گزارش یک مورد واریاسیون در مبدا شریان تستیکولار چپ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دپارتمان بیولوژی و علوم تشریح ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 1_ دپارتمان بیولوژی و علوم تشریح ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 2_مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی، بیمارستان شهدا تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران

چکیده

سابقه : شریان بیضه ای شاخه ای از آئورت شکمی است که در زیر مبدا شریان کلیوی در سطح دومین مهره کمری منشا می گیرد. این شریان در مبدا و مسیر خود واریاسیون دارد و ممکن از است از شریان کلیوی، ایلیاک داخلی یا مشترک، سطوح بالاتر آئورت شکمی منشا گیرد. شریان اصلی تغذیه کننده بیضه بوده و نقش مهمی در فیزیولوژی بیضه ها، جراحی بیضه و کلیه دارد. واریاسیون شریان بیضه ای با آنومالی ها و واریاسیون های کلیه مرتبط است.
گزارش مورد : در طی دایسکشن دیواره خلفی شکم جسد مردی حدودا 45 ساله در دپارتمان بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از جدا کردن صفاق جداری از روی عناصر دیواره خلفی مشاهده کردیم که شریان بیضه ای در سمت چپ از شریان کلیوی چپ جدا شده است.
نتیجه گیری : آگاهی از این وارایسیون ها در طی جراحی بیضه، کلیه، شکم و لگن برای جلوگیری از عوارضی مانند هیپوپرفیوژن کلیه اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of a left testicular artery variation

نویسندگان [English]

  • Reza Soltani 1
  • Fakhroddin Aghajanpour 1
  • Azar Afshar 1
  • Hojjatallah Abbaszadeh 2
  • Reza Mastery Farahani 1
  • Mohsen Norozian 1
1 Department of Reproductive Biology and Anatomy, Medical College, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran
2 1_Department of Reproductive Biology and Anatomy, Medical College, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran 2_Laser Application in Medical Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background :The testicular artery is a branch of the abdominal aorta that originates below the origin of the renal artery at the level of the second lumbar spine. This artery has variations in its origin and pathway and may originate from the renal artery, internal or common iliac, higher levels of the abdominal aorta .The main artery is the testis feeder and plays an important role in the physiology of the testes, testicular surgery and the kidney. Testicular artery variation is associated with renal anomalies and variations.
Case report : During a posterior abdominal wall dissection, a 45-year-old man was observed in the department of biology and anatomy of shahid beheshti university of medical sciences after separating the parietal peritoneum from the posterior wall elements. the left testicular artery is separated from the left renal artery.
Results: Knowing these variations during testicular, kidney, abdominal and pelvic surgery is important to prevent complications such as kidney hypoperfusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testicular artery
  • Variation
  • Left renal artery