مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و همدلی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ، واحد بندر عباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندر عباس ، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 دانشیار،گروه روان شناسی ، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

هدف
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امید درمانی بر انسجام روانی و همدلی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران انجام شد.
روش کار
روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان مبتلا به اسکلروزیس چندگانه بودند که در انجمن ام اس تهران تشکیل پرونده داده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی و به تساوی به سه گروه امیددرمانی، درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و گروه کنترل اختصاص داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس انسجام روانی آنتونووسکی (1993) و پرسشنامه همدلی دیویس (1983) بودند. گروه های آزمایش طی هشت جلسه دوساعته مداخله امید درمانی و مداخله سبک زندگی آدلری قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد.
نتایج
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد امید درمانی بر انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه موثر است (01/0 >P). درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری بر انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه موثر است (01/0 >P). این نتایج در دوره پیگیری حفظ شدند.
نتیجه گیری
به مشاوران و روان درمان­گران پیشنهاد ‌‌‌‌‌می‌شود که این درمان‌‌‌‌‌ها را در درازمدت برای افزایش انسجام روانی و همدلی بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه به کارگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Adler-based lifestyle therapy and hope therapy on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mojgan Asadi Loyeh 1
  • Eghbal zarei 2
  • Abdul Vahhab Samavi 3
  • kobra hajalizadeh 4
1 Ph.D Student General Psychology ,Department of Psychology, Bandar Abbas branch, Islamic Azad University,Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor , Department of Psychology, University of Hormozgan , Bandar Abbas, Iran.)Corresponding author(
3 Associate Professor, Dpartment of Psychology, University of Hormozgan , Bandar Abbas, Iran.
4 Associate Professor ,Department of Psychology, Bandar Abbas branch, Islamic Azad University,Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to compare the effectiveness of treatment based on Adler lifestyle and hope therapy on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis in Tehran.
Material and Method
The study method was quasi-experimental with pre-test and post-test-follow-up design with control group. The statistical population of this study included all men and women with multiple sclerosis who had filed in the Tehran MS Association. Using available sampling method, 45 patients were selected and randomly and equally divided into three groups of hope therapy, Adler-based lifestyle therapy and control group. Data collection tools were Antonovsky (1993) Mental Cohesion Scale and Davis Empathy Questionnaire (1983). The experimental groups underwent eight two-hour sessions of hope therapy intervention and Adler lifestyle intervention and the control group did not receive any intervention.
Results
Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that hope therapy is effective on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis (P <0.01). Adler lifestyle therapy is effective on psychological cohesion and empathy in patients with multiple sclerosis (P <0.01). These results were maintained during the follow-up period.
Conclusion
Counselors and psychotherapists are advised to use these therapies in the long run to increase the psychological cohesion and empathy of patients with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adlerian lifestyle
  • hope therapy
  • psychological cohesion
  • empathy
  • multiple sclerosis