مقایسه عملکرد خانوادگی، ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن در میان دانش‌آموزان دختر مبتلا به چاقی و عادی شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد(نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

مقدمه: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می­دهد عملکرد و ارتباط خانوادگی با اضافه وزن و چاقی در کودکان نوجوانان ارتباط دارد و این متغیرها به همراه رضایت از تصویر بدن با رفتارهای مرتبط با سلامتی و پیامدهای نامطلوب سلامتی در کودکان و نوجوانان مرتبط هستند. از این­رو، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد خانوادگی، ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن در میان دانش­آموزان دختر مبتلا به چاقی و عادی شهر شهرکرد بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی، از نوع علی-مقایسه­ای بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ دانش­آموزان دختر متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی 1398 در شهر شهرکرد بودند که از میان آنها 346 نفر به دو شیوه­ی متفاوت در نمونه‌گیری (روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای دانش‌آموزان عادی و هدفمند برای دانش­آموزان مبتلا به اضافه وزن و چاقی) انتخاب شدند و به ابزارهای اندازه­گیری عملکرد خانوادگی، خرده مقیاس ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن پاسخ دادند. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و چاقی نمرات بالاتری در عملکرد و ارتباط خانوادگی و رضایت از تصویر بدن به دست آوردند و تفاوت معناداری بین این دو گروه یافت شد (004/0p<).
نتیجه­گیری: پیام اصلی این پژوهش مربوط به خانواده­های دارای نوجوانان چاق، مشاوران و روانشناسان است. می­توان نتیجه گرفت چه در پیشگیری و چه در درمان چاقی عملکرد و ارتباط خانوادگی و توجه به تصویر بدن می­تواند مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Family Function, Family Communication and Body Image Satisfaction Among Obese and Normal Girl Students in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Zabihollah KavehFarsai 1
  • mohammad Rabiei 2
1 Assistant Professor of Counseling Department, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University (corresponding author)
2 Associate Professor of Counseling Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahrekord University
چکیده [English]

Introduction: There is mounting evidence that family functioning and Communication are linked to childhood overweight and obesity, and that both of these are associated with health-related behaviours and adverse health outcomes in children and adolescents. Therefore, the present study aimed to comparison of family Function, family communication and body image satisfaction among obese and normal girl students in Shahrekord
Materials and methods: This descriptive study was conducted using the causal-comparative on all the first- and second-year high school girls in the academic year 2019 in Shahrekord Province, Iran. In total, 346 individuals were selected via multistage random cluster sampling for the normal students and purposive sampling for the obese students. Data were collected using General Functioning Scale, Family communication scale and body satisfaction scales. Data analysis using the multivariate analysis of covariance.
Results: The normal students had higher family Function, family communication and body image satisfaction scores compared to the obese students, with a significant difference in this regard (P < 0.004/).
Conclusion: The main message of this research is probably related to families with obese adolescents, counselors and psychologists. It can be concluded that both in the prevention and treatment of obesity, family function and communication can be considered. Also, during adolescence, overweight and obese people have very low satisfaction with their body image.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Function
  • Family communication
  • Body image satisfaction
  • Overweight
  • Obesity