مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و خود شفقت‌ورزی بر تعارض‌های زناشویی و تمایز یافتگی خود زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت جام، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و خود شفقت ورزی بر تعارض‌های زناشویی و تمایز یافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود.
روش کار: این پژوهش ازنوع پژوهش های نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی شهر مشهدسال 99-1398 بود. نمونه آماری 45 نفر ازاین زنان مراجعه کننده به مراکزمشاوره به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگماری شدند.گروه‌های مداخله آموزش هیجان مدار و خود شفقت‌ورزی را به شکل جداگانه طی دو ماه 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تجدید نظر شده تعارض‌های زناشویی ثنایی (1379)، پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایزیافتگی خود اسکورون و اسمیت (2003) استفاده شد. داده‌ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های رویکرد هیجان مدار و خود شفقت ورزی برتعارض‌های زناشویی و تمایز یافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی تأثیر معناداری دارد (05/0>p). علاوه بر این، نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین اثربخشی این دو مداخله تفاوت معناداری وجود داشته (05/0>p) و تأثیرآموزش مهارت‌های رویکرد هیجان مدار نسبت به خود شفقت ورزی در متغیر تمایز یافتگی خود معنادار بوده است.
نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد آموزش رویکرد هیجان‌مدار با افزایش آگاهی هیجانی و آگاهی از عاملیت در تجربه و تغییر پردازش‌ها به عنوان یک آموزش کارآمد جهت بهبود الگوهای تعاملی زنان آسیب دیده ازخیانت زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy and Self-Compassion Skills Training on Marital Conflicts and Differentiation of Self of Women Affected by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Farshchiyan Yazdi 1
  • Zahra Bagherzadeh Golmakani 2
  • Ahmad Mansouri 3
1 Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran
2 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
3 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad Uniuersity, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this study was to compare the effectiveness of skills training based on emotionally focused approach and self-compassion on marital conflicts and differentiation of self of women affected marital infidelity.
Materials and Methods: It was a quasi-experimental study. The statistical population included all women affected marital infidelity Mashhad during 2019-2020. A statistical sample of 45 women referred to counseling centers and were selected available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). The intervention groups received emotionally focused training and self-compassion separately for 8 sessions of 90minutes and the control group was on the waiting list.Sanai Marital Conflict Questionnaire (2000) and The Differentiation of Self-Inventory Revised(DSI-R) of Skowron and Schmitt (2003) were used to collect data. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance.
Results: The results showed that training in emotion-focused approach and self-compassion skills has a significant effect on marital conflicts and differentiation of self of women affected by marital infidelity (p <0.05). In addition, the results of post hoc test showed that there was a significant difference between the effectiveness of these two interventions (p <0.05) and the effect of training emotionally focused approach skills towards self-compassion in the variable of differentiation of self was significant.
Conclusion: Findings showed that teaching an emotionally focused approach increasing emotional awareness and awareness of agency in experience and change processes can be used as an effective training to improve the interaction patterns of women affected marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotionally focused
  • Self- Compassion
  • MaritalConflicts
  • Differentiation of Self
  • Marital Infidelity