
As a result, paying attention to the psychological dimensions and characteristics of patients with heart disease can bring a better understanding of this disease for patients and increase the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • health control center
  • disease perception
  • mood dysphoria
  • cognitive flexibility
  • heart patients