تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر بیان ژن‌های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C در عضله قلب رت‌های تغذیه شده با روغن‌های سرخ شده‌ی عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مفدمه: مصرف غذاهای سرخ شده و روغن­های حرارت دیده به شدت در حال گسترش است که به یک معضل تغذیه­ای در جوامع امروز تبدیل شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر بیان ژن­های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C  در عضله قلب رت­های تغذیه شده با روغن­های سرخ شده­ی عمیق بود.
روش کار: 30 سر رت­ 8 هفته­ای نژاد ویستار با میانگین وزن 200 تا 250 گرم بصورت تصادفی به 5 گروه (6 تایی) شامل کنترل سالم (C)، مصرف روغن­های سرخ شده عمیق (DFO)، مصرف روغن­های سرخ شده عمیق + تمرین هوازی (DFO+T)، مصرف روغن­های سرخ شده عمیق + مکمل اکتاپامین (DFO+O)، مصرف روغن­های سرخ شده عمیق + تمرین هوازی + مکمل اکتاپامین (DFO+TO) تقسیم شدند. در طول دوره پژوهش روغن­های حرارت دیده عمیق به صورت خوراکی (گاواژ، ml/kg10) به مدت 4 هفته، به رت­های مورد آزمایش خورانده شد. μmol/kg 81 اکتاپامین به صورت تزریق درون صفاقی به گروه­های مکمل تزریق ­شد. رت­های گروه تمرینی نیز به تمرین تردمیل با شدت متوسط در هفته­ی اول 50% vo2max و در هفته­ی آخر 65% vo2max پرداختند. تغییرات ژن­های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C بعد از اعمال مداخله با تکنیک qRT-PCR در آزمایشگاه­ هیستوژنیک اندازه گیری شد.
نتایج: بیان ژن­های DRP و سیتوکروم  Cدر اثر مصرف روغن افزایش و در اثر تمرین و مصرف مکمل اکتاپامین کاهش یافت همچنین کمترین مقدار بیان ژن DRP و سیتوکروم  Cدرگروه تمرین+ اکتاپامین مشاهده شد. مصرف روغن حرارت دیده عمیق، غلظت MFN-1 را به طور معنا­داری کاهش داد و تمرین هوازی و مصرف همزمان مکمل اکتاپامین موجب افزایش معنادار بیان ژن MFN-1 نسبت به سایر گروه­ها شد. ضمن اینکه اثر تعاملی دو متغیر تمرین و مکمل معنا­دار نبود.
نتیجه­گیری: احتمالا تمرین هوازی و اکتاپامین به صورت ترکیبی می­تواند با تعدیل ژن­های DRP، MFN-1 و سیتوکروم C اثرات مخرب روغن­های حرارت دیده عمیق بر سازوکار پویایی میتوکندری عضله قلب را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training and Octapamine supplementation on genes expression of DRP, MFN-1 and cytochrome C in the cardiac muscle of rats fed with deep-fried oil

نویسندگان [English]

  • Susan Abgineh Esfandiyari 1
  • Maghsoud peeri 2
  • Mohammad Ali Azarbayjani 1
1 Department of exercise physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of exercise physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Background: Consumption of fried foods and heated oils is spreading rapidly, which has become a nutritional problem in today's society. This study aimed to determine the effect of a course of aerobic training and octopamine supplementation on the expression of DRP, MFN-1, and cytochrome C genes in the heart muscle of rats fed with deep-fried oils.
Material and Methods: thirty 8-week-old Wistar rats with an average weight of 200 to 250 g were randomly divided into 5 groups (6 each) including healthy control (C), consumption of deep-fried oils (DFO), consumption of deep-fried oils + exercise aerobics (DFO+T), Deep Fried Oils Consumption + Octapamine Supplement (DFO+O), Deep Fried Oils Consumption + Aerobic Exercise + Octapamine Supplement (DFO+TO). During the study period, deep heated oils were fed orally (gavage, 10 ml/kg) to the rats for 4 weeks. 81 µmol/kg octopamine was injected intraperitoneally into the supplement groups. Rats in the exercise training group also trained on a moderate-intensity treadmill of 50% vo2max in the first week and 65% vo2max in the last week.
Results: The expression of DRP and cytochrome C genes increased due to oil consumption and decreased due to exercise and octopamine supplementation. Also, the lowest DRP and cytochrome C gene expression was observed in the DFO+TO group. Consumption of deep heated oil significantly reduced the concentration of MFN-1 and aerobic exercise and concomitant use of octopamine supplementation increased the expression of the MFN-1 gene compared to other groups. The interaction effect of the two variables of exercise and supplementation was not significant.
Conclusion: It is possible that aerobic exercise + octopamine in combination can modify the destructive effects of deeply heated oils on the mechanism of myocardial dynamics of the heart muscle by modulating the DRP, MFN-1, and cytochrome C genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Octopamine
  • Deep-fried oil
  • Mitochondrial dynamics